مثال‌هایی از اهرم


olumebartar

5- نیروی کشش زمین چیست ؟ کره ی زمین به همه چیز نیرو وارد می کند و آن ها را به سمت خود می کشد . به این نیرو ، نیروی کشش زمین ( جاذبه ی زمین ) می گویند.

دو آهن ربا ، بدون تماس به هم . وارد می کنند. (نیرو)

6- نیروی کشش زمین در چه کارهایی به ما کمک می کند؟ در ریختن آب لیوان ، خالی کردن بار کامیون ، بارش برف و باران و به وجود آمدن آبشار

7- نیروی کشش زمین اجسام را به کدام سمت می کشد؟ به سمت پایین

8- هر چه جرم جسم بیشتر باشد نیروی کشش رمین چگونه است ؟ زمین با نیروی بیشتر جسم را به طرف خود می کشد.

9- هر چه جرم جسم کمتر باشد نیروی کشش زمین چگونه است ؟ زمین با نیروی کمتری جسم را به طرف خود می کشد.

10- اگر یک فنر را در دست بگیریم و طرف دیگر آن را به جسم وصل کنیم مقدار کشیدگی فنر چه نیرویی را نشان می دهد؟ نیروی کشش زمین

11- برای بلند کردن جسم نیروی . نیاز است . ( بیشتری )

12- اهرم چیست ؟ تخته ،میله یا هر وسیله ای که با آن و به کمک تکیه گاه جسمی را بلند می کنید اهرم نام دارد.

13- اجسام سنگین را می توان به کمک . بلند کرد. اهرم

14- چند نمونه از اهرم را نام ببرید؟ قیچی ، الاکلنگ ، در باز کن نوشابه

15- چگونه می توان یک اهرم ساده ساخت؟ هنگامی که با یک میله چیز سنگینی را جا به جا کرد.

16- نیروی کشش زمین در چه کارهای دیگری به ما کمک می کند؟ راه رفتن ،نشستن ، غذا خوردن ، ته نشین شدن گل و لای در رودخانه

درس 11 علوم سوم ابتدایی بکارید و ببینید. دبستان شهید دکتر چمران

1- چه چیزی گیاه را در خاک نگه می دارد؟ ریشه

2- ریشه ی گیاهان به چند گروه تقسیم می شوند؟آن ها نام ببرید؟ و برای هر کدام یک مثال بزنید؟ دو گروه ریشه های راست مانند ریشه ی گیاه لوبیا و ریشه های افشان مانند ریشه ی گندم

3- چند نمونه ریشه های خوراکی را نام ببرید ؟ هویج ،جغندر، و تربچه

4- انواع برگ ها را نام ببرید؟ برگ های دراز و مثال‌هایی از اهرم باریک ، برگ های سوزنی شکل و برگ های پهن

5- انواع ساقه ها را بنویسید و برای هر کدام یک مثال بزنید ؟ بعضی ساقه ها کلفت و چوبی اند مانند ساقه ی درختان و بعضی از ساقه ها نازک اند . مانند ساقه ی گیاه لوبیا

6- از رشد . گیاه بوجود می آید. ( دانه ها)

7- ریشه ی گیاه هویج از چه نوعی است ؟ ریشه ی راست .

8- دانه ها به چند گروه تقسیم می شوند ؟ آن ها را نام ببرید و برای هر کدام یک مثال بزنید؟ دوگروه دانه های یک قسمتی مانند دانه های ذرت و دانه های دو قسمتی مانند: دانه ی آفتابگردان

9- گیاهان مخروط دار را تعریف کنیدو مثال بزنید؟ بعضی از گیاهان مثل درخت کاج به جای میوه و گل قسمت هایی به نام مخروط دارند به این گیاهان مخروط دار گفته می شود.

10- برگ گیاه ذّرت و لوبیا از چه نوعی هستند؟ برگ گیاه ذرّت باریک و برگ گیاه لوبیا پهن است .

علوم سوم دبستان درس 12 هرکدام جای خود سوال و جواب دبستان شهید دکتر چمران

1- جانوران معمولا چه جاهایی زندگی می کنند؟ جایی که بتوانند نیاز هایشان را به خوبی برطرف کنند.

2- ما به کمک . نفس می کشیم ؟ شش هایمان

3- غوّاص ها برای تنفس از چه وسیله ای استفاده می کنند؟ از کپسول هوا

4- آیا در آبی که مصرف می کنیم هوا وجود دارد؟ بله

5- ماهی ها به جای شش . دارند. آبشش

6- ماهی ها چگونه تنفس می کند؟ از هوای درون آب

7- ماهی ها در چه جاهایی می توانند زندگی کنند؟ در رودخانه ها ، دریاهاّ اقیانوس ها و حتّی یک تنگ کوچک آب .

8- بدن اغلب ماهی ها را . پوشانده است . پولک

9- وجود پولک روی بدن ماهی چه فایده ای دارد؟ از بدن ماهی محافظت می کند.

10- ماهی ها با . در آب شنا می کنند. باله هایشان

11- . ماهی باله ی بزرگی است که با حرکت خود جانور را به جلو می راند. دم

12- چرا بدن ماهی لغزنده است ؟ برای اینکه راحت تر حرکت کند.

13- آیا ماهی ها در تمام مراحل زندگی شان در آب هستند؟ بله بچه ماهی ها درون آب از تخم خارج می شوند و در آب رشد می کنند و بزرگ می شوند.

14- ماهی ها چه ویژگی هایی دارند؟ ماهی ها باله دارند ، با آبشش تنفس می کنند ، تخم می گذارند و بدنشان از پولک پوشیده شده است .

15- قورباغه در کجا رشد می کند؟ تخم قورباغه در آب به بچّه قورباغه تبدیل می شود و بچّه قورباغه در آب رشد می کند.

16- دوزیستان معمولا در کجا زندگی می کنند ؟ چرا؟ در جاهای مرطوب – برای اینکه پوست بدنشان همیشه مرطوب باشد.

17- نمونه ای از دوزیستان را نام ببرید؟ سمندر ّ وزغ و قورباغه

18- وقتی بچه قورباغه بزرگ شدند چه تغییری می کنند؟ باله ها و آبشش ها و دمشان از بین می رود و به جای آنها در بدنشان شش و دست و پا به وجود می آید.

علوم درس 13 هرکدام جای خود سوال و جواب جانوران مهره داران

جانوران مهره دار

1) جانوران به طور کلی به چند گروه تقسیم می شوند ؟ نام ببرید .

2) به چه جانورانی مهره دار می گویند؟

3) جنس اسکلت از چیست؟

4) مهمترین قسمت اسکلت چه نام دارد؟

5)محل ستون مهره ها در کدام قسمت بدن است مثال‌هایی از اهرم ؟

6) جانوران مهره دار به چند گروه تقسیم می شوند؟ نام ببرید.

7) از گروه ماهی ها3 مورد نام ببرید .

8) از گروه دوزیستان 1 مورد نام ببرید .

9) از گروه پرندگان 2 مورد نام ببرید .

10) از گروه پستانداران4 مورد نام ببرید .

??) ماهی ها به کمک چه چیزی در آب شنا می کنند ؟

12) پوست بیشتر ماهی ها از چه پوشیده شده است؟

13) ماهی ها به کمک چه عضوی تنفس می کنند؟

14) آبشش در کدام قسمت بدن ماهی قرار دارد ؟

15) ماهی ها چگونه زیاد می شوند ؟

16 ) چند جانور مهره دار نام ببرید .

17) اسکلت چه فایده ای دارد ؟

18) ماهی ها به کمک . خود درآب شنا می کنند .

19) پوست بیشتر ماهی ها. و . است .

20) ماهی ها در دو طرف سر خود . دارند .

21) ماهی چند باله دارد ؟ ص 26

22) ماهی ها در هنگام حرکت سریع کدام باله هایش را تکان می دهد؟

23) ماهی در هنگام دور زدن کدام باله هایش را حرکت می دهد ؟

24) لغزندگی سطح بدن ماهی چه فایده ای دارد ؟

25) دوزیستان چگونه زیاد می شوند ؟

26) چرا به قورباغه جانور دوزیست می گویند ؟

27) قورباغه ها از کدام گروه جانوران هستند ؟

خزندگان دوزیستان پرندگان ماهی ها

28) جانوران دوزیست در کجا تخم ریزی می کنند ؟

آب خشکی کویر بیابان

29) از هر تخم قورباغه یک . بیرون می آید که شبیه قورباغه. است .

30) نوزاد قورباغه باله و. دارد .

31) نوزاد قورباغه با قورباغه ی کامل چه تفاوتی دارد؟

32) پوست قورباغه با پوست ماهی چه تفاوتی دارد؟

33) چرا قورباغه بعد از بزرگ شدن باید در خشکی زندگی کند ؟

34) چرا نوزاد قورباغه باید در آب زندگی کند ؟

35) چه وقتی قورباغه ازآب بیرون می آید ؟

36) به جانورانی مانند مار، سوسمار ولاک پشت،. می گویند.

37) چند جانور خزنده نام ببرید.

38) خزندگان چگونه حرکت می کنند؟

39) پوشش بدن خزندگان چیست؟

40) همه خزندگان با چه چیزی نفس می کشند؟ آبشش شش

41) خزندگان چگونه زیاد می شوند؟

42) چرا خزندگان کمتر از پرندگان غذا می خورند ؟

43) چرا لاک پشت را در گروه خزندگان قرارداده اند ؟

44) نام جانوری از گروه خزندگان که در دریا زندگی می کند نام ببرید.

45)بدن پرندگان از. پوشیده است و به جای دهان. دارند.

46) پرندگان از منقار خود چه استفاده می کنند؟

47) پرندگان. می گذارندو روی. خود می خوابند .

48) کدام حسّ پرندگان و خزندگان، باید قوی باشد ؟

49) چرا مرغ نمی تواندبه خوبیِ لک لک یا عقاب پرواز کند ؟

50) پرنده ای نام ببرید که اصلاً نمی تواندپرواز کند.

51) از گروه پرندگان چند مورد نام ببرید.

52) چرا غذای پرندگان با هم تفاوت دارد ؟

53) سطح بدن پستان داران از چه پوشیده شده است؟

54) همه ی پستان داران با. نفس می کشند.

55) پستان داران بچّه. و به بچّه های خود. می دهند

56) چند جانور پستان دار نام ببرید.

57) گربه به کدام جانور شبیه است؟

خروس زرّافه مار قورباغه

58)گربه چه شباهتی با زرّافه دارد؟

59) کدام گروه از جانوران روی تخم ها ی خود می خوابند؟

پستانداران پرندگان خزندگان دوزیستان

60) پستان داران. و فراوان اند.

61) پستان داری را نام ببرید که در دریا زندگی می کند.

62)پستان داران باهم چه شباهتی دارند؟

63) پستانداری را نام ببرید که پرواز می کند.

پاسخنامه بخش دوم علوم سوم ابتدایی جانوران مهره دار

1) دو گروه – مهره دار و بی مهره

2) به جانورانی که در داخل بدن خود اسکلت دارند مهره دار می گویند.

6) پنج گروه- ماهی ها، دوزیستان ،خزندگان ، پرندگان ، پستان داران

7) کوسه ماهی ، اسب ماهی ، ماهی خاویار

9) شاهین ، پنگوئن

10) میمون ، خرس قطبی ، دلفین،گاو

14) در دو طرف سر ماهی

16) اسب ، مار، قورباغه ، خرگوش

17) بدن را محکم نگه می دارد.

19) پولک دار – لغزنده

21) هفت یا هشت باله

22) باله دمی و بالایی

23) باله پشتی یا دم و باله سینه ای

24) باعث حرکت آسان ماهی در آب می شود.

26) چون قورباغه دوران نوزادی خود را درآب وسپس در خشکی زندگی می کند.

31) نوزاد قورباغه باله و آبشش دارد ودر آب زندگی می کندامّا قورباغه ی کامل دست وپا و شش دارد ودر خشکی زندگی می کند.

32) بدن قورباغه پوششی ندارد ولی بدن ماهی از پولک پوشیده شده است.

33) چون آبشش آنها از بین می رودوبه شش تبدیل می شود.

34) چون آبشش دارد .

35) زمانی که آبشش به شش تبدیل شود.

37) مار ، مارمولک ، لاک پشت ، کروکودیل

38) خزندگان هنگام حرکت شکم خود را روی زمین می کشند.

41) خزندگان تخم گذارند.

42) خزندگان فعّالیّت کمتری دارند برای همین کمتر غذا می خورند.

43) چون با شش نفس می کشد،تخم می گذاردوروی بدن خودپولک داردو پاهای کوتاهی دارد.

46) از آن برای برچیدن دانه یا خوردن غذا استفاده می کنند.

47) تخم ، تخم های

48) در پرندگان حسّ بینایی و شنوایی ودر خزندگان حسّ ِ بویایی

49) چون بال مرغ نسبت به بدنش کوچک است.

51) خروس ، پلیکان، پرستو ، عقاب

52) چون شکل منقار هر پرنده با نوع غذای پرنده ارتباط دارد.

55) می زایند ، شیر

56) میمون ، خرس قطبی ، دلفین ، بز ، خفّاش

58) هر دو پستان دار هستند .

62) همه با شش تنفس می کنند، همه بچّه می زایند و به بچّه های خود مثال‌هایی از اهرم شیر می دهندوسطح بدنشان از مو پوشیده شده است.

درس 10 علوم سوم ابتدایی نیرو همه جا 2

مثل نیروی بین دو آهنربا (کشیدن و هل دادن یک آهنربا توسط آهنربای دیگر)
و نیروی کشش زمین که به همه اجسام وارد می شود.

در انتها دانش آموزان از طریق تجربه کردن پی می برند اگر نیروی کافی برای بلند کردن اجسام سنگین نباشد

می توانند به کمک یک میله و تکیه گاه (اهرم) به راحتی آنها را جابه جا کنند.

هدف های پیامد محور درس 10 علوم سوم ابتدایی نیرو همه جا 2

در پایان این درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:

1 تأثیر نیروی کشش زمین را در یک یا دو مورد از کارهای روزمره و عادی توضیح دهند
و برای کاربرد اهرم در زندگی روزمره یک مثال عادی و رایج بزنند.
2 تأثیر نیروی کشش زمین را در یک یا دو مورد از کارهای روزمره و غیرآشنا توضیح دهند و برای کاربرد اهرم در زندگی روزمره یک یا دو مثال غیر رایج بزنند.
3 برای تأثیر نیروی کشش زمین یک یا دو مثال خلاقانه و تخیلی بزنند. و برای کاربرد اهرم در زندگی یک مثال خلاقانه بزنند.

دانستنی ها درس 10 علوم سوم ابتدایی نیرو همه جا 2

نیروها به شکل ساده آن یا به صورت کشیدن و یا به صورت هل دادن به اجسام اعمال می شوند.

نیروها را می توان به دو دستهٔ نیروهای تماسی و نیروهای غیرتماسی تقسیم کرد.

نیروهایی که بدون تماس به جسم به آن وارد شده مثل نیرویی که یک آهنربا به آهنربای دیگر وارد می کند

می تواند آن را بکشد یا هل بدهد یا جذب و دفع کند بدون آنکه با آن تماس داشته باشد.

انواع نیروها

نیروی گرانش (کشش): در نتیجهٔ گرانش، هر چیزی که بالا می رود به پایین برمی گردد.

گرانش نیروی جاذبه ای است که زمین به اجسام وارد می کند

گرانش زمین ما را به طرف خود می کشد کشش گرانشی سیارهٔ ما چنان قوی است که کرهٔ ماه را در مدارش نگه می دارد.

بین همهٔ اجسام نیروی گرانش یا جاذبه وجود دارد به علت کوچک بودن این نیرو کشش بین اجسام مشاهده نمی شود.

نیروی گرانش یا کشش زمین به جرم اجسام بستگی دارد.

هر چه جرم جسمی بیشتر باشد این نیرو بیشتر است.

نیروی مغناطیس: مغناطیس یک نیروی طبیعی است که دو جسم با قطب های مختلف شمال و جنوب یکدیگر را جذب می کنند.

وقتی قطب های مخالف به هم نزدیک تر باشند این نیرو شدیدتر است و برعکس.

اختلاف جرم و وزن: جرم مقدار ماده ای است که در یک جسم وجود دارد و جرم یک جسم همواره ثابت است

وزن اندازهٔ نیروی گرانشی است که زمین به جسم وارد می کند. ترازو وزن را اندازه می گیرد

زندگی بدون کشش زمین: فضانوردان یک سفینه فضایی می دانند زندگی بدون کشش زمین چگونه است.

آنها در فضا معلق می مانند. فضانوردان برای رفتن از جایی به جای دیگر، باید خود را بکشند یا هل مثال‌هایی از اهرم بدهند آنها موقع خواب باید خود را با نواری ببندند تا در یک نقطه ثابت بمانند.

البته انجام کارهایی می تواند برای فضانوردان لذت بخش باشد آنها می توانند در کابینی که هستند پرواز کنند

و چیزهای سنگینی که در روی زمین با تلاش بسیار جابه جا می شود بدون هیچ دردسری می توانند به سمت بالا حرکت دهند.

فعالیت های یادگیری درس 10 علوم سوم ابتدایی نیرو همه جا 2

در این درس اجازه دهید بچه ها با دو آهنربا آزمایش صفحه 73 را انجام دهند.

قطب یک آهنربا را به قطب همنام یا غیرهمنام آهنربای دیگر نزدیک کنند

بدون آنکه با آن تماس داشته باشد و نیروی بین آنها را مشاهده کنند

و مشاهده کنند که آهنرباها بدون آنکه با هم تماس داشته باشند به هم نیرو وارد می کنند.

مشخص کنند کدام حالت نیرو به صورت کشیدن و کدام به صورت هل دادن است.

از بچه ها بخواهید توپی را به سمت بالا پرتاب کنند یا رها کنند و پایین آمدن آن را مشاهده کنند.

بپرسید چه نیرویی همه اجسام را به طرف پایین می کشد؟

بچه ها را هدایت کنید تا به اهمیت نیروی کشش زمین که دیده نمی شود

و شبیه نیرویی است که آهنربا به اجسام آهنی وارد می کند پی ببرند.

آنها به مفید بودن این نیرو با یادآوری اینکه بدون آن بازی ها و سرگرمی ها و کارهای روزمره قابل انجام نیست پی ببرند.

مثلا آنها بدون این نیرو نمی توانند توپ بازی، سرسره بازی، الاکلنگ، تاب بازی، آب خوردن،نشستن روی صندلی و … را انجام دهند.

پس مدیون این نیرو هستند و خداوند خالق را بابت آن باید شکرگزار باشند.

قسمت دوم درس 10 علوم سوم ابتدایی نیرو همه جا 2

در صفحه 75 : بچه ها با انجام دادن آزمایش پی می برند که کشش زمین به جرم جسم بستگی دارد

آنها با یک فنر یا در صورت نبودن فنر با یک کش می توانند نیروی کشش زمین روی اجسام با جرم های مختلف را باهم مقایسه کنند و پی ببرند که هرچه جرم جسم بیشتر باشد، نیروی کشش زمین برآن بیشتر است.

هرچه طول کش یا فنر بیشتر شود نشان دهندهٔ زیاد بودن نیروی کششی زمین استکه به جسم وارد می شود.

قسمت سوم درس 10 علوم سوم ابتدایی نیرو همه جا 2

در صفحه 76 : هدف آموزش فقط اهرم نوع اول است آموزش انواع اهرم های دیگر در سال های بعد خواهد بود.

می خواهیم بچه ها از طریق تجربه کردن به اهمیت اهرم برای کاهش نیرو پی ببرند.

از آنها بخواهید ابتدا تلاش کنند تا جسم سنگینی مثل سطل پر از آب یا آجر را بدون اهرم بلند کنند.
آنها مشاهده می کنند بلند کردن آن سخت است

اکنون از آنها بخواهید به کمک یک میلهٔ بلند و تکیه گاه سطل را بلند کنند و نیرویی را که به کار می برند با هم مقایسه کنند.

آنها در الاکلنگ بازی، مشاهده می کنندبدون الاکلنگ نمی توانند دوست خود را از سطح زمین به سمت بالا حرکت مثال‌هایی از اهرم دهند

ولی با الاکلنگ که یک اهرم است به راحتی دوست خود را از سطح زمین بلند می کنند.

آزمایش درس 10 علوم سوم ابتدایی نیرو همه جا 2

بچه ها با انجام دادن آزمایشی دیگر متوجه می شوند
که نیروی لازم برای بلند کردن یک جسم سنگین توسط اهرم به فاصلهٔ محل وارد کردن نیرو تا تکیه گاه بستگی دارد؛

هر چه این فاصله بیشتر باشد با نیروی کمتری جسم سنگین را می توانند از زمین بلند کنند
بار دیگر محل وزنه را نسبت به تکیه گاه تغییر می دهند و مشاهده می کنند هرچه این فاصله کمتر باشد نیروی به کار رفته کمتر می شود.

در انتهای درس بچه ها با وسایلی که مثل اهرم عمل می کند

و از آنها در زندگی روزمره استفاده می شودآشنا می شوند

این وسایل باید ساده و شبیه اهرم باشد. مثل الاکلنگ، دیلم، میخ کش.

از بچه ها بخواهیدوسایلی را که در زندگی روزمره به کار می برند و مثل اهرم است مثال بزنند

بسته به مثال هایی که می زنند می توانید آنها را در سه سطح ارزشیابی کنید.

توجه کنید در این آزمایش بچه ها می توانند از تکیه گاه های مختلف استفاده کنند

مثلاً از دستهٔ صندلی یا به جای وزنه از چند کتاب که دور آن را با نخی بسته اند استفاده کنند.

تدریس درس ۸ کتاب درسی علوم پنجم دبستان

اهرم‌ها را می‌توان با توجه به محل قرار گیری تکیه‌گاه و نیروهای محرک و مقاوم، به سه دسته مختلف تقسیم کرد. در این مثال‌هایی از اهرم بخش، به بررسی این سه دسته می‌پردازیم.

اهرم نوع اول: در این نوع از اهرم‌ها، تکیه‌گاه بین نیروی محرک و نیروی مقاوم قرار می‌گیرد. شماتیک اهرم‌های نوع اول را در شکل زیر مشاهده می‌کنید. الاکلنگ، ترازوی کفه‌ای، قیچی و انبردست، نمونه‌هایی از اهرم‌های نوع اول به شمار می‌روند. براساس اینکه بازوی محرک نسبت به بازوی مقاوم بزرگتر یا کوچکتر باشد یا هر دو، اندازه‌ای برابری داشته باشند، سه حالت مختلف برای این دسته از اهرم‌ها می‌توان متصور بود. در حالت اول، مانند الاکلنگ، تکیه‌گاه در وسط نیروهای محرک و مقاوم قرار می‌گیرد. در حالت دوم، بازوی مقاوم، کوچکتر از بازوی مقاوم است. به عنوان مثالی از این حالت، می‌توان به انبردست یا قیچی باغبانی اشاره کرد. اما در حالت سوم، تکیه‌گاه به نیروی محرک نزدیک است. به عنوان نمونه، در قیچی‌های معمولی که برای بریدن کاغذ و پارچه از آنها استفاده می‌شود، بازوی محرک از بازوی مقاوم کوچکتر است.

اهرم نوع اول

اهرم نوع دوم: در اهرم‌های نوع دوم، نیروی مقاوم بین تکیه‌گاه و نیروی محرک قرار می‌گیرد. شماتیک این اهرم‌ها در شکل زیر نشان داده شده است. به عنوان مثالی از این اهرم‌ها می‌توان به درِ اتاق، در بازکن کنسرو، جک اتومبیل، چرخ دستی و فندق‌شکن اشاره کرد.

اهرم نوع دوم

اهرم نوع سوم: در اهرم‌های نوع سوم، نیروی محرک در وسط و تکیه‌گاه و نیروی مقاوم در دو طرف آن قرار می‌گیرند. شکل زیر، شماتیک این دسته از اهرم‌ها را به تصویر کشیده است. نمونه‌ای از اهرم‌های نوع سوم را می‌توان در بازوی انسان، راکت تنیس، جاروی دستی بلند، بیل، قاشق و منگنه مشاهده کرد.

نسبت اهرم: این چیست ، چگونه محاسبه می شود و مثالها

ویدیو: نسبت اهرم: این چیست ، چگونه محاسبه می شود و مثالها

محتوا:

نسبت اهرم این شاخصی است که میزان سرمایه شرکت را از طریق بدهی ارزیابی می کند و نشان می دهد که شرکت از نظر استفاده از بدهی نسبت به دارایی هایش چقدر خطرناک است.

نسبت اهرم شرکت نشان می دهد که چه مقدار از دارایی های آن با پول قرض بازپرداخت می شود. وقتی این نسبت زیاد باشد ، به این معنی است که بیشتر دارایی های شرکت با بدهی بازپرداخت می شود.

به طور کلی ، شرکت ها می خواهند این نسبت بین 0.1 و 1.0 کاهش یابد. نسبت 0.1 نشان می دهد که یک تجارت تقریباً هیچ بدهی به دارایی ندارد و نسبت 1.0 نشان می دهد که یک کسب و کار به اندازه دارایی بدهی دارد.

نسبت 0.5 معمولتر است و این نشان می دهد که دارایی های یک شرکت دو برابر بیشتر از بدهی است. بالاترین نسبت ها در بین استارتاپ هایی که تازه شروع به کار می کنند یا شرکت هایی با هزینه های تولید بالا معمول است.

نسبت اهرم چیست؟

اگر در حال راه اندازی یک شرکت نوپا هستید ، به احتمال زیاد می خواهید از یک شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر یا بانک بودجه دریافت کنید.

اگر در تلاش برای به دست آوردن وجوه هستید ، مهم است که سوابق مالی منظم باشد تا سرمایه گذاران بتوانند ارزیابی کنند که آیا این تجارت یک سرمایه گذاری پرخطر است یا ارزشمند.

یکی از شاخص هایی که می تواند در مورد سلامت کسب و کار مورد استفاده قرار گیرد ، اهرم مالی است که با نسبت اهرم از نظر کمی قابل اندازه گیری است.

نسبت اهرم میزان اهرم شرکت را اندازه گیری می کند. میزان اهرم یا بار بدهی یک شرکت اندازه گیری ریسک است.

نسبت بالای اهرم نشان می دهد که یک شرکت برای تأمین مالی دارایی ها و عملیات خود از بدهی استفاده می کند ، در مقایسه با شرکتی که نسبت اهرم آن کمتر است.

این نشان می دهد که حتی اگر شرکت بدهکار باشد ، اما عملکرد و فروش آن درآمد کافی برای رشد دارایی های خود از طریق سود ایجاد می کند.

سود پرداختی بدهی ممکن است از مالیات کسر شود و به شرکت اجازه می دهد از فرصت هایی که در غیر این صورت توانایی پرداخت آن را ندارد استفاده کند.

تجزیه و تحلیل نسبت اهرم

وقتی نسبت اهرم زیاد است ، شرکت مقدار زیادی بدهی نسبت به دارایی های خود دارد.

بنابراین ، این بار بیشتری را به همراه دارد به این معنا که پرداخت اصل و سود مقدار قابل توجهی از جریان نقدی شرکت را می گیرد. هرگونه شکست در عملکرد مالی یا افزایش نرخ بهره می تواند منجر به پیش فرض شود.

هنگامی که نسبت اهرم پایین باشد ، پرداخت اصل و سود به بخش بزرگی از جریان نقدی شرکت نیازی ندارد و تجارت از این منظر نسبت به تغییرات در تجارت یا نرخ بهره حساسیت چندانی ندارد.

با این حال ، یک نسبت اهرم پایین نیز ممکن است نشان دهد که این شرکت از افزایش سودآوری که اهرم مالی می تواند استفاده کند ، استفاده نمی کند. در بسیاری از مواقع ، شما این فرصت را دارید که از اهرم فشار به عنوان وسیله ای برای رشد مسئولیت پذیر کسب و کار خود استفاده کنید.

اهمیت

وام دهندگان و سرمایه گذاران معمولاً نسبت های اهرم پایین را ترجیح می دهند ، زیرا در صورت کاهش تجارت ، منافع شرکت های اولی بهتر محافظت می شود و در مثال‌هایی از اهرم صورت انحلال سهامداران احتمالاً حداقل بخشی از سرمایه اصلی خود را دریافت می کنند.

به طور کلی ، به همین دلیل نسبت های بالای اهرم می تواند مانع از جذب سرمایه اضافی یک شرکت شود.

توجه به این نکته مهم است که زمان خرید دارایی ها و تفاوت در ساختار بدهی می تواند منجر به نسبت های مختلف اهرم برای شرکت های مشابه شود.

به همین دلیل است که مقایسه نسبت اهرم به طور کلی بین شرکتهای همان صنعت آشکارتر است. تعریف نسبت "پایین" یا "زیاد" باید در این زمینه انجام شود.

چگونه محاسبه می شود؟

نسبت اهرم به عبارت دیگر کل بدهی شرکت است که بر کل دارایی آن تقسیم می شود. فرمول زیر است:

نسبت اهرم = کل بدهی مثال‌هایی از اهرم / کل دارایی ها.

اساساً فرمول نسبت اهرم برای اندازه گیری سطح بدهی شرکت در رابطه با اندازه ترازنامه استفاده می شود.

محاسبه نسبت اهرم به طور عمده با مقایسه کل بدهی بدهی در رابطه با کل دارایی های شرکت ها انجام می شود.

نسبت بالای اهرم نشان می دهد که شرکت ممکن است بیش از حد وام گرفته و بدهکار باشد در مقایسه با توانایی شرکت در بازپرداخت منطقی بدهی با جریان های نقدی آینده.

فرمول نسبت اهرم را می توان با استفاده از مراحل زیر محاسبه کرد.

مرحله 1

اول ، کل بدهی محاسبه می شود که شامل هر دو تأمین مالی کوتاه مدت و تأمین مالی بلند مدت و کل دارایی است که به راحتی در ترازنامه شرکت موجود است.

گام 2

بعد ، نسبت اهرم با تقسیم کل بدهی به کل دارایی ها محاسبه می شود.

مثال ها

نسبت اهرم 2 به 1 به این معنی است که به ازای هر 1 دلار دارایی ، شرکت 2 دلار بدهی دارد. بدهی زیاد می تواند به دلیل پرداخت سود زیاد ، مانع از جریان نقدی یک کسب و کار مثال‌هایی از اهرم شود و توانایی آن را برای گرفتن وام بیشتر محدود کند.

شرکت XYZ

اگر شرکت XYZ در ترازنامه خود مجموعاً 10 میلیون دلار بدهی و 15 میلیون دلار دارایی داشته باشد ، پس نسبت اهرم شرکت XYZ برابر خواهد بود:

نسبت اهرم = 10،000،000 $ / 15،000،000 $ = 0.67 یا 67٪.

این بدان معنی است که به ازای هر دلار دارایی شرکت XYZ ، شرکت XYZ 0.67 دلار بدهی داشته است. نسبت بالای 1.0 نشان می دهد که بدهی شرکت بیشتر از دارایی است.

شرکت ABC

بیایید فرض کنیم که شرکت ABC دارای داده های مالی زیر در ترازنامه خود برای سال جاری است:

از داده های موجود در این ترازنامه ، می توان نسبت اهرم مربوطه را محاسبه کرد:

بدهی کل = وام بانکی کوتاه مدت + وام بانکی بلند مدت. بنابراین ، کل بدهی برابر است با: 12000 $ + 24،000 $ = 36،000 $.

طبق جدول ، کل دارایی ها 75000 دلار است. با استفاده از فرمول نسبت اهرم ، نتیجه زیر بدست می آید: 36000 $ / 75،000 $ = 0.48.

اهرم یا لوریج (Leverage) در فارکس چیست؟

اهرم در فارکس

بازار تبادل خارجی یا فارکس (FOREX) یک بازار برای تبادل ارز و خرید و فروش است. چه یک معامله‌گر تازه کار در بازار فارکس باشید یا یک فرد با تجربه، احتمالا از قبل با مفهوم اهرم در فارکس یا لوریج مواجه شده‌اید. اگر تازه در حال افزایش اطلاعات خود و آشنایی با فارکس هستید، ممکن است از خودتان بپرسید که این اصطلاح دقیقا به چه معنی است. از آنجایی که کارگزاران برجسته در سراسر دنیا نسبت‌های مختلفی از اهرم در فارکس را ارائه می‌دهند، در اینجا ما نکات اصلی معامله با استفاده از این ابزار مالی را بررسی می‌کنیم و به این سوال پاسخ خواهیم داد که، یک نسبت اهرم خوب چه میزان است. ابتدا مثال‌هایی از اهرم مثال‌هایی از اهرم اجازه دهید مفهوم اصلی اهرم را توضیح دهیم.

فهرست عناوین مقاله

اهرم در فارکس چیست؟

اهرم در فارکس یا لوریج (Leverage) مقدار وجه معاملاتی است که کارگزار یا بروکر مایل است، بر اساس نسبت میزان سرمایه به میزان اعتبارات، به عنوان وام به شما قرض بدهد. مقدار کل لوریج ارائه شده توسط کارگزاری ثابت نیست. معمولا کارگزاران نرخ‌های خود را تعیین می‌کنند که در برخی موارد ممکن است به 1:100 یا حتی بیشتر نیز برسد. اهرم در فارکس بیشتر به صورت نسبت بیان می‌شود. در این مثال، به این معنی است که با هر 1 دلار می‌توانید تا 100 دلار خرید انجام دهید. برای روشن شدن موضوع یک مثال ساده‌تر خواهیم زد.

اهرم در فارکس

فرض کنید شما در مجموع 2 هزار دلار دارید و قصد دارید یک خانه 200 هزار دلاری بخرید. اگر اهرم فارکس را در مورد وام بانک هم در نظر بگیرید، به این صورت می‌شود که بانک محلی به شما باقی 198 هزار دلار دیگر را وام می‌دهد تا بتوانید خانه خود را بخرید. اما جذابیت این اهرم آنجا است که بیایم و فرض کنیم که خانه خریداری شده شما در هفته بعد بخاطر یک طرح عمرانی، 400 هزار دلار قیمت گذاری می‌شود.

شما 2 هزار دلار داشتید و اکنون با پس دادن وام 198 هزار دلاری، 202 هزار دلار دارید. هرچند علاوه بر جذابیت، اهرم در فارکس کمی احتیاط هم لازم دارد. اگر خانه شما ناگهان خراب شود، فقط این پول شما است که از بین خواهد رفت، و وام امن باقی می‌ماند.

اهرم در فارکس مقدار وجه معاملاتی است که کارگزار مایل است، بر اساس نسبت میزان سرمایه به میزان اعتبارات، به عنوان وام به شما قرض بدهد.

چه نسبت اهرمی برای یک مبتدی خوب است

بیاید بفهمیم بهترین سطح اهرم برای یک مبتدی چیست. بسیاری از افراد تازه وارد، با استراتژی کسب درآمد به وسیله اهرم جذب بازار سرمایه می‌شوند، زیرا می‌خواهند در مدت زمان کوتاهی درآمد بیشتری کسب کنند. با این حال، به یاد داشته باشید که اهرم در فارکس با ریسک‌های خاصی همراه است. شما باید حداقل، مفاهیمی را که مستقیما با مدیریت سرمایه در معاملات اهرمی در ارتباط هستند درک کنید. مانند:

  • مانده و تراز حساب شما
  • مارجین
  • فری مارجین یا مارجین آزاد
  • سطح حساب
  • کال مارجین و استاپ اوت

اگر هرکدام از این مفاهیم برای شما ناشناخته است حتما تا انتهای مقاله همراه ما باشید، تا شرح مفصلی همراه با مثال‌های واضح از این موضوعات بخوانید.

مزایای استفاده از اهرم در فارکس

ابتدا بیاید نگاهی به مزایای استفاده از اهرم در فارکس برای یک سرمایه‌گذار تازه کار بیندازیم:

احتمال کسب سود فوق‌العاده زیاد

استفاده از اهرم در فارکس به معامله‌گران این فرصت را می‌دهد تا سرمایه گذاری اولیه خود را به مبلغ بیشتری انجام دهند. حال با یک مثال می‌خواهیم بهترین نسبت اهرم را توضیح دهیم. فرض کنید یک سرمایه گذار که فقط هزار دلار در حساب خود دارد، این سرمایه گذار می‌تواند از 50 هزار دلار با اهرم 1 به 50 استفاده کند. یا مثلا فردی با استفاده از اهرم 1:100 می‌تواند از 100 هزار دلار برای سرمایه گذاری استفاده کند و در بازار فارکس معامله گری کند.

استفاده از اهرم در فارکس به معامله‌گران این فرصت را می‌دهد تا سرمایه گذاری اولیه خود را به مبلغ بیشتری انجام دهند.

به عبارت ساده‌تر این سرمایه گذار هزار دلار ریسک می‌کند، اما اگر سرمایه گذاری موفق باشد، او اگر در یک جایگاه با حاشیه سود 100 موقعیت باز کند و از اهرم 1:100 استفاده کرده باشد، 100 هزار دلار سود دریافت می‌کند.

افزایش بهره‌وری سرمایه

به عنوان مثال، اگر موجودی حساب شما هزار دلار باشد و از اهرم 1:100 استفاده کنید، در واقع 100 هزار دلار برای سرمایه‌گذاری خواهید داشت. این بدان معنا است که شما با استفاده از اهرم در فارکس این فرصت را دارید که معاملات بیشتری را در ابزارهای مختلف تجاری باز کنید، و برای حفاظت از سرمایه، از تکنیک‌های مختلف جلوگیری از ضرر استفاده کنید.

همچنین بخوانید: مارتینگل چیست

در بازار سرمایه به سفارش خرید باز کردن موقعیت یا جایگاه می‌گویند و در این مقاله از همین واژه استفاده خواهد شد. این روش به شما اجازه می‌دهد تا پرتفو سهام یا سبد خرید خود را متنوع کنید، و خطرات ناشی از ریزش قیمت را کنترل کنید.

سطح پایین ورود

بیاید با استفاده از مثال قبلی این مزیت را بررسی کنیم که شما هزار دلار در حساب خود داشتید، و فرض کنیم شما از اهرم در فارکس استفاده نمی‌کنید. یعنی تنها با نسبت 1 به 1 معامله می‌کنید. در این شرایط، در بهترین حالت، شما می‌توانید یک موقعیت با حداقل مقدار یا لات (Lot) 0.01 باز کنید، که آن هم در جفت ارزی یورو/دلار (EUR/USD) نمی‌تواند باشد. دلیل این امر این است که در فارکس، یک لات معمولا 100 هزار از آن واحد پول است.

به عبارت ساده‌تر، در بازار فارکس و مبادله EUR/USD شما به 1,174.70 دلار نیاز دارید. با داشتن تنها هزار دلار در حساب و استفاده نکردن از اهرم فارکس، فرصت باز کردن حتی یک موقعیت کوچک را نخواهید داشت. با این وجود، به لطف نسبت‌های بزرگ اهرم در فارکس، حتی افرادی که سپرده اندکی بین 50 تا 100 دلار دارند نیز، می‌توانند به تجارت در جمع بزرگان این بازار دست پیدا کنند و سودهای خوبی کسب کنند.

شرایط مالی مطلوب

پیش از اینکه کارگزاران اقدام به ارائه لوریج در فارکس کنند، تنها فرصت تجارت با اهرم، وام گرفتن بسیار محدود از بانک با نرخ بازپرداخت بالا، وثیقه‌های زیاد و امضا ضمانت‌نامه‌ها بود. اما هنگامی که کارگزاری‌ها بیشتر شدند، برای رقابت با دیگران، با ارائه اهرم‌های بزرگ‌تر و نرخ کارمزد پایین‌تر، اقدام به جذب مشتری‌هایی که مبلغ سپرده کمی دارند کردند.

اگر شما روزانه معامله کنید، استفاده از اهرم رایگان خواهد بود، اما برای استفاده از اهرم در معاملات شبانه باید کارمزد ( سوآپ ) پرداخت کنید. رشد سپرده سرمایه گذاران که از ریسک بالایی استفاده می‌کنند، می‌تواند به راحتی تا 300-500 % سودآوری در ماه برسد، که از هر بانک و موسسه‌ای بالاتر است.

راحتی در استفاده از لوریج در فارکس

درک این نکته مهم است که درآمد اصلی یک کارگزار مناسب، از کارمزدهای باز کردن موقعیت یا معامله، سوآپ‌ها و بازدهی اهرم در فارکس حاصل می‌شود. بنابراین برای یک کارگزار بسیار مهم است که هر مشتری تا حد ممکن از خدمات آن کارگزار استفاده کند و دست به معامله بزند، و این معامله‌ها موفق باشد. هرچه یک سرمایه گذار موفق‌تر باشد و سود بیشتری کسب کند، اصل پولش بیشتر می‌شود و با پول بیشتر هنگام معامله، کارمزد کارگزار هم بالاتر خواهد بود. اگر شما ضرر کنید قطعا پول خود را خارج می‌کنید.مثال‌هایی از اهرم

در این فضای رقابتی بین کارگزاری‌ها، اکثرا سعی می‌کنند تا انتخاب انواع مختلفی از اهرم در فارکس با نرخ کارمزد پایین‌تر برای مشتری راحت باشد و این اهرم‌ها با تعرفه پایین‌تری در اختیار او قرار گیرد.

از این بحث می‌توان نتیجه گرفت که در این فضای رقابتی بین کارگزاری‌ها، اکثرا سعی می‌کنند تا انتخاب انواع مختلفی از اهرم در فارکس با نرخ کارمزد پایین‌تر برای مشتری راحت باشد و این اهرم‌ها با تعرفه پایین‌تری در اختیار او قرار گیرد. اغلب کارگزاران معتبر حتی خدمات مشاوره شخصی نیز ارائه می‌دهند. مشاور سعی می‌کند تا شما همه جوانب را در نظر بگیرید و بیشترین سود را کسب کنید.

امنیت

احتمالا درباره کال مارجین (Margin Call) شنیده باشید. بسیاری از تریدرها از این کلمه به حد مرگ وحشت دارند، اما در واقع این عملکرد برای محافظت از سپرده شما طراحی شده است. متاسفانه اغلب اتفاق می‌افتد که سرمایه گذار تازه کار از ریسک خرید خود خبر ندارد، و یا تحلیل اشتباهی کرده‌ است، وقتی برای کارگزار آشکار شود که احتمال از دست رفتن وامی که توسط اهرم در فارکس به شما داده بسیار زیاد است، با تماس یا پیام خودکار در مورد پر کردن موجودی حساب، برای پوشش خطرات خریدی که انجام داده‌اید اقدام می‌کند.

گاهی اوقات این معامله گران سهل انگار، اهرم در فارکس و تعهدات مرتبط با آن را فراموش می‌کنند، و در نتیجه با معاملات غیرمعقول به شرکت کارگزاری بدهکار می‌شوند. برای جلوگیری از این کار، از خدمات کارگزاری استفاده کنید تا زمانی که سرمایه گذاری موفق نبود میزان اعتبار را صفر کند. به لطف این ویژگی، شما هرگز بیشتر از سرمایه اول خود ضرر نخواهید کرد.

معایب استفاده از اهرم در فارکس

با وجود مزایایی که در بالا ذکر شد، اهرم در فارکس معایبی نیز دارد. مبتدیان نباید در دام مزایا گرفتار شوند و توجه به معایب اهرم فارکس نیز بسیار مهم است. بیایید درباره آن‌ها توضیح دهیم:

خطر بالای از دست رفتن سپرده

این ریسک یک دام روانشناختی است که افرادی که مدیریت سرمایه ، و سرمایه گذاری منظم را بلند نیستند در دام آن گرفتار خواهند شد. هنگام استفاده از اهرم در فارکس و گرفتن نسبت بسیار بالا، حسی به شما دست می‌دهد که انگار پول خیلی زیادی به صورت مجانی گیرتان آمده و باید آن را خرج کنید و در جایی سرمایه گذاری کنید.

برای هر مبتدی بسیار مهم است که به یاد داشته باشد، اهرم فارکس علاوه بر فرصت‌هایی که می‌دهد، تعهداتی را نیز ایجاد می‌کند. مهم‌ترین این تعهدات، قبول کردن قانونی است که شما را مجاب می‌کند، در صورت از دست رفتن اعتبار اولیه، و جلوگیری از ضرر و زیان و همچنین استاپ اوت شدن، مبلغ اولیه را دوباره به حساب واریز کنید.

این ریسک یک دام روانشناختی است که افرادی که مدیریت سرمایه، و سرمایه گذاری منظم را بلند نیستند در دام آن گرفتار خواهند شد.

از آنجا که با استفاده از اهرم در فارکس می‌توانید صدها برابر بیشتر از وجوه اولیه خود سرمایه گذاری کنید، ریسک ضرر کردن شما نیز بالاتر است. برای مثال اگر شما در کل هزار دلار داشته باشید، ضرر 5 درصدی آن می‌شود 50 دلار، اما وقتی از اهرم 1:100 استفاده کنید و پول شما 100 هزار دلار شود، ضرر 5 درصدی می‌شود 5 هزار دلار، در واقع شما در هر 100 هزار دلار، با یک ضرر 1 درصدی پولتان تمام می‌شود.

جبران ضرر سپرده بسیار سخت است

همانطور که گفتیم ضرر کردن با استفاده از لوریج در فارکس می‌تواند بسیار آسان باشد. اما جبران این ضرر خیلی سخت‌تر است. همیشه به یاد داشته باشید که برای جبران ضرر و زیاد، سودآوری باید چندین برابر شود. با یک مثال ساده بخواهیم بگوییم، اگر 100 دلار داشته باشید و 50 درصد ضرر کنید نصف پول شما رفته است، و برای جبران آن 50 دلار ضرر با باقی مانده پول باید 100 درصد سود کنید تا به پول اولیه خود برسید. در زیر جدول محاسبه درصد سود برای بازگشت به نقطه اولیه آورده شده است. اگر تازه کار هستید آن را چاپ کنید و همیشه هنگام خرید جلوی چشم داشته باشید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.