شیوه تعیین دستمزد کارگزار


ج- برای سایر انواع بیمه‌های زندگی با حق بیمه سالانه حداکثر ۷۵% حق بیمه سال اول مشروط بر این که از ۳۰ در هزار سرمایه تجاوز نکند.
۴۰% این کارمزد پس از وصول حق بیمه سال اول در سالهای دوم تا یک پنجم هر سال ۱۵% کارمزد پس از وصول حق‌بیمه‌های مربوطه قابل پرداخت است.

یک ترفند جالب و کاربردی برای تنظیم لیست ماهانه

اگر برای اولین بار لیست ماهانه را ایجاد می نمایید لازم است پس از مشخص نمودن سال و ماه (و شماره لیست که همواره ۰۱ است):
۱- تعداد نفرات
۲- جمع روزهای کارکرد
۳- جمع دستمزد روزانه
۴- جمع دستمزد ماهانه
۵- جمع مزایای ماهانه مشمول
را درج نموده و پس از ثبت آن، ریز کارکرد بیمه شدگان را مشخص نمایید.

اگر تعداد بیمه شدگان یک نفر باشد کار راحت است و بعنوان مثال: تعداد نفرات=۱ جمع روزهای کارکرد=۳۰ و … تمامی ۵ مورد فوق مربوط به یک نفر بیمه شده درج می گردد حال اگر تعداد بیمه شدگان بیش از یک نفر باشد آنگاه می بایست برای ۵ مورد فوق، جمع آن را بدست آورید و در ستون مربوطه قرار دهید. بعنوان مثال: اگر ۴ نفر بیمه شده داشته باشیم برای مورد ۳ می بایست جمع دستمزد روزانه چهار نفر را حساب کرده و درج نمایید. به منظور صرفه جویی در وقت و پیشگیری از اشتباه، نرم افزار تامین اجتماعی جمع هر یک را محاسبه کرده و به ما نمایش می دهد به شرط آنکه ریزکارکرد بیمه شدگان به درستی درج شده باشد. لذا می توانید در ابتدا که لیست ماهانه را تنظیم می نمایید تمامی ۵ مورد فوق الذکر را عدد ۱ (یا عدد دلخواه) درج نموده و آن را ثبت نمایید. سپس ریزکارکرد را وارد نمایید و بعد مجددا به صفحه لیست ماهانه برگردید. (لیست ماهانه را ویرایش نموده و تنظیم نمایید.)

و اما … ترفند:
وقتی ریز کارکرد بیمه شدگان بدرستی درج شده باشد و آنگاه لیست ماهانه را ویرایش نمایید با قرارگرفتن در هر یک از ستونهای ذکر شده فوق (تعداد نفرات، جمع روزهای کارکرد و جمع دستمزد روزانه و …) خواهید دید که جمع آن با رنگ مشکی نمایش داده می شود و شما می توانید همان عدد نمایش داده شده را در ستونی که در آن قرار دارید درج نمایید. محل نمایش جمع شیوه تعیین دستمزد کارگزار هر ستون در پایین فرم لیست ماهانه در سمت چپ (در زیر نوشته ۴% حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور) می باشد. مطابق شکل زیر:

tarfand

نحوه تنظیم لیست هنگام استراحت پزشکی (ایام بیماری، مرخصی زایمان، حوادث و …)

یکی از خدمات کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی پرداخت غرامت دستمزد ایامی است که بیمه شده تحت معالجه یا درمانهای توانبخشی قرار می گیرد.
به بیان دیگر غرامت دستمزد به وجوهی اطلاق می شود که در ایام بارداری، بیماری وعدم توانائی موقت اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یاحقوق به حکم قانون بجای مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت می گردد که رعایت نکات زیر ضروری می باشد:
۱- عموم گواهی های استراحت ایام بیماری در صورتی مورد پذیرش قرار می گیرند که در آن نوع بیماری به وضوح مشخص شده باشد.
۲- بیمه شده بر اساس گواهی پزشک معالج که به تایید مراجع پزشکی سازمان رسیده شیوه تعیین دستمزد کارگزار نیاز به استراحت داشته باشد و تحت نظر و تحت درمان بودن به منزله استراحت نخواهد بود.
۳- بیمه شده در ایام بیماری مزد یا حقوق از کارفرما دریافت ننموده باشد (و کارکرد در زمان استراحت ارسال نشده باشد)
۴- بیمه شده از کارافتاده کلی نباشد (در مورد همان بیماری)
و چند نکته دیگر:
– بیمه شدگان با ارائه گواهی پزشک معالج در مهلت قانونی به شعب مربوطه (یک هفته پس از تجویز استراحت) و معرفی به پزشکان معتمد، شوراها و کمیسیونهای پزشکی در مسیر فرایند رسیدگی به استراحتهای پزشکی قرار خواهند گرفت.
– در صورت تجویز استراحت مطلق برای بیمه شده و عدم امکان مراجعه وی به پزشک معتمد یا شورای پزشکی ارائه گواهی های مربوطه توسط بستگان بیمار جهت بررسی بلامانع می باشد.
نحوه تایید :
گواهی‌های استراحت پزشکی که در هر نوبت ۷ روز یا کمتر باشد (و جمع آنها در طول سال از ۱۵ روز بیشتر نشود) براساس گواهی پزشک معالج قابل‌ قبول است.
همچنین اگر مدت گواهی استراحت پزشکی در یک نوبت بیشتر از ۷ روز و حداکثر تا ۶۰ روز باشد، اعتبار آن باید به تأیید پزشک معتمد و استراحت‌های بیش از ۶۰ روز در طول سال باید به تأیید شورای پزشکی برسد. که البته بنا به صلاحدید مسئول امور بیمه شدگان ممکن است استراحت کمتر از ۷ روز به پزشک معتمد نیز ارسال گردد.
نحوه محاسبه:
برای بیمه شدگانی که دارای همسر یا فرزند و یا والدین تحت تکفل هستند غرامت دستمزد ایام بیماری معادل سه چهارم و در سایر موارد معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق روزانه میباشد و برای مدت زمان بستری به میزان یک دوم آخرین مزد یا حقوق روزانه در نظر گرفته خواهد شد.
برای بیمه شدگانی که در اثر حادثه ناشی از کار نیاز به استراحت پزشکی دارند از اولین روز حادثه قابل پرداخت می باشد حتی اگر سابقه اندک باشد.

تنظیم لیست ماهانه:

پس از ارائه گواهی استراحت پزشکی و تایید آن توسط شعبه مربوطه برای تنظیم لیست بیمه می بایست فقط روزهای کارکرد را در ریز کارکرد شخص بیمه شده منظور نمائید. بعنوان مثال اگر بیمه شده ای در مهرماه ۱۰ روز استراحت پزشکی داشته باشد برای وی ۲۰ روز کارکرد منظور نمائید همچنین از طرف سازمان تامین اجتماعی ۱۰ روز سابقه برای وی منظور شده شیوه تعیین دستمزد کارگزار شیوه تعیین دستمزد کارگزار و مبلغی بعنوان غرامت دستمزد ایام بیماری به بیمه شده پرداخت خواهد شد.

در مثالهای زیر سعی شده است صورتهای مختلف استراحت پزشکی و نحوه تنظیم ریز کارکرد و لیست ماهانه شرح داده شود:

۱- اگر بیمه شده ای از تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۵ تا ۱۳۹۴/۰۸/۱۸ بمدت ۱۴ روز استراحت پزشکی داشته باشد، در لیست آبان ماه (برج ۸) برای وی ۱۶ روز کارکرد منظور نموده و لیست ماهانه را بر اساس آن تنظیم نمائید.

۲- اگر بیمه شده ای از تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۵ تا تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ بمدت ۳۶ روز استراحت پزشکی داشته باشد، در لیست آبان ماه برای وی ۲۴ روز کارکرد و در لیست آذرماه برای وی کارکرد در نظر گرفته نخواهد شد و ریز کارکرد و دستمزد روزانه را صفر وارد نمائید.

*توجه: هرگاه بیمه شده ای یکماه بطور کامل استراحت پزشکی داشته باشد، نام وی در لیست درج می گردد ولی روزهای کارکرد در لیست آن ماه صفر منظور می گردد.

*در مورد مرخصی زایمان (با توجه به اینکه مدت آن ۶ ماه می باشد) نیز به همین صورت عمل می شود: هرگاه بیمه شده زن دارای مرخصی زایمان باشد (بعنوان مثال: از تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ تا ۱۳۹۴/۰۷/۲۴) آنگاه برای فروردین ماه فقط روزهای کارکرد (۲۴ روز) درج می گردد و در ماههای بعد (برج ۲و۳و۴و۵و۶) نام وی در لیست درج شده ولی کارکرد صفر منظور می شود تا زمانیکه بیمه شده شروع به کار نماید که در اینصورت مجددا روزهای کارکرد (۶ روز در مهرماه) در لیست منظور خواهد شد.
*تذکر: به منظور برخورداری از مزایای سازمان تامین اجتماعی هیچگاه برای بیمه شده ای که دارای استراحت پزشکی می باشد ترک کار نزنید.

خطاهای متداول لیست اینترنتی و نحوه رفع آن

در هنگام ارسال لیست بیمه بصورت اینترنتی (جهت دریافت فیش حق بیمه) شاید پیش آمده باشد که در ستون وضعیت درخواست بجای تایید نهایی با گزینه عدم تایید نهایی مواجه شوید. برای دانستن علت آن می بایست در آخرین ستون بر روی علامت ذره بین کلیک نموده و در صفحه نمایش داده شده بر روی نمایش خطاها کلیک نمایید. کد خطا و شرح خطا برای شما نمایش داده خواهد شد که پس از رفع خطا، می توانید لیست بیمه را مجددا بارگذاری نموده و فیش خود را دریافت نمائید. خطاهای متداول لیست اینترنتی و نحوه رفع آن بشرح زیر است:

کد خطا: ۱۸۳
شرح خطا: کارگاه فعال نمی باشد. دریافت دیسکت برای کارگاه امکانپذیر نیست.
نحوه رفع خطا: غیرفعال بودن کارگاه می تواند توسط واحد بازرسی و یا واحد درآمد بعلت بدهی کارگاه و یا نقص مدارک و … صورت گرفته باشد. شما می توانید با مراجعه به واحد درآمد شعبه مربوطه و پیگیری موضوع، نسبت به فعال نمودن کارگاه اقدام نمایید.

کد خطا: ۱۲۱
شرح خطا: برگه های ماه قبل پرداخت نشده است ،لذا امکان دریافت لیست از طریق اینترنت وجود ندارد.
نحوه رفع خطا: فیش ماه قبل را پرداخت کنید (برای پرداخت می توانید از آموزشهای موجود در سایت کمک بگیرید) و پس از ۴۸ ساعت مجددا لیست خود را ارسال نموده و فیش ماه مورد نظر را دریافت نمائید.
نکته: چنانچه فرصتی ندارید (بعنوان مثال آخرین روز ماه باشد) فیش پرداخت نشده را توسط عابربانک رفاه پرداخت کنید سپس به واحد حسابداری شعبه مربوطه مراجعه نموده شیوه تعیین دستمزد کارگزار و درخواست نمائید تا وصولی برگ پرداخت را در سیستم ثبت نمایند آنگاه می توانید لیست را ارسال نموده و فیش ماه مورد نظر را دریافت نمائید. توصیه می شود پرداخت حق بیمه را به روزهای پایانی ماه موکول نفرمائید.
لطفا توجه داشته باشید: اگر کارگاه مشمول کمک دولت باشد این خطا می تواند مربوط به برگ پرداخت ۲ ماه قبل باشد (اگر تردید دارید که فیش کدام ماه پرداخت نشده است می توانید از واحد درآمد سوال بفرمائید).

کد خطا: ۱۶۶
شرح خطا: تعداد روزهای کارکرد در ماه جاری نباید از تاریخ لیست بیشتر باشد.
توجه: در هرماه نمی توان لیست همان ماه را ارسال نمود. طبق قانون سازمان تامین اجتماعی در هر ماه لیست ماه قبل ارسال می گردد. (به استثنای کارگاههای مشمول کمک دولت که می توانند از فرصت دوماهه ارسال لیست استفاده نمایند) بعنوان مثال: برای ارسال لیست بیمه فروردین ماه از یکم لغایت سی و یکم اردیبهشت ماه می توان اقدام نمود.
نکته: چنانچه کارکرد صفر باشد و یا کارکرد کمتر از تاریخ روز باشد می توان لیست را در همان ماه ارسال کرد.
بعنوان مثال: بیمه شده یا بیمه شدگان یک کارگاه از یکم فروردین ماه ترک کار می کنند… این لیست را می توان در فروردین ماه ارسال نمود.

کد خطا: ۰۱۲
شرح خطا: تعداد روز کارکرد با تاریخ شروع کار و ترک کار مطابقت ندارد.
هرگاه تاریخ ترک کار و یا شروع به کار با روزهای کارکرد مطابقت نداشته باشد و یا روزهای کارکرد از تعداد روزهای ماه بیشتر باشد این خطا نمایش داده خواهد شد. لطفا به نکات زیر توجه فرمائید:
لیست مهرماه می بایست ۳۰ روزه ارسال شود و اگر بصورت ۳۱ روزه ارسال شود خطای فوق رخ خواهد داد زیرا روزهای کارکرد با تعداد روزهای ماه مطابقت ندارد.
بصورت فرضی اگر لیست فروردین ماه را ارسال می کنید تاریخ ترک کار و یا آغاز به کار می بایست مربوط به فروردین ماه باشد و چنانچه تاریخ ترک کار بیمه شده در لیست بصورت ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ و یا ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ درج شود خطای فوق رخ خواهد داد.

کد خطا: ۰۰۲
شرح خطا: شماره بیمه شده در اطلاعات هویتی بیمه شدگان یافت نشد.
این خطا زمانی رخ می دهد که شماره بیمه، مربوط به شعبه ای که اکنون لیست ارسال می کنید نباشد و نامنویسی شخص بیمه شده در شعبه دیگری صورت گرفته باشد. با همراه داشتن دفترچه بیمه شده (و یا شماره بیمه وی) ، کارت ملی، شناسنامه، یک قطعه عکس و معرفی نامه از طرف کارفرما به واحد نامنویسی شعبه مربوطه مراجعه نموده و پس از نامنویسی، لیست را مجددا ارسال نمائید.

برخی از خطاها مربوط به اطلاعات هویتی بیمه شده می باشد و اگر بر اساس شناسنامه وی در نرم افزار ثبت گردد خطا رفع خواهد شد:

کد خطا: ۰۰۴
شرح خطا: نام بیمه شده با اطلاعات هویتی مغایرت دارد.

کد خطا: ۰۰۵
شرح خطا: نام خانوادگی بیمه شده با اطلاعات هویتی مغایرت دارد.

کد خطا: ۰۰۹
شرح خطا: شماره شناسنامه بیمه شده با اطلاعات هویتی مغایرت دارد.

نکته: اگر اطلاعات بیمه شده طبق شناسنامه ثبت شده است ولی همچنان با خطای اطلاعات هویتی مواجه
می شوید، با همراه داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی بیمه شده به واحد نامنویسی شعبه مربوطه مراجعه نموده و موضوع را در میان بگذارید.

برخی از خطاها جنبه اعلام دارند:
کد خطا: ۰۴۰
شرح خطا: این لیست قبلا دریافت گردیده است.
اگر فیش توسط شعبه صادر شده باشد و یا لیست توسط کارگزاری (با ارائه سی دی) دریافت شده باشد در هنگام ارسال لیست بصورت اینترنتی این خطا نمایش داده خواهد شد و قادر به دریافت برگ پرداخت از طریق اینترنت نخواهید بود. (البته به ندرت این موضوع اتفاق می افتد)

کد خطا: ۰۴۱
شرح خطا: مهلت ارسال لیست به پایان رسیده و امکان دریافت آن از طریق اینترنت وجود ندارد.
شرح این خطا کاملا واضح است؛ مهلت قانونی جهت ارسال لیست و پرداخت حق بیمه هر ماه طبق ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد می باشد. البته برای کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر، این مهلت تا آخرین روز دوماه بعد خواهد بود.
نکته: چنانچه آخرین روز ماه تعطیل رسمی باشد، اولین روز کاری بعد از تعطیلی، مجاز به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه خواهید بود و مشمول جریمه نخواهید شد.

کارمزد بیمه عمر برای نماینده چقدر است؟

کارمزد بیمه عمر پاسارگاد

یکی از مهم ترین موضوعات برای افرادی که قصد دارند با گرفتن نمایندگی بیمه عمر از یک شرکت بیمه وارد صنعتی بسیار بزرگ و پولساز بیمه شوند، قطعا میزان کارمزد و نحوه محاسبه کارمزد فروش بیمه عمر است. با وجود اهمیت بسیار زیاد و حیاتی این موضوع، متاسفانه شاهد هستیم که در بسیاری از کلاس های آموزش بیمه برای گرفتن نمایندگی بیمه عمر یا زندگی، این موضوع به صورت کامل و تخصصی بررسی نمی شود! حتی تعداد زیادی از نمایندگان با سابقه و مدیران فروش نیز از کم و کیف بحث کارمزدها اطلاعات دقیق ندارند و صرفا تصوراتی راجع به این موضوع مهم و حیاتی دارند. بیمه های عمر برای نماینده بیمه و فروشندگان بیمه عمر (بازاریاب بیمه عمر ) چقدر سود دارد؟ چرا بیشتر شرکت های بیمه که در ایران فعالیت میکنند مانند بیمه ایران، بیمه پاسارگاد، بیمه کارآفرین و.. در تلاش هستند تا سهم بیشتر و بزرگتری از بازار بیمه عمر و پس انداز را از آنِ خود کنند؟

چرا میزان کارمزد مهم است؟

تا بحال برای انجام مصاحبه و شرکت در آزمون های استخدامی اقدام کرده اید؟ در این جلسات باید پاسخ گوی دهها سوال مرتبط و غیر مرتبط با موضوع فعالیت شرکت مورد نظر باشید. چرا آزمون استخدامی برای شرکت ها مهم است؟ شاید به این علت که مشخص می کند بکار گیری فرد متقاضی برای شرکت مقرون به صرفه است یا خیر! در این جلسه اگر حق پرسیدن تنها یک سوال داشته باشید؛ آن سوال شما چه خواهد بود؟ حقوق و دستمزد! چرا برای شما مهم است که حقوق و دستمزد شما چقدر است؟ در یک کلام میخواهید بدانید این کار برای شما به صرفه هست یا خیر. پس از مشخص شدن حقوق، دستمزد، درآمد یا کارمزد است که میتوانید با اطمینان خاطر برای خود تصمیم درستی بگیرید و یک شغل را به عنوان شغل آینده خود انتخاب نمایید. اگر میزان درآمد شما بصورت شفاف مشخص نباشد، درباره تامین هزینه های زندگی و پرداخت مخارج هیچ آینده روشنی پیش روی خود نمی بینید و احتمالا برای اینکه دوره خاصی را بگذرانید، آموزش خاصی را ببینید، لباس خاصی را تهیه کنید و …. همچنان در شک و تردید خواهید بود. در واقع اطلاع از نحوه و میزان دقیق کارمزد بیمه عمر نقطه اتکا و تصمیم ­گیری بسیاری از نماینده ها است تا تلاش خود را برای فروش این بیمه نامه بیشتر کنند. جزئیات مربوط به کارمزد بیمه عمر باید جزو اطلاعات بدیهی و دانسته­ های قطعی آنها باید باشد.

کارمزد بیمه عمر یک عدد مشخص است؟

تا سال های گذشته، شرکت های بیمه تنها یک طرح بیمه زندگی از نوع (بیمه مختلط یا عمر و سرمایه گذاری) ارائه می کردند. اما در سال های اخیر با تاسیس شرکت جدید و تخصصی بیمه باران ، بیمه نامه هایی از انواع دیگر نیز به بازار معرفی شده است (مانند بیمه به شرط حیات ترنم باران).

بیمه مرکزی برای انواع مختلف بیمه کارمزد متفاوتی در نظر گرفته است. در ادامه به معرفی کارمزد بیمه های (مختلط یا عمر و سرمایه گذاری رایج می پردازیم و در آخر بصورت جداگانه کارمزد بیمه نامه های جدید را بررسی خواهیم کرد)

برای فروش هر بیمه عمر چند مرتبه کارمزد پرداخت می شود؟

بسته به نوع فعالیت شما (بازاریابی یا نمایندگی رسمی) و شرکت بیمه ای که در آن فعالیت می کنید، پرداخت کارمزد می تواند تنها یک بار انجام شود یا یک سال یا پنج سال و در شرایطی حتی 30 سال!

کارمزد فروش بالای 100 درصد چیست؟

پرداخت کارمزد فروش بیمه عمر واقعا مقوله پیچیده ای است! تعجب نکنید اگر شنیدید فردی از فروش یک بیمه نامه 100 هزار تومانی مثلا 700 هزار تومان کارمزد دریافت کرده! با توجه به ادامه دار بودن و روند افزایش پرداخت کارمزد این امر کاملا طبیعی است. اما ریزه کاری های زیادی هم وجود دارد.

جدول پرداخت کارمزد (پیش بینی درآمد) چیست؟

همانطور که می دانید چندین شرکت بیمه در حال جذب نماینده فروش بیمه عمر (زندگی) هستند و با این کار قصد گسترش سازمان فروش، کسب سود بالا، استفاده از پتانسیل بازار بسیار بزرگ و بکر بیمه عمر و تحول اقتصادی و فرهنگی برای آحاد مردم و همچنین افزایش کیفیت زندگی و بازنشستگی و کارآفرینی در جامعه دارند. برخی از شرکت های بیمه ای که فاقد سازمان فروش تخصصی بیمه عمر هستند کار جذب و آموزش نمایندگان جدید را به شبکه شعب و نمایندگی های خود واگذار کرده اند و معدود شرکت های دارای سازمان فروش تخصصی بیمه عمر (بیمه پاسارگاد، بیمه باران، بیمه سامان و بیمه خاورمیانه) کار جذب نمایندگان را از طریق سازمان تخصصی خود انجام می دهند.

در هر صورت برای جذب نمایندگان، پیش از هر موضوعی میزان و نحوه پرداخت کارمزد اهمیت دارد. یکی از راه هایی که در رابطه با میزان درآمد زایی و آینده شغلی نمایندگی بیمه می تواند قانع کننده و موثر باشد، ارائه جدول پیش بینی درآمد یا جدول پرداخت کارمزد است. در این جدول به نمایندگان توضیح داده میشود که با فروش منظم در ماهها و سالهای آینده چطور کسب سود خواهند داشت. نکته بسیار مهم این است که معمولا این جداول بسیار اغراق آمیز و غیر ممکن به نظر می رسند! و یادآور فعالیت شرکت های هرمی یا بازاریابی شبکه ای هستند. همچنین نکات پنهانی در این جداول هست که به نمایندگان گفته نمی شود!

مقایسه درآمد نماینده بیمه عمر و درآمد نماینده جنرال

تجربه سال های طولانی تدریس و مدیریت فروش و آموزش، حکایت از این موضوع دارد که برای نمایندگان تازه کار و افرادی که قصد ورود به صنعت بیمه دارند مهم ترین سوال و دغدغه این است که آیا نمایندگی فروش تک رشته بیمه ای (بیمه زندگی، عمر) به اندازه کافی ایجاد درآمد می کند؟ یا اگر بیمه عمر پتانسیل ایجاد درآمد بالایی دارد پس داشتن نمایندگی همه رشته های بیمه درآمد به مراتب بالاتری خواهد داشت! پاسخ به این سوال به نحوی که متقاعد کننده و قابل پذیرش باشد کمی سخت است! زیرا مخاطب این سوال افرادی هستند که با ذهنیت قبلی خود در حال ورود به بازار جدیدی هستند و تجربه کار نمایندگی جنرال یا عمر را ندارند و … اما با توجه به نکات مهمی همچون سادگی کار (نحوه پیگیری و خدمات پس از فروش)، گستردگی بازار هدف، هزینه های اولیه، مالیات، مدرک تحصیلی و سابقه کار مورد نیاز از یک سو و میزان و نحوه دریافت کارمزد بعنوان مهم ترین موضوع از سوی دیگر، مشخص می کند که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از کار کارشناسی و اطمینان از کفایت درآمد نمایندگان بیمه عمر، آئین نامه شماره 96 (آئین نامه ی اعطای نمایندگی تک رشته بیمه زندگی) را تصویب و به اجرا گذاشته است.

کارمزد نمایندگان جنرال از فروش بیمه عمر

نمایندگان عمومی یا نمایندگان جنرال برابر با آئین نامه شماره 75 بیمه مرکزی مجوز نمایندگی اخذ نموده اند. نمایندگی جنرال بیمه، علاوه بر مجوز فروش بیمه عمر امکان فروش سایر رشته های بیمه ای را دارد. طبق آیین نامه شماره ۶۸بیمه مرکزی و آئین نامه شماره 83، کارمزد بیمه های عمر در نمایندگی های عمومی شرکت های بیمه ایران به این روش محاسبه و پرداخت می­ شود:

میزان و نحوه پرداخت کارمزد: 75 درصد از حق بیمه پرداختی در سال اول (به شرط اینکه از ۳۰ هزارم سرمایه فوت بیمه ­نامه تجاوز نکند) که این کارمزد در طی 5 سال به شرح زیر به نماینده جنرال پرداخت می شود:

 • سال اول 40 درصد
 • سال دوم 15 درصد
 • سال سوم 15 درصد
 • سال چهارم 15 درصد
 • سال پنجم 15 درصد

علاوه بر این، هر سال تا پایان مدت زمان قرارداد بیمه نامه عمر و یا تا سالی که بیمه گذار نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام می کند نیز ۳ یا ۴ درصد از کل حق بیمه وصولی، به عنوان هزینه پیگیری و… به نماینده پرداخت می­شود. (کارمزد حق الوصول)

نکته قابل توجه این است که بین ۳۰ هزارم سرمایه فوت بیمه نامه و ۷۵ درصد حق بیمه وصولی سال اول، هرکدام که کمتر باشد به عنوان کارمزد منظور خواهد شد. بنابراین ملاک محاسبه کارمزد در بیمه های عمر، در واقع سرمایه فوت بیمه نامه و نه حق بیمه وصولی می­باشد.

در شرکت بیمه پاسارگاد حداکثر ضریب سرمایه فوت 360 برابر حق بیمه ماهانه است. بنابراین چنانچه در بیمه پاسارگاد، هر یک از 3 ضریب 300 یا 330 یا 360 انتخاب شود، سرمایه فوت بیش از 30 هزارم سرمایه فوت می شود. و انتخاب هر یک از این 3 ضریب تغییری در میزان کارمزد ایجاد نمی کند. اما اگر ضریب کمتر از 300 انتخاب شود با توجه به اینکه 30 هزارم سرمایه فوت کمتر از 75 درصد حق بیمه پرداختی است، کارمزد هم به همان نسبت کمتر می شود.

در سایر شرکت های بیمه حداکثر ضریب سرمایه فوت 25 برابر حق بیمه سالانه = 300 برابر حق بیمه ماهانه است. بنابر این فقط انتخاب حداکثر ضریب ممکن کارمزد کامل دارد و سایر ضریب ها کنجر به پرداخت کارمزد کمتر از 75 درصد حق بیمه می شود.

لذا با پیش فرض قراردادن اینکه سرمایه فوت در بیمه نامه ­های صادرشده، حداکثر میزان ممکن است و به جهت سهولت در محاسبه کارمزد، ما ۷۵ درصد حق بیمه وصولی را به عنوان ملاک محاسبات خود در ادامه این مقاله، قرار داده ­ایم. بدیهی است که اگر شما به هر دلیلی، سرمایه فوت کمتری برای بیمه ­نامه منظور نمایید، می ­بایست ۳۰ در هزار سرمایه فوت را به عنوان کارمزد بیمه نامه عمر در نظر بگیرید.

ج- برای سایر انواع بیمه‌های زندگی با حق بیمه سالانه حداکثر ۷۵% حق بیمه سال اول مشروط بر این که از ۳۰ در هزار سرمایه تجاوز نکند.
۴۰% این کارمزد پس از وصول حق بیمه سال اول در سالهای دوم تا یک پنجم هر سال ۱۵% کارمزد پس از وصول حق‌بیمه‌های مربوطه قابل پرداخت است.

به عنوان مثال بیمه عمری را در نظر بگیرید که شرایط زیر را دارد. نحوه محاسبه و پرداخت کارمزد بیمه عمر مثال را بررس می کنیم:

 • حق بیمه، سالانه یک میلیون و دویست هزار تومان است
 • پوشش های اضافی انتخاب نشده است (یعنی فقط پوشش عمر یا فوت دارد)
 • ضریب تشکیل سرمایه عمر 25 برابر حق بیمه سالانه است (در بیمه پاسارگاد یکی از 3 حالت 300 یا 330 یا 360 برابر حق بیمه ماهانه)

کارمزد فروش این بیمه نامه برای نماینده جنرال، 900 هزار تومان (معادل ۷۵ درصد کل حق بیمه وصولی) است. 40 درصد از این 900 هزارتومان (برابر با 360 هزارتومان) در ابتدای ماه بعدی به نماینده جنرال پرداخت می شود. در سال های دوم تا پنجم نیز به شرط ادامه پرداخت حق بیمه از سوی بیمه گذار، هر سال در همان ماه پرداخت، 15 درصد از آن 900 هزارتومان (برابر با 135000 تومان) پرداخت می شود. علاوه بر این مبالغ، هر سال تا پایان مدت زمان قرارداد بیمه نامه یا تا زمانی که بیمه گذار به پرداخت حق بیمه خود ادامه می دهد، ۳ یا ۴ درصد (بسته به قوانین داخلی شرکت بیمه متبوع شما) از حق بیمه وصولی هر سال که در این مثال (با احتساب ۴%) برای سال اول، برابر است با ۴۰ هزارتومان را دریافت خواهید نمود.

چنانچه بیمه نامه عمر را با حق بیمه ماهیانه می فروشید، تمامی مبالغ فوق الذکر را باید تقسیم بر ۱۲ (تعداد ماه های سال) کنید تا کارمزد ماهیانه شما به دست آید.

کارمزد نمایندگان بیمه عمر

بیش از 90 درصد بیمه های عمر فروخته شده در کشور، توسط نمایندگان تخصصی بیمه های عمر به فروش رسیده است که مجوز فعالیت خود را بر اساس آئین نامه شماره 96 بیمه مرکزی دریافت نموده اند. این دسته از نمایندگان تنها در رشته بیمه های عمر و زندگی فعالیت میکنند. با توجه به اینکه نمایندگان تخصصی عمر (آئین نامه 96) هزینه های بسیار کمتری نسبت به نمایندگان جنرال دارند، میزان کارمزد کارمزد متفاوتی را دریافت می نمایند. (شروع کسب و کار به عنوان نماینده تخصصی عمر تقریبا هیچ هزینه اولیه ای ندارد. بر خلاف نمایندگی جنرال نیاز به راه اندازی و تجهیز دفتر کار و گذراندن دوره های پر هزینه نیست. نمایندگان تخصصی بیمه عمر از امکانات و نجهیزات شعب شرکت بیمه مطبوع خود استفاده میکنند و آموزش ها و پشتیبانی لازم را بصورت رایگان دریافت می نمایند) بنابر این کارمزد درنظر گرفته شده برای نمایندگان عمر معادل 70 درصد کارمزد فروش نمایندگان جنرال است.

مثال زیر نحوه دریافت کارمزد برای یک نماینده تخصصی بیمه عمر را نشان می دهد:

حق بیمه پرداختی سالانه یک میلیون و دویست هزار تومان (یا ماهانه یکصد هزار تومان)

 • مبلغ کارمزد سال اول 252 هزار تومان
 • مبلغ کارمزد سال دوم 95000 تومان
 • مبلغ کارمزد سال سوم 95000 تومان
 • مبلغ کارمزد سال چهارم 95000 تومان
 • مبلغ کارمزد سال پنجم 95000 تومان

به طور خلاصه میزان کارمزد فروش بیمه عمر و سرمایه گذاری به این صورت به نمایندگان تخصصی پرداخت می شود:

تعیین دستمزد ۱۴۰۰ با محاسبه سبد معیشت کارگران

 تعیین دستمزد ۱۴۰۰ با محاسبه سبد معیشت کارگران

تعیین سبد معیشت کارگران اولین قدم برای تعیین حداقل مزد است که روز گذشته با محاسبه رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزارتومانی برای این سبد مهمترین گام برداشته شد.

به گزارش ایمنا، روزهای پایانی سال بحث پیرامون تعیین حداقل دستمزد کارگران داغ است و چانه زنی برای آن تا آخرین روزهای اسفندماه بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار ادامه دارد.

مهمترین و نخستین گام برای تعیین دستمزد تعیین سبد معیشت کارگران است. توافق بر سر رقم حداقل معیشت مهمترین بخش روند مذاکرات برای تعیین حداقل رقم دستمزد هر ساله از سوی کمیته مزد به شمار می‌رود.

روز گذشته کمیته دستمزد که متشکل از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت است، سبد معیشت کارگران در سال ۱۴۰۰ را به میزان ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین کرد در حالی که این رقم برای سال ۹۹ معادل چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان به عنوان هزینه ماهیانه معیشت یک خانواده سه تا چهار نفره کارگری اعلام شد.

البته نکته قابل توجه این است که تعیین رقم سبد معیشت، مبنای رقم حداقل دستمزد سال آینده نیست بلکه اکنون اعضای کمیته دستمزد با مبنا قرار دادن این رقم در جلسه‌های خود، مبلغ حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ را تعیین خواهند کرد.

تعیین مزد ۱۴۰۰ آسان نیست

ناصر چمنی در این زمینه اظهار کرد: تعیین سبد معیشت ۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومانی جدا از هزینه مسکن است و تنها شامل خوراکی‌ها می‌شود.

وی با بیان اینکه رقم اعلامی سبد معیشتی ۱.۵ برابر حقوق ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی امسال کارگران است، افزود: چنانچه هزینه مسکن را هم به این سبد اضافه کنیم رقم سبد معیشت نزدیک ۸ میلیون تومان می‌شود که بازهم با خط فقر ۱۰ میلیون تومانی فاصله داریم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید کرد: با توجه به شرایط حاکم بر جامعه تعیین دستمزد ۱۴۰۰ آسان نیست و لازم است که دولت و دست‌اندرکاران این امر تمام توان خود را برای کمک به جامعه کارگری و مستمری بگیران تأمین اجتماعی که مقرری آنها نیز بر مبنای حداقل دستمزد محاسبه می‌شود به کار گیرند.

چمنی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار درباره تعیین دستمزد گفت: در این قانون تاکید شده که دستمزد براساس دو مؤلفه تورم و معیشت محاسبه شود اما نکته‌ای که مورد غفلت قرار گرفته این است که ما نرخ تورم بهمن ماه را برای تعیین مزد سال آینده در نظر می‌گیریم در حالی که نرخ تورم همواره افزایش می‌یابد و جمعیت ۴۸ میلیونی کارگری و کارفرمایی باید این شرایط دشوار را تحمل کنند.

وی تصریح کرد: در کمیته دستمزد موضوع سه جانبه گرایی مطرح است و از دولت می‌خواهیم که نقش بی طرفانه خود را اعمال کند.

در تعیین دستمزد احساسی برخورد نکنیم

علی اصغر آهنی‌ها اظهار کرد: امسال تصمیم گرفتیم نظر شخصی خود را تعیین سبد معیشت کارگران کنار بگذاریم و پیشنهاد دولت و مرکز آمار را قبول کنیم و در جلسه روز گذشته کمیته دستمزد این اتفاق افتاد.

وی افزود: سبد معیشت از دو بخش هزینه اجتماعی و دستمزدی تشکیل شده که بخش اجتماعی شامل درمان و آموزش و موارد دیگر می‌شود که وظیفه دولت است و باید به آن عمل کند و نماینده کارفرمایان تاکید دارند این دو بخش از هم تفکیک شوند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار افزود: تأمین سبد معیشت برعهده دولت، سازمان تأمین اجتماعی و کارفرما است و ما هرساله وظیفه خود را انجام می‌دهیم و باید دو بخش نامبرده نیز به وظایف خود عمل کنند.

آهنی‌ها با بیان اینکه وضعیت اشتغال پیچیده است گفت: ۵۰ درصد اشتغال کشور در بخش خدمات است که در شرایط موجود شیوع بیماری کرونا وضع خوبی ندارند.

وی افزود: بعد از حوزه خدمات، بیشترین اشتغال کشور مربوط به صنعت است و ۳۲ درصد اشتغال را شامل می‌شود که از این میزان نیز ۹۰ درصد آنها در حوزه مشاغل خرد و کوچک است که آنها نیز با مشکلات بسیاری مواجه هستند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه ۲۰ درصد شرکت‌های بزرگ با ۷۰ درصد راندمان تولید می‌کنند، گفت: در قانون کار یک سبد معیشت در نظر گرفته شده و همه مشاغل به شکل یکسان مورد توجه قرار می‌گیرد و اینکه مشاغل خدماتی و تولیدی را یکسان ببینیم درست نیست و این امر موجب می‌شود که هر ساله قسمتی از سرمایه از بین برود و افراد تمایلی برای انجام فعالیت‌های تولیدی نداشته باشند.

آهنی‌ها با اشاره به مشکلات کارگران در تأمین مایحتاج خود تصریح کرد: قبول داریم که کارگران با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند و این فشارها برای کارفرمایان نیز است اما باید توجه داشته باشیم که تصمیم‌های دلسوزانه با سیاست‌های کلان در بخش اشتغال همخوانی ندارد.

تهیه لیست حقوق ودستمزد

هزینه حقوق و دستمزد نشان دهنده سهم نیروی کار در تولید محصولات و ارائه خدمات بوده ویکی از مهمترین هزینه های عملیاتی بیشتر مؤسسات است .

تهیه لیست حقوق ودستمزد

هزینه حقوق و دستمزد بخش قابل ملاحظه ای از هزینه های یک موسسه را به خود اختصاص می دهد پر واضح است مدیریت واحدهای اقتصادی نیاز به کنترل دقیق و منظمی در این زمینه دارند و از طرفی می دانید کارکنان یک واحد اقتصادی توقع دارند حقوق و مزایای خود را به شکل منظم دریافت کنند.

یک سیستم حقوق و دستمزد باید به شکلی طراحی شود که اطلاعات لازم را به سرعت و به موقع جمع آوری و مبلغ صحیح قابل پرداخت به هر یک از کارکنان و دستگاه های مربوطه را محاسبه کند و در ضمن روشهای کنترلی مناسبی برای جلوگیری از پرداخت وجوه به شکل غیر قانونی به افراد سوء استفاده کننده را ایجاد نماید .

مرحله سوم چرخه حقوق ودستمزد،تهیه ومحاسبه لیست حقوق ودستمزداست.دراین مرحله براساس اطلاعات واصله ازدوایرمختلف درباره ساعات کارکردکارکنان که بایدحتماتوسط سرپرست هردایره تاییدوامضاشده باشدوبراساس فایل اصلی حقوق ودستمزدکه توسط دایره مدیریت منابع انسانی به هنگام شده است،لیست حقوق ودستمزد تهیه می شود.لیست حقوق ودستمزدگزارشی است که ناخالص حقوق ،کسوروخالص پرداختی به هریک ازکارمندان رادر یک فرم چندستونی نشان می دهد.ازاین لیست به عنوان مجوزی برای انتقال وجه نقد به حساب بانکی حقوق ودستمزداستفاده می شود.

امروزه فناوری های جدیدموجب سرعت گرفتن انجام این فرآیندهاشده است. شرکت ها می توانند با استفاده از سیستم های اطلاعاتی یکپارچه اطلاعات موردنیاز برای محاسبه حقوق ودستمزد را اربخش های مختلف دریافت وسیستم به صورت خودکار حقوق ودستمزد هریک از کارمندان را محاسبه وفایل حقوق ودستمزد کارمندان رابه هنگام کند. همچنین درگذشته اغلب شرکت ها فیش حقوقی هر یک از کارمندان را به صورت کاغذی دراختیار آنان قرار می دادند، اما امروزه و باگسترش استفاده ازاینترنت، بسیاری از شرکت ها اطلاعات حقوق ودستمزد کارمندان خود را در وب سایت شرکت قرار می دهند.بنابراین، افراد می توانند باداشتن شماره کارمندی وکلمه عبور در هرلحظه از زمان از آخرین تغییرات حقوق ودستمزد خود مطلع شوند. همچنین باید توجه داشت که محاسبات تعیین حقوق و مزایا پر حجم و گسترده است و در ضمن معمولا قوانین کشورها، واحدهای اقتصادی را ملزم نموده اند تا اطلاعاتی از تعداد کارکنان، حقوق و دستمزد و مزایای مربوطه را همه ماهه به دستگاه های ذی ربط همچون وزارت دارایی برای وصول مالیات حقوق و سازمان تأمین اجتماعی برای ارائه خدمات ارسال دارند در نتیجه موارد فوق ایجاد یک سیستم منظم و دقیق را برای حقوق و دستمزد ضروری کرده است .

تهدیدات و کنترل های مرحله تهیه لیست حقوق و دستمزد

کنترل صحت پردازش داده ها:

برای جلوگیری از تهدید اشتباه در حقوق و دستمزد باید از کنترل های پردازش یکپارچه استفاده شود.برخی از این روش ها شامل جمع های دسته ای است که تعداد داده ها را در زمان ورود به سیستم محاسبه و با تعداد داده های پردازش شده در هر مرحله مقایسه می کند.

بازبینی لیست حقوق و دستمزد و سایر گزارش ها توسط سرپرست:

تایید و امضای محاسبات و پردازش های صورت گرفته در این مرحله توسط سرپرست بخش حقوق و دستمزد این اطمینان را فراهم می کند که اولا این داده ها توسط سرپرست بررسی و تایید شده ، ثانیا در صورت کشف هرگونه مغایرت یک فرد پاسخگو در این زمینه وجود دارد.

انتشار صورتحساب درآمد برای کارمندان:

در اختیار گذاشتن این صورتحساب برای کارمندان موجب ایجاد شفافیت و ایفای مسولیت پاسخگویی شرکت می شود. به منظور کاهش هزینه های چاپ این صورت حساب می توان از روش های الکترونیکی برای انتشار این صورت حساب استفاده نمود.

بازبینی قوانین دولتی برای حصول اطمینان از صحت پردازش:

محاسبه صحیح کسور از اهمیت ویژه ای برخوردار است که بی دقتی در انجام آن می تواند منجر به تحمیل جرایم سنگینی برای شرکت شود.استفاده از سیستم های اطلاعاتی یکپارچه منابع سازمانی موجب می شودبه محض وارد شدن قوانین و آیین نامه های جدید در سیستم، محاسبات بر اساس روش های جدید صورت پذیرد.

شکایت از کارفرما و نکات قانونی که باید درباره آن بدانید

کارفرما موظف است حقوق حقه کارگر را که شامل دستمزد، پاداش، عیدی، مرخصی، حق اولاد، حق مسکن، خواروبار و امثال آن می‌باشد در موعد مقرر پرداخت نماید و قانون هیچ‌گونه تعللی در این موارد را جایز نمی‌داند. بنابراین، اگر به هر دلیلی کارفرما برخی از حقوق کارگر را ضایع نماید کارگر می‌تواند در جهت احقاق حقوق خود از کارفرما شکایت کند. در اداه به موضوع شکایت از کارفرما و جزئیات بیشتر در این زمینه خواهیم پرداخت.

شکایت از کارفرما

کارگر کیست؟

بر اساس قانون کار، کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت دستمزد به درخواست کارفرما کار می‌کند. کارفرما می‌تواند حق‌السعی کارگر را شیوه تعیین دستمزد کارگزار در قالب‌هایی همچون مزد، حقوق، سهم سود و حتی بن خرید کالا پرداخت کند. به عبارت دیگر تمام افرادی که به قصد امرار معاش برای دیگران کار می‌کنند، کارگر محسوب شده و از این نظر، تفاوتی میان کارگر ساختمانی، برنامه‌نویس و تحلیل‌گر بازار سرمایه و … وجود ندارد.

کارفرما کیست؟

کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی است که کارگر در مقابل دریافت حق‌السعی برای او کار می‌کند و در برار پرداخت حقوق کارگر مسئول است.

کارگر در چه مواردی می تواند از کارفرما شکایت کند؟

به طور کلی شکایت از کارفرما، عمدتا در زمینه‌های مشخصی صورت می‌گیرد و میان پرونده‌های مختلف شکایت از کارفرما شباهت‌ های زیادی وجود دارد که نشان‌ دهنده وجود نقص‌های بنیادین در قانون کار می باشد. در ادامه، به تعدادی از زمینه‌های شکایت از کارفرما اشاره خواهیم کرد.

بر اساس قانون کار، «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.»

عدم عقد قرارداد کاری، یکی از رایج‌ترین شکایت‌ها در محیط‌ های کاری در ایران است. قانون کار در این زمینه حق را به‌شکل عمده به کارگر می‌دهد. بر این اساس، هر چند قرارداد کار باید کتبی باشد، حتی قول‌ و‌ قرار شفاهی برای آغاز همکاری هم می‌تواند حکم قرارداد کاری را داشته باشد.

بنابراین، در صورتی که کارگر سندی مبنی بر اشتغال نزد کارفرما در قبال تعهدات دوطرفه مشخص داشته باشد شانس موفقیت پرونده شکایت او از کارفرما بالا خواهد بود. علاوه بر این، هر سندی که بتواند ارتباط کاری میان کارگر و کارفرما را اثبات کند، در جلسه حل اختلاف مورد استماع قرار می‌گیرد. پرینت ورود و خروج به کارگاه، پرینت دریافت حقوق و … نمونه هایی از اسنادی است که می تواند نشان دهنده رابطه کارگر و کارفرما باشد.

 • تعیین مزایایی کمتر از قانون کار برای کارگر توسط کارفرما

کارفرما نمی‌تواند در جریان تداوم کارِ کارگر، حقوق و مزایایی کمتر از قانون کار برای او منظور کند. به عبارت دیگر، بر اساس ماده ۸ قانون کار، «شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.»

با این حال معمولا آن‌دسته از کارفرمایانی که می‌خواهند کارگری را با مزایایی کمتر از مزایای تعیین شده در قانون کار به استخدام درآورند، اساسا به سمت عقد قرارداد، بیمه‌کردن کارگر و حتی ثبت همکاری شغلی میان خود و کارگر نمی‌ روند.

 • عدم پرداخت حقوق کارگر پس از فوت کارفرما

سوالی که گاها در این زمینه مطرح می شود این است که آیا در صورتی که کارفرما فوت کند، ورثه او می‌توانند کارگر را اخراج کنند؟ در پاسخ به این سوا ل می توان گفت خیر.

به عبارت دیگر در صورت وجود قرارداد کاری قطعی، ورثه یک کارفرما، تمامی تعهداتی را که او به کارگر داشته، برعهده خواهند داشت. علاوه بر این، هر گونه تغییر حقوقی در وضع مالکیتِ کارگاه (مانند فروش یا اجاره کارگاه به دیگری، ادغام در موسسات و سازمان‌های دیگر و امثال آن‌ها) تغییری در وضعیت کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته، ایجاد نمی‌کند.

شکایت از کارفرما

 • اخراج کارگر توسط کارفرما به دلیل عدم انجام وظیفه

اختلاف در محیط کار بر سر شیوه انجام وظیفه، رخدادی است طبیعی که معمولا به وقوع می‌پیوندد. با این حال، حتی اگر این اختلاف به پایان همکاری میان کارگر و کارفرما منجر شوند، کارفرما موظف به پرداخت مطالبات مالی کارگر است.

بر اساس ماده ۲۷ قانون کار، اگر کارگر در انجام وظایف محوله (که باید به صراحت و دقت در متن قرارداد کاری ذکر شده باشند) کوتاهی کند و یا آیین‌نامه‌های انضباطی شیوه تعیین دستمزد کارگزار کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض کند، کارفرما می‌تواند همکاری کاری خود با او را قطع کند. با این وجود، حتی در این شرایط هم کارفرما موظف است مطالبات، حقوقِ معوق و همین‌طور «حق سنوات» کارگر را به او پرداخت کند.

 • کاهش حقوق پرداختی به کارگر توسط کارفرما

یکی از شکایت های کارگر از کارفرما که در موعد پرداخت حقوق مطرح می شود، کم‌شدن حقوق در مقایسه با توافق اولیه میان دوطرف است. به عبارت دیگر، طبق قانون کار، کارفرما تنها در برخی شرایط خاص می‌تواند از مزد کارگر برداشت کند و به عبارت ساده‌تر، حقوقی کمتر از تعهد به او بدهد و در غیر این صورت گارگر می تواند در این زمینه از کار فرما شکایت کند.

اولین مورد، برداشت‌های قانونی است. توضیح اینکه حقوق توافقی کارگر با کارفرما، ممکن است شامل مالیات و حق بیمه هم باشد و بر این اساس، دریافتی کارگر پس از کسر این مبالغ به حساب او ریخته می‌شود. در اینجا، شکایت کارگر عمدتا وارد نیست، چرا که احتمالا کارفرما، حقوق توافقی اولیه را با احتساب بیمه و مالیات در نظر گرفته است.

به عنوان نمونه، ممکن است کارگر وجه مساعده ۱۰ میلیون تومانی را ۵ ماهه و یا ۱۰ ماهه به کارفرما برگرداند. علاوه بر این، اگر کارفرما برای کارگر خانه سازمانی تهیه کرده باشد، می‌تواند مبلغ اجاره را از دریافتیِ کارگر کسر کند.

 • کارفرما از کارگر می‌خواهد بیشتر از حد معمول کار کند

بر اساس ماده ۵۱ قانون کار، ساعات کار کارگران به غیر از موارد مطرح شده در قانون، نباید از ۸ ساعت در شبانه‌ روز تجاوز کند. با این همه، کارفرما می‌تواند در توافق با کارگران و یا نماینده قانونی آن‌ها، میزان کار در برخی روزهای هفته را کمتر و میزان کار در بقیه روزهای هفته را بیشتر کند. البته مجموع ساعات کاری در هفته نباید از ۴۴ ساعت تجاوز کند.

با این حال استثنائاتی در این زمینه وجود دارد؛ به عنوان مثال ماهیت برخی مشاغل (مانند مشاغل حوزه کشاورزی و مشاغل فصلی) ایجاب می‌کند که فشار کاری در برهه خاصی از زمان بیشتر باشد مانند فصل برداشت یا کاشت.

قانون کار می‌گوید کارگران باید یک روز در هفته را تعطیل باشند و تعداد روزهای کاری باید در نهایت ۶ روز هفته را در بر بگیرند. با این همه، الزامی وجود ندارد که حتما جمعه‌ها روز تعطیلی کارگران باشد و کارفرما می‌تواند مثلا یکشنبه‌ها را به عنوان روز تعطیل اعلام کند.

با این همه، تحت هر شرایطی، اگر کارفرما از کارگران بخواهد که روزهای جمعه هم در محل کار حضور داشته باشند، موظف است ۴۰ درصد اضافه‌مزد به ازای هر ساعت کار برای آن‌ها در نظر بگیرد. از طرف دیگر، قانون کار توصیه می‌کند برای مشاغل سخت، تعطیلات تابستانی هم در نظر گرفته شود.

مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعا یک ماه است. با این همه، اگر کارگر کمتر از یک سال در یک کارگاه مشغول به کار باشد، تعداد روزهای مرخصی او به نسبت مدت حضور و بر اساس میزان کار او محاسبه می‌شود. (به ازای شش ماه کار ۱۵ روز مرخصی و به ازای سه ماه کار ۷٫۵ روز مرخصی)

تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین می‌شود، اما اگر این دو با هم اختلاف‌نظر داشته باشند، نظر نهایی با اداره کار و امور اجتماعیِ محل خواهد بود.

اگر ماهیت کار به گونه‌ای باشد که همواره نیاز به حضور عده‌ای از کارگران در محل احساس شود، کارفرما موظف است جدول زمانی مرخصی کارگران را در سه ماه آخر سال، برای سال بعد اعلام کند تا مرخصی کارگران در ایام مختلف توزیع شود.

زنان شاغل نیز شرایط کار ویژه‌ای شیوه تعیین دستمزد کارگزار دارند. به عنوان نمونه، آن‌ها در مجموع ۹۰ روز مرخصی بارداری و زایمان دارند و زایمان توامان هم ۱۴ روز به این مدت اضافه می‌کند. بعد از این مدت، زنان شاغل به کار سابق خود بر می‌گردند و حقوق ایام مرخصی خود را مطابق مقررات قانون تامین اجتماعی دریافت می‌کنند.

شکایت از کارفرما

برای شکایت از کارفرما چه قداماتی باید صورت گیرد؟

به منظور شکایت از کارفرما باید مراحلی را طی کرد. این مراحل به ترتیب عبارتند از:

 1. شعبه بیمه گذار تامین اجتماعی خود را پیدا کنید. سپس از همین طریق شعبه اداره کار و امور اجتماعی را پیدا خواهید کرد.
 2. به اداره کار مربوطه رفته و از واحد ارجاع آن یک نامه برای شعبه بیمه گذارتان بگیرید.
 3. پس از دریافت نامه به کارگزاری بیمه تامین اجتماعی که شما از انجام ثبت نام بیمه را انجام دادید رفته و مرحله به مرحله سوابق بیمه خود را شیوه تعیین دستمزد کارگزار جمع آوری کنید.
 4. سوابق را به اداره کار برده و فرم‌های دادخواست را دریافت کنید. این فرم حاوی پرسش اطلاعات شخصی شما، محل کار و دلایل تنظیم دادخواست شکایت از کارفرما بابت حقوق را نمایش می‌دهد که شما در پایین آن علت دادخواست یا شرح دادخواست شکایت از کارفرما بابت حقوق را می‌نویسید.
 5. اداره کار نامه ای را با توجه به دادخواست شما به عنوان نامه سازش می‌دهد و از شما می‌خواهد که آن را به کارفرما بدهید تا در جلسه سازش که معمولاً ۲ هفته زمان می‌برد تا برگزار شود، بدهید تا آنها در جریان کار قرار بگیرند.
 6. جلسه سازش در همان اداره کار انجام می‌شود و دو طرف دلایل و مدارک خود را با توجه به دادخواست کارگر ابراز می‌کنند و اگر به نتیجه برسند، دامنه شکایت از کارفرما بابت حقوق به پایان می‌رسد و اما اگر به هر دلیلی مثلاً کارفرما به جلسه سازش نیامد یا اینکه سازشی حاصل نشد کار به جلسه تشخیص و شکایت از کارفرما بابت حقوق می‌رسد.

جلسه تشخیص معمولا به فاصله دو هفته بعد از جلسه سازش صورت می‌گیرد، نامه تشخیص به کارگر و کارفرما توسط اداره کار ابلاغ می‌شود. در جلسه تشخیص رای که کارشناسان در جلسه سازش صادر کرده اند به طرفین ابلاغ می‌شود، اگر یکی از دو طرف اعتراضی داشته باشد و به توافق نرسند، به جلسه حل اختلاف پرونده ارجاع می‌شود.

جلسه حل اختلاف آخرین جلسه ارائه شکایت در اداره کار است، دو طرف حاضر و مدارک و اسناد خود را در رابطه با پرونده مطرح می‌کنند. سپس رای نهایی صادر می‌شود.

در پایان پیشنهاد می شود به منظور پیشرفت هر بیشتر در پرونده های مربوط به شکایت از کارفرما از دانش حقوقی یک وکیل متخصص در این زمینه استفاده شود چرا که در این صورت علاوه بر این که از اتلاف وقت و هزینه جلوگیری می شود به احقاق حقوق قانونی خود نزدیک تر خواهید شد.

گروه وکلای عدل ایرانیان با سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه های مختلف از جمله دعاوی حقوقی می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.