حساب مخارجشان را دارند


 • برگزاري مراسم اختتاميه طرح ضيافت انديشه دانشجويي ۱۵ مرداد ۱۳۹۱
 • کليپ گزيده تصاوير طرح ضيافت دانشجويي 91 ۱۴ مرداد ۱۳۹۱
 • دکتر علي محمدي:خود سازي نياز به برنامه ريزي، رعايت اعتدال و تداوم دارد ۱۱ مرداد ۱۳۹۱
 • دکتر علي محمدي در جمع اساتيد بسيجي استان بيان داشت: وظيفه يک استاد بسيجي، برگرفتن سلاح علم از دست استعمار جهاني و مجهزشدن به آن در دفاع از ملتهاي مظلوم است ۱۱ مرداد ۱۳۹۱
 • حجت الاسلام والمسلمين صفرلکي: رمز موفقيت در انتقال پيامهاي قرآن صامت تبعيت از قرآن ناطق است ۱۱ مرداد ۱۳۹۱
 • دکتر علي محمدي: بزرگترين خدمت اسلام به جامعه زنان بازگرداندن هويت انساني به آنان است ۹ مرداد ۱۳۹۱
 • حجت الاسلام هاشمي:براي غلبه بر جنگ رواني غرب بايد آنها را درفضاي سايبري ورسانه اي رسوا نمائيم ۹ مرداد ۱۳۹۱
 • برگزاري جلسه نقد فيلم با موضوع هاليوود واسلام هراسي ۹ مرداد ۱۳۹۱
 • حجت الاسلام هاشمي:ماه مبارک رمضان فرصت عبادت ،بندگي وتقويت اراده و روان وپيوستن به اراده عظيم الهي داشت. ۹ مرداد ۱۳۹۱
 • حجت الاسلام صفرلکي:هدف استکبار از حوادث سوريه تضعيف ايران است ۹ مرداد ۱۳۹۱
 • حجت الاسلام صفرلکي::دستاوردهاي علمي ايران اسلامي حاصل خود باوري منتج از انقلاب اسلامي است ۹ مرداد ۱۳۹۱
 • دانشجويان حاضر در طرح ضيافت انديشه بيان کردند:خاطرات ضيافت انديشه دانشجويي جزء خاطرات ناب و ماندگار ماخواهد بود ۸ مرداد ۱۳۹۱
 • بازديد گروهي از دانشجويان حاضر در طرح ضيافت انديشه دانشجويي ازمرکز جامع خدمات توانبخشي سالمندان شهر ايلام ۸ مرداد ۱۳۹۱
 • برگزاري جلسه سخنراني با موضوع بررسي وتحليل جنگ نرم ۸ مرداد ۱۳۹۱
 • برگزاري کرسي آزاد انديشي با موضوع اشتغال زنان ،آري يانه؟ ۷ مرداد ۱۳۹۱

حساب مخارجشان را دارند

احکام زکات فطره

(مساله 1991) کسيکه موقع غروب يعني قبل از غروب شب عيد فطر گرچه بچند لحظه باشد بالغ و عاقل و هوشيار است و فقير و بنده کس ديگر نيست، بايد براي خودش و کسانيکه نان خور او هستند، هر نفري يک صاع که تقريبا 3 کيلوگرم است گندم يا جو يا خرما يا کشمش يا برنج يا ذرت و مانند اينها بمستحق بدهد و اگر پول يکي از اينها را هم بدهد کافي است. (مساله 1992) کسيکه مخارج سال خود و عيالاتش را ندارد و کسي هم ندارد که بتواند مخارج سال خود و عيالاتش را بگذراند فقير است و دادن زکات فطرة بر او واجب نيست. (مساله 1993) انسان بايد فطره کساني را که در غروب شب عيد فطر نان خور او حساب مي شوند بدهد: کوچک باشند يا بزرگ، مسلمان باشند يا کافر، دادن خرج آنان بر او واجب باشد يا نه، در شهر خود باشند يا شهر ديگر. (مساله 1994) اگر کسي را که نان خور او است و در شهر ديگر است وکيل کند که از مال او فطره خود را بدهد، چنانچه اطمينان داشته باشد که فطره را مي دهد، لازم نيست خودش فطره او را بدهد. (مساله 1995) فطره مهماني که پيش از غروب شب عيد فطر با رضايت صاحبخانه وارد شده و نان خور او حساب مي شود، بر او واجب است. (مساله 1996) فطره مهماني که پيش از غروب شب عيد فطر بدون رضايت صاحبخانه وارد مي شود در صورتيکه نان خور او حساب شود واجب است و همچنين است فطره کسيکه انسان را مجبور کرده اند که خرجي او را بدهد. (مساله حساب مخارجشان را دارند 1997) فطره مهماني که بعد از غروب شب عيد فطر وارد مي شود، بر صاحبخانه واجب نيست، اگر چه پيش از غروب او را دعوت کرده باشد و در خانه او هم افطار کند. (مساله 1998) اگر کسي موقع غروب شب عيد فطر ديوانه يا بيهوش باشد، زکات فطره بر او واجب نيست. (مساله 1999) اگر پيش از غروب بچه بالغ شود، يا ديوانه عاقل گردد، يا فقير غني شود، در صورتيکه شرائط واجب شدن فطره حساب مخارجشان را دارند را دارا باشد، بايد زکات فطره را بدهد. (مساله 2000) کسيکه موقع غروب شب عيد فطر، زکات فطره بر او واجب نيست، اگر تا پيش از ظهر روز عيد شرطهاي واجب شدن فطره در او پيدا شود، مستحب است زکات فطره را بدهد. (مساله 2001) کافري که بعد از غروب شب عيد فطر مسلمان شده فطره بر او واجب نيست. ولي مسلماني که شيعه نبوده، اگر بعد از ديدن ماه شيعه شود، بايد زکات فطره را بدهد. (مساله 2002) کسيکه فقط به اندازه يک صاع که تقريبا سه کيلو است گندم و مانند آن دارد، مستحب است زکات فطره را بدهد، و چنانچه عيالاتي داشته باشد و بخواهد فطره آنها را هم بدهد ميتواند بقصد فطره، آن يک صاع را بيکي از عيالاتش بدهد و او هم بهمين قصد بديگري بدهد، و همچنين تا به نفر آخر برسد، و بهتر است نفر آخر چيزي را که مي گيرد بکسي بدهد که از خودشان نباشد. و اگر يکي از آنها صغير باشد، ولي او بجاي او مي گيرد و احتياط آنست چيزي را که براي صغير گرفته بکسي ندهد. (مساله 2003) اگر بعد از غروب شب عيد فطر بچه دار شود، يا کسي نان خور او حساب شود، واجب نيست فطره او را بدهد. اگر چه مستحب است فطره کساني را که بعد از غروب تا پيش از ظهر روز عيد نان خور او حساب مي شوند بدهد. (مساله 2004) اگر انسان نان خور کسي باشد و پيش از غروب نان خور کس ديگر شود، فطره او بر کسيکه نان خور او شده واجب است مثلا اگر دختر پيش از غروب بخانه شوهر رود، شوهرش بايد فطره او را بدهد. (مساله 2005) کسيکه ديگري بايد فطره او را بدهد، واجب نيست فطره خود را بدهد. (مساله 2006) اگر فطره انسان بر کسي واجب باشد و او فطره را ندهد، بر خود انسان واجب نمي شود. (مساله 2007) اگر کسي که فطره او بر ديگري واجب است خودش فطره را بدهد، از کسيکه فطره بر او واجب شده ساقط نمي شود. (مساله 2008) زني که شوهرش مخارج او را نمي دهد، چنانچه نان خور کس ديگر باشد، فطره اش بر آنکس واجب است. و اگر نان خور کس ديگر نيست، در صورتيکه فقير نباشد، بايد فطره خود را بدهد. (مساله 2009) کسي که سيد نيست نمي تواند بسيد فطره بدهد حتي اگر سيدي نان خور او باشد، نمي تواند فطره او را بسيد ديگر بدهد. (مساله 2010) فطره طفلي که از مادر يا دايه شير مي خورد، بر کسي است که مخارج مادر يا دايه را مي دهد. ولي اگر مادر يا دايه مخارج خود را از مال طفل بر ميدارد فطره طفل بر کسي واجب نيست. (مساله 2011) انسان اگر چه مخارج عيالاتش را از مال حرام بدهد، بايد فطره آنان را از مال حلال بدهد. (مساله 2012) اگر انسان کسي را اجير نمايد و شرط کند که مخارج او را بدهد در صورتيکه بشرط خود عمل کند و نان خور او حساب شود بايد فطره او را هم بدهد ولي چنانچه شرط کند که مقدار مخارج او را بدهد و مثلا پولي براي مخارجش بدهد، دادن فطره او واجب نيست. (مساله 2013) اگر کسي بعد از غروب شب عيد فطر بميرد، بايد فطره او و عيالاتش را از مال او بدهند، ولي اگر پيش از غروب بميرد، واجب نيست فطره او و عيالاتش را از مال او بدهند. مصرف زکات فطره (مساله 2014) اگر زکات فطره را به يکي از هشت مصرفي که سابقا براي زکات مال گفته شد برسانند کافيست. ولي احتياط مستحب آنست که فقط بفقراي شيعه بدهد. (مساله 2015) اگر طفل شيعه اي فقير باشد، انسان مي تواند فطره را به مصرف او برساند، يا بواسطه دادن به ولي طفل، ملک طفل نمايد. (مساله 2016) فقيريکه فطره باو مي دهند، لازم نيست عادل باشد ولي احتياط واجب آنستکه به شرابخوار و کسيکه آشکارا معصيت کبيره مي کند فطره ندهد. (مساله 2017) بکسيکه فطره را در معصيت مصرف مي کند نبايد فطره بدهند. (مساله 2018) احتياط واجب آنست که به يک فقير بيشتر از مخارج سالش و کمتر از يک صاع که تقريبا سه کيلو است فطره ندهند. (مساله 2019) اگر از جنسي که قيمتش دو برابر قيمت معمولي آن است مثلا از گندمي که قيمت آن دو برابر قيمت گندم معمولي است، نصف صاع که معناي آن در مساله پيش گفته شد بدهد کافي نيست. و اگر آنرا بقصد قيمت فطره هم بدهد اشکال دارد. (مساله 2020) انسان نمي تواند نصف صاع را از يک جنس مثلا گندم و نصف ديگر را از جنس ديگر مثلا جو بدهد. و اگر آن را بقصد قيمت فطره بدهد اشکال دارد. (مساله 2021) مستحب است در دادن زکات فطره، خويشان فقير خود را بر ديگران مقدم دارد و بعد همسايگان فقير را، بعد اهل علم فقير را، ولي اگر ديگران از جهتي برتري داشته باشند، مستحب است آنها را مقدم بدارد. (مساله 2022) اگر انسان بخيال اينکه کسي فقير است باو فطره بدهد و بعد بفهمد که فقير نبوده چنانچه مالي راکه باو داده از بين نرفته باشد، مي تواند پس بگيرد و به مستحق بدهد و اگر نتواند بگيرد بايد از مال خودش فطره بدهد و اگر از بين رفته باشد، در صورتيکه گيرنده فطره مي دانسته با احتمال ميداده آنچه را گرفته فطره است، بايد عوض آنرا بدهد و الا، دادن عوض بر او واجب نيست و انسان بايد دوباره فطره را بدهد. (مساله 2023) اگر کسي بگويد فقيرم، نمي شود به او فطره داد، مگر آنکه اطمينان پيدا کند يا از ظاهر حالش گمان پيدا شود که فقير است يا انسان بداند که قبلا فقير بوده است. مسائل متفرقه زکات فطره (مساله 2024) انسان بايد زکات فطره را بقصد قربت يعني براي انجام فرمان خداوند عالم بدهد و موقعيکه آن را مي دهد، نيت دادن فطره نمايد. (مساله 2025) اگر پيش از ماه رمضان فطره را بدهد صحيح نيست و احتياط واجب آن است که در ماه رمضان هم فطره ندهد. ولي اگر پيش از رمضان يا در ماه رمضان بفقير قرض دهد و بعد از آنکه فطره بر او واجب شد، طلب خود را بابت فطره حساب کند مانعي ندارد. (مساله 2026) گندم يا چيز ديگري را که براي فطره مي دهد، بايد به جنس ديگر يا خاک مخلوط نباشد، يا اگر مخلوط است چيزيکه مخلوط شده بقدري کم باشد که قابل اعتنا نباشد و اگر بيش از اينمقدار باشد در صورتي صحيح است که خالص آن بيک صاع برسد ولي اگر مثلا يک صاع گندم بچندين من خاک مخلوط باشد که خالص کردن آن خرج يا کار بيشتر از متعارف دارد، دادن آن کافي نيست. (مساله 2027) اگر فطره را از چيز معيوب بدهد کافي نيست. ولي اگر جائي باشد که خوراک غالب آنها معيوب است اشکال ندارد. (مساله 2028) کسيکه فطره چند نفر را مي دهد، لازم نيست همه را از يک جنس بدهد و اگر مثلا فطره بعضي را گندم و فطره بعض ديگر را جو بدهد کافيست. (مساله 2029) کسيکه نماز عيد فطر مي خواند، بنا بر احتياط واجب بايد فطره را پيش از نماز عيد بدهد. ولي اگر نماز عيد نمي خواند، ميتواند دادن فطره را تا ظهر تاخير بيندازد. (مساله 2030) اگر به نيت فطره مقداري از مال خود را کنار بگذارد و تا ظهر روز عيد بمستحق ندهد، احتياط واجب آنست که هر وقت آنرا مي دهد نيت فطره نمايد. (مساله 2031) اگر موقعي که دادن زکات فطره واجب است، فطره را ندهد و کنار هم نگذارد، احتياط واجب آنستکه بعدا بدون اينکه نيت ادا و قضا کند فطره را بدهد. (مساله 2032) اگر فطره را کنار بگذارد، نمي تواند آنرا براي خودش بردارد و مالي ديگر را براي فطره بگذارد. (مساله 2033) اگر انسان مالي داشته باشد که قيمتش از فطره بيشتر است، چنانچه فطره را ندهد و نيت کند که مقداري از آن مال براي فطره باشد اشکال دارد. (مساله 2034) اگر مالي را که براي فطره کنار گذاشته از بين برود، چنانچه دسترس بفقير داشته و دادن فطره را بتاخير انداخته، بايد عوض آنرا بدهد و اگر دسترس بفقير نداشته ضامن نيست، مگر آنکه در نگهداري آن کوتاهي کرده باشد. (مساله 2035) اگر در محل خودش مستحق پيدا شود، احتياط واجب آنست که فطره را بجاي ديگر نبرد، و اگر بجاي ديگر ببرد و تلف شود، بايد عوض آنرا بدهد.

آخرین خبرها

 • برگزاري مراسم اختتاميه طرح ضيافت انديشه دانشجويي ۱۵ مرداد ۱۳۹۱
 • کليپ گزيده تصاوير طرح ضيافت دانشجويي 91 ۱۴ مرداد ۱۳۹۱
 • دکتر علي محمدي:خود سازي نياز به برنامه ريزي، رعايت اعتدال و تداوم دارد ۱۱ مرداد ۱۳۹۱
 • دکتر علي محمدي در جمع اساتيد بسيجي استان بيان داشت: وظيفه يک استاد بسيجي، برگرفتن سلاح علم از دست استعمار جهاني و مجهزشدن به آن در دفاع از ملتهاي مظلوم است ۱۱ مرداد ۱۳۹۱
 • حجت الاسلام والمسلمين صفرلکي: رمز موفقيت در انتقال پيامهاي قرآن صامت تبعيت از قرآن ناطق است ۱۱ مرداد ۱۳۹۱
 • دکتر علي محمدي: بزرگترين خدمت اسلام به جامعه زنان بازگرداندن هويت انساني به آنان است ۹ مرداد ۱۳۹۱
 • حجت الاسلام هاشمي:براي غلبه بر جنگ رواني غرب بايد آنها را درفضاي سايبري ورسانه اي رسوا نمائيم ۹ مرداد ۱۳۹۱
 • برگزاري جلسه نقد فيلم با موضوع هاليوود واسلام هراسي ۹ مرداد ۱۳۹۱
 • حجت الاسلام هاشمي:ماه مبارک رمضان فرصت عبادت ،بندگي وتقويت اراده و روان وپيوستن به اراده عظيم الهي داشت. ۹ مرداد ۱۳۹۱
 • حجت الاسلام صفرلکي:هدف استکبار از حوادث سوريه تضعيف ايران است ۹ مرداد ۱۳۹۱
 • حجت الاسلام صفرلکي::دستاوردهاي علمي ايران اسلامي حاصل خود باوري منتج از انقلاب اسلامي است ۹ مرداد ۱۳۹۱
 • دانشجويان حاضر در طرح ضيافت انديشه بيان کردند:خاطرات ضيافت انديشه دانشجويي جزء خاطرات ناب و ماندگار ماخواهد بود ۸ مرداد ۱۳۹۱
 • بازديد گروهي از دانشجويان حاضر در طرح ضيافت انديشه دانشجويي ازمرکز جامع خدمات توانبخشي سالمندان شهر ايلام ۸ مرداد ۱۳۹۱
 • برگزاري جلسه سخنراني با موضوع بررسي وتحليل جنگ نرم ۸ مرداد ۱۳۹۱
 • برگزاري کرسي آزاد انديشي با موضوع اشتغال زنان ،آري يانه؟ ۷ مرداد ۱۳۹۱

خمس کارمندان چگونه محاسبه می شود؟

حوزه/ حضرت آیت الله مکارم شیرازی به استفتائاتی درباره " نحوه محاسبه خمس کارمندان"، " محاسبه خمس زن و شوهری که در تامین مخارج خانه سهیم هستند"، " سال خمسی برای بانوان " و"تغییر زمان سال خمسی" پاسخ دادند.

به گزارش سرویس علمی فرهنگی خبرگزاری «حوزه»، متن استفتائات و پاسخ های معظم له در پی می آید.

*تعیین سال خمسی جداگانه برای هر درآمد

پرسش: اگر فردی سال خمسی در نظر نگیرد و اینگونه عمل کند که برای هر درآمد، سال خمسی همان درآمد را حساب کند؛ مثلاً برای درآمدی که در روز اول اسفند به دست می آورد اینگونه عمل کند که تا اول اسفند سال آینده چیزی از آن اضافه ماند، خمس اضافی را بدهد (و برای درآمدهای دیگر هم به همین نحو عمل کند) آیا این کار صحیح است؟.

پاسخ: این کار صحیح نیست، بلکه باید برای تمام درآمدها یک سال خمسی قرار دهد.

*تعیین سال خمسی برای کارمندانی که درآمد اضافی ندارند

پرسش: در مسئله 1489 توضیح المسائل آمده است «کسی که درآمد اضافی ندارد، قرار دادن سال خمسی برای او لازم نیست». آیا کارمندانی که در ماه حقوق مشخصی می گیرند و مقدار حقوقشان به قدری است که معمولاً تا پایان همان ماه (و حتی زودتر) خرج می شود، باید سال خمسی داشته باشند؟.

پاسخ: چنانچه درآمد دیگری نداشته باشند و مخارجشان بیش از درآمدشان یا مساوی آن باشد سال خمسی برای آنها لازم نیست ولی با توجه به اینکه غالباً درآمد اضافی جزیی دارند، لازم است به خاطر همان، سال خمسی برای خود قرار دهند.

*شمول اقساط وام بر مؤونه سال

پرسش: از دانشگاه وام گرفته ام و پنج سال دیگر این وام را از من پس مى گیرند؛ به عبارتى من الان به آنها بدهکار هستم. آیا سر سال خمسى که مى رسد، مى توانم مقادیر فوق را از موجودى کسر نمایم؟ یا پنج سال بعد که قسط آن قرض ها را دادم جزء مؤونه همان سال محسوب مى شود و نباید سر سال خمسى پنج سال بعد آن مقادیر را به موجودى اضافه نمایم؟.

پاسخ: اقساط مذکور جزء مؤونه همان سالى محسوب مى شود که پرداخت مى گردد.

*نحوه محاسبه خمس کارمندان

پرسش: نحوه محاسبه خمس برای یک کارمند چگونه می باشد. نحوه محاسبه خمس مواد خوراکی چگونه است؟.

پاسخ: یکروز از سال را به عنوان سال خمسی قرار دهد، اضافه درآمد سال را در این روز محاسبه کند و خمس آن را بپردازد و مواد خوراکی باقیمانده در منزل را می توانید به صورت تخمینی حساب کرده و بپردازید و اگر چیزی اضافه نیاید، خمس تعلق نمی گیرد.

*سال خمسی برای بانوان

پرسش: آیا تعیین سال روز خمسى اختصاص به مردها دارد که به عنوان نان آور و مدیر خانواده هستند و یا زنان خانه دارى که تحت سرپرستى مردها به سر مى برند و عایدات جزیى و محقر دارند را نیز شامل مى شود؟ اگر عایدات آنها نیز متعلّق خمس باشد آیا کیفیت تخمیس اموال آنان با مردان متفاوت است یا نه (توضیح این که گویا بعضى از آقایان گفته اند زن شوهردار باید به محض دریافت تخمیس کند)؟.

پاسخ: هر کس درآمدى زاید بر مخارج دارد باید سال خمسی داشته باشد و بعد از گذشتن سال اموال خود را تخمیس کند.

*مبنای سال خمسی

پرسش: مبناى سال خمس کارمند، اوّلین حقوق دریافتى است یا زمان دیگر؛ سال شمسى، مورد نظر است یا قمرى؟.

پاسخ: مبدا آن، اوّلین درآمد است سال قمرى و شمسى هر دو جایز است.

*تغییر زمان سال خمسی

پرسش: آیا تغییر زمان حساب سال جایز است؟.

پاسخ: جلو انداختن حساب سال به هر اندازه هیچ مانعى ندارد ولى تأخیر آن جز با اجازه حاکم شرع جایز نیست.

*کسی که در بین سال خمسی از دنیا می رود

پرسش: کسى که سال خمس او در پایان اسفند ماه بوده است اگر در نیمه اسفند فوت کرد؛ آیا بر وجوه باقیمانده وى که به عنوان ارث باقیمانده و مربوط به یازده ماه و نیم (5/11 ماه)، سال قبل مى باشد خمس تعلق مى گیرد؟ و همچنین این مرحومه قالى کهنه خود را تبدیل به یک قالیچه به قیمت (25000 تومان) نموده بوده که زیر پا انداخته نشده آیا به قیمت این فرش خمس تعلّق مى گیرد؟.

پاسخ: به درآمد آن سال، خمس تعلّق مى گیرد ولى قالیچه اگر مورد نیاز بوده خمس ندارد.

*حساب سال خمسی

پرسش: علما مى گویند انسان باید حساب سال داشته باشد، اگر کسى درآمد او کمتر از مخارجش باشد باز هم واجب است حساب سال داشته باشد؟.

پاسخ: منظور علما نیز کسى است که درآمد اضافى و پس انداز داشته باشد نه کسى که درآمد اضافى و پس اندازى نداشته باشد.

*محاسبه خمس زن و شوهری که در تامین مخارج خانه سهیم هستند

پرسش: بنده و شوهرم هر دو در تأمین مخارج خانه سهیم هستیم. آیا خمس مال مشمول خمس داخل خانه (مثل مواد خوراکی و . ) تنها بر عهد شوهرم است؟ اگر نه، چگونه سهم هر کس باید محاسبه شود؟ (در ضمن ما از دو مرجع متفاوت تقلید می‌کنیم).

پاسخ: آنچه در آخر سال در خانه می ماند، مشمول خمس است و می توانید تخمین بزنید چه اندازه از مال شما و چه اندازه از مال همسرتان است و خمس آن را بپردازید و قاعدتاً خمس آن، مبلغ زیادی نخواهد بود.

مباحثات

از افطاری رئیس‌جمهور تا بلاتکلیفی رابطه‌ی مالی نظام و حوزه

واریز مبلغی به عنوان «افطاری رئیس‌جمهور» به کارت خدمات طلاب حوزه‌های علمیه موضوعی است که در روزهای اخیر مورد بحث و واکنش‌های گوناگون حوزویان بوده‌است. در این زمینه چند نکته‌ی مهم قابل توجه است:

این واریزی مسبوق به سابقه بوده و در سال‌های اخیر به روش‌ها و عناوین مختلف انجام شده‌است. اگرچه سابقه‌ی چنین اقدامی دلیل بر صحیح بودن آن نیست اما نشان می‌دهد دولت‌ها با توجیهات گوناگونی و از سوی دیگر متولیان حوزوی این برنامه که «مرکز خدمات حوزه‌های علمیه» است دو ضلع اصلی این مثلت بوده‌اند. دولت بخشی از نظام و حاکمیت است که براساس تصمیمات کلانی که اتخاذ شده اقدام به حمایت مالی از بخش‌های مختلف حوزوی می‌کند و ممکن است براساس سلایق تصمیم‌گیران در دولت‌ها تغییرات و اوج و فرودهایی داشته باشد. چه آنکه در مقطعی از دولت آقای احمدی‌نژاد بودجه‌ی نهادهای حوزوی و دینی به صورت چشم‌گیری افزایش یافت. هم اینک نیز ده‌ها نهاد حاکمیتی و دولتی رابطه‌ی مالی مستقیمی با حوزه‌های علمیه و طلاب در قالب قراردادها و طرح‌ها و حمایت‌ها دارند.

اما آنچه که در موضوع اخیر مورد توجه و اعتراض بخشی از طلاب قرار گرفته‌است واریز مبلغی به عنوان «افطاری رئیس‌جمهور» به حساب شخص آنان است که این روش شائبه‌ی خدشه‌دار شدن عزت نفس طلاب، زمینه‌سازی برای تخریب چهره‌ی حوزه و روحانیت و یا برخی بهره‌برداری‌های سیاسی در آستانه انتخابات را در پی داشته‌است. برخی از کنشگران حوزوی در فضای مجازی در حرکت‌های نمادین اقدام به بازگرداندن مبلغ فوق به حساب دولت و یا برخی مراکز خیریه و عام‌المنفعه نیز کرده‌اند.

اگرچه این واکنش‌ها قابل درک بوده و می‌تواند نشان از حساسیت خاص حوزه‌های علمیه به مسائل مالی داشته باشد اما اقدامی بسیار نازل و مقطعی است، چه آنکه این روند قطعا در سال‌ها و دولت‌های بعدی نیز ادامه خواهد داشت.

اما چاره‌ی کار چیست؟ به نظر می‌رسد موضوع «رابطه‌ی مالی حوزه و حاکمیت» امر بسیار مهمی است که باید تکلیف آن توسط عالی‌ترین نهادهای حوزوی مانند شورای عالی حوزه یا جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مشخص شود. این نهادها باید با نظرخواهی از سطوح مختلف حوزویان و بویژه مراجع عظام تقلید و از سوی دیگر درک صحیحی از نیازهای مختلف نهادهای حوزوی و طلاب «آئین‌نامه‌ی جامع ارتباط مالی حوزه و حاکمیت» را تدوین و تصویب نمایند و از موضعی بالاتر خط مشی دولت‌ها و سایر نهادهای حاکمیتی در خصوص رابطه‌ی مالی با حوزه و روحانیت را مشخص نمایند.

حضرت امام خمینی، رهبر معظم انقلاب و مراجع عظام تقلید در برهه‌های مختلف تاریخی و مناسبت‌های گوناگون نظرات خود در خصوص «نسبت مالی حوزه و نظام» را تبیین کرده‌اند. اگرچه شرایط متغیر بوده و ممکن است اقتضائات و احکام ثانویه در تعیین خط‌مشی‌ها تاثیرگذار باشد اما این حوزه است که باید مشخص کند در چه چارچوبی دولت‌ها و نهادهای حاکمیتی اجازه‌ی ورود به حریم مالی آنان را دارند.

باتوجه به نکاتی که بیان شد می‌توان مواجهه با موضوع اخیر را در دو سطح و مقطع کوتاه‌مدت و بلند مدت طراحی نمود. در کوتاه مدت لازم است مرکز خدمات حوزه به عنوان متکفل اصلی اموارت مالی و معیشتی طلاب به صورت دقیق و شفاف اطلاع‌رسانی‌های لازم را صورت دهد و در تعاملی منسجم با بیوت مراجع عظام تقلید و سطوح مختلف حوزویان بویژه رسانه‌های حوزوی از هرگونه سوء‌تفاهم‌های احتمالی جلوگیری کند و شفاف‌سازی‌های لازم را انجام دهد. در بلند مدت نیز شورای عالی حوزه به عنوان عالی‌ترین مقام تصمیم‌گیری در حوزه‌های علمیه سیاست‌ها و آئین‌نامه‌ی تعامل مالی حاکمیت با حوزه‌های علمیه را تدوین و تصویب و به مرحله‌ی اجرا برساند.

رده‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

سلام ۱۴۰۰/۲/۰۸ در ۱۲:۱۱

سلام
این طلابی که می گویند افطاری رئیس را رد کرده اند و نگرفته اند یا آن را به مستحقان داده اند از کجا منبع درآمدشان است؟ اگر از محل دریافت شهریه مراجع تقلید زندگی می کنند به لحاظ شرعی پس از واریز شدن افطاری رئیس جمهور ، معادل آن مبلغ از شهریه را اجازه دریافت ندارند.
یعنی طلبه علوم دینی که شهریه می گیرد این طلبه ای که افطاری رئیس جمهور را رد کند و بگوید آن را نمی گیرد یا آن را به فقرا می دهد به طریق اولی حق دریافت شهریه را نیز ندارد زیرا شهریه مراجع از محل وجوهات شرعی تامین شده و فقط به طلابی تعلق می گیرد که نیازمند هستند و اگر طلبه ای شهریه را می گیرد و نیازمند به آن است، ولی افطاری رئیس جمهور را نمی گیرد، مراجع تقلید می گویند اگر از جایی درآمد پیدا کردید حق ندارید معادل آن مبلغ از شهریه را بگیرید. بنابراین معنی ندارد طلبه ای بگوید من شهریه و وجوهات را می گیرم ولی افطاری رئیس جمهور را نمی گیرم
مراجع تقلید که می گویند تا وقتی درآمد دارید حق دریافت معادل آن درامد از شهریه را ندارید، ولی این طلاب گویا افطاری رئیس جمهور را نمی گیرند و قصد دارند مبلغ افطاری را با دریافت شهریه جبران کنند آیا این کار شرعی است؟ مراجع تقلید می گویند اگر مبلغی مثل افطاری به دست شما آمد معادل آن از شهریه را حق دریافت ندارید.
علاوه بر اینکه معاویه و خلفای غاصب و ستمگر به امام حسن ع و امامان شیعه پول هدیه می دادند و امامان ع نیز آن را می گرفتند. هم امام علی ع هم امام حسن ع و هم امام حسین ع از معاویه هدیه دریافت کردند ، خلفای بنی عباس به امامان هدیه می دادند و امامان ع آن را دریاف می کردند

ناشناس ۱۴۰۰/۲/۱۲ در ۰۲:۲۷

طلاب محترمی که می فرمایند که پول زیاد دارند و به این پولهای افطاری ناچیزی اصلاً نیاز ندارند و می خواهند آن را به خیریه بدهند. تا جائی که حقیر مطلع هستم در مدارس تخصصی فقهی در قم ، به طلاب مدارس مذکور علوم قضایی و حقوق و اقتصاد به طلاب تدریس می شود و سپس طلاب بعد از فارغ التحصیلی جذب موسسات پژوهشی می شوند. اگر این پول زیاد آمده است این پول را به اساتید این مدارس تخصصی فقهی بدهند و تا آن اساتید در جای دیگری مثل مدرسه فیضیه برای سایر طلاب که در آزمون ورودی این مدارس تخصصی فقهی قبول نشده اند، کلاس های اقتصاد و حقوق … برگزار کنند. تا بعدها بتوانند در موسسات پژوهشی جذب شوند و امرار معاش کنند.
کدام لازم تر است؟ بهتر نیست که این طلاب که می فرمایند شاغل هستند و نیازی به این پولهای افطاری ندارند این پولها را به اساتید مدارس تخصصی فقهی بدهند تا آنها برای دیگر طلاب قم که در مدارس تخصصی فقهی نیستند کلاس اقتصاد، حقوق، علوم تربیتی و دیگر کلاس هایی که در این مدارس برگزار می شود را در اماکن دیگر مثل مدرسه فیضیه قم برگزار کنند. تا بعدها بتوانند از طریق آن امرار معاش کنند؟
در ایامی که کرونا در قم نبود حتی یک کتابخانه شبانه روزی در قم نبود و بنا هم نیست که باشد که طلاب درس بخوانند. کتابخانه شبانه روزی بیش از سی سال است که در تهران وجود دارد. این پول افطاری را که طلاب شاغل محترم می فرمایند نیازی ندارند را بهتر نیست طلاب مذکور به یک کتابخانه بدهند که بعد از اتمام کرونا بطور شبانه روزی باز باشد؟

ساخت کتابخانه تخصصی عظیم سیزده طبقه آیت الله سیستانی که قرار بود در جاده حرم تا حرم (حرم تا جمکران) ساخته شود به دلیل اختلاف مالی با شهرداری قم لغو شد بهتر نیست این مبلغ در جهت حل مشکل مالی ساخت این کتابخانه عظیم صرف شود.

در حدیثی از امام باقر علیه السلام می خوانیم :
إنَّ الحَسَنَ وَ الحُسَینَ علیهماالسلام كانا یغمِزانِ مُعاوِیةَ وَ یقولانِ فیهِ وَ یقبَلانِ جَوائِزَهُ .
منبع : دانشنامه امام حسین(ع)، ج ۳، ص ۳۸-۳۹
حسن و حسین علیهماالسلام از معاویه عیب می گرفتند و از او انتقاد می كردند ؛ ولی عطایایش را می پذیرفتند .

ناشناس ۱۴۰۰/۲/۱۳ در ۰۹:۳۲

البته مجلس محترم شورای اسلامی پس از پایان سال و تصویب بودجه ۱۴۰۰ بودجه را دستکاری کرده است به صورتی که در سایتهای خبری می بیند گویا محل اعتراض شده است زیرا در این دستکاری مبلغ صد میلیارد تومان به بودجه شورای عالی حوزه اضافه شده است عجیب است که این عضو محترم شورای عالی حوزه که به پرداخت افطاری اعتراض کرده بودند در مورد آن مبلغ صد میلیارد تومانی که در تعطیلات نوروز با دست کاری در بودجه ۱۴۰۰ به بودجه شورای عالی حوزه اضافه شده اعتراضی ندارند.اگر سایتها را بررسی کنید می گویند رئیس محترم مجلس برخی ردیف های بودجه را پس از اتمام تصویب بودجه ۱۴۰۰تغییر داده است بنده از درسیتی یا غیرقانونی بودن این اقدام بی اطلاعم ولی برایم عجیب است که در این مورد در حوزه کسی اعتراضی ندارد و قصد ندارد صد میلیارد تومان را به فقرا و محرومین اختصاص دهد

ناشناس ۱۴۰۰/۲/۱۴ در ۰۸:۴۸

طلاب و اساتید محترمی که به افطاری اعتراض دارند برخی از آنها در مدارس تخصصی هستند که برخی از این مدارس تخصصی فقهی به طلاب خود شهریه زیاد و قابل توجهی دریافت می کنند بطوریکه یک استاد برخی از این مدارس فقهی که درس کفایه یا مکاسب می گوید به نسبت حوزه علمیه مبلغ زیادی حق التدریس می گیرد ولی استاد دیگری که همین درس مکاسب یا کفایه را در مدرسه فیضیه می گوید باید برود یکی دو ساعتی مسافرکشی کند بلکه مخارجش تامین شود به همین ترتیب شهریه بالایی در برخی از مدارس تخصصی فقهی پرداخت می شود به اضافه امکانات رفاهی دیگری مثل سفر زیارتی و … در این شرایط طلبه و استاد این مدارس تخصصی فقهی ابتدا خیلی شفاف بفرمایید عدد دقیق حق التدریس پرداختی به اساتید و شهریه دریافتی طلاب ابن موسسه چه عددی است تا مشخص شود نسبت به عرض طلاب قم این افراد در فشار معیشتی و اقتصادی هستند یا خیر؟

اگر این پول شبهه ناک است که با آن نمی توان کار خیر کرد. باید آن را به حساب خزانه کشور واریز کنید، مانند مال سرقتی که حرام است، مگر با مال سرقتی می توان صدقه داد؟ مال سرقتی باید به مالک پس داده شود. اگر این پول شائبه دارد جایز نیست انفاق کنید باید آن را به حساب خزانه کشور پس بدهید. مثل مال سرقتی که به مالک اصلی مال بازپس داده می شود.

شهید مطهری در کتاب داستان راستان جلد اول داستانی تحت عنوان شهرت عوام نقل می کند که خلاصه آن به شرح ذیل است:

در عصر امام صادق (ع) مردی به تقدس و تقوا شهرت یافته بود، اطوار عوام فریبانه او امام(ع) را متوجه کرد و روزی به تعقیب ایشان پرداخت تا اعمال او را از نزدیک ببیند امام (ع) ملاحظه فرمود که این مرد ۲ قرص نان و ۲ عدد انار دزدید و سپس آنها را صدقه داد امام (ع) خود را به او نشان داده و توضیح خواست. آن مرد گفت: من ۴ گناه و ۴۰ ثواب کرده ام و به آیه ۱۶۰ سوره انعام تمسک جست « مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۖ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا » و چون ۴ از ۴۰ کم کنیم برای من ۳۶ ثواب خالص می ماند.

امام (ع) فرمود: إِنَّما یَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقینَ « سوره مائده، آیه ۲۷ » شما چهار معصیت مرتکب شده ای که دزدی کرده ای و ۴ گناه دیگر که بدون اذن صاحب اموال آنها را صدقه داده ای و این مجموعاً ۸ گناه می شود بدون هیچ حسنه ای. و بعد از این گفتار امام او را رها کرد و رفت و چشمان آن مرد خیره مانده بود.

ناشناس ۱۴۰۰/۲/۱۴ در ۲۲:۴۱

اگر این پول حلال است ولی به حساب مخارجشان را دارند حساب مخارجشان را دارند دلیل خطر سوء استفاده دشمن نباید مصرف کرد، عموم مراجع تقلید شرط مصرف شهریه و دریافت وجوهات شرعی توسط طلاب را نیازمند بودن طلبه اعلام کرده اند زیرا شهریه از وجوهات شرعی تأمین می شود. و شرط استفاده از وجوهات شرعی این است که طلبه تنها راه امرار معاشش دریافت شهریه باشد و از محل دیگری پول دریافت نکرده باشد. بنابراین اگر طلبه ای با دریافت مبلغی نیاز مالی اش برطرف می شود دیگر جایز نیست که شهریه بگیرد.
بنابراین این طور نیست که طلبه ای بگوید من این مبلغ اهدایی برای افطاری را نمی گیرم زیرا با دریافت وجوهات شرعی و شهریه، امرار معاش می کنم.
بلکه برعکس است. و مراجع تقلید گفته اند اگر پولی دریافت می کنید و از مسیر دیگری امرار معاش می کنید نباید شهریه بگیرید.

ناشناس ۱۴۰۰/۲/۱۶ در ۲۳:۲۳

اگر این طلاب محترم پول را در همان حساب قرض الحسنه «خدمات کارت» باقی می گذاشتند و آن را به حساب دیگری منتقل نمی کردند. بطور اتوماتیک مبلغ مذکور به مصرف کار خیر می رسید و کار خیر را انجام داده بودند و نیازی به اهدای این مبلغ به فرد یا حساب دیگری نبود و نیست.

مبلغ افطاری رئیس جمهور، به هیچ عنوان به حساب شخصی بانکی طلاب واریز نشده بود.
مرکز خدمات حوزه شماره حساب بانکی شخصی تمام طلاب را در اختیار دارد، ولی عامدانه از واریز وجه افطاری به شماره حساب شخصی طلاب خودداری کرد. و پول افطاری به هیچ عنوان به شماره حساب شخصی طلاب واریز نشد.
این مبلغ به یک شماره حساب خیریه قرض الحسنه تحت عنوان «خدمات کارت» طلاب حوزه علمیه واریز شده است.

کسانی که کارمند باشند یا در هر جائی حقوق بگیر باشند مطلع هستند که برخی سازمان ها برای کارگران یا کارمندان یک حساب خیریه قرض الحسنه در بانک افتتاح می کنند که ویژگی خاصی دارد. یک شماره حساب است ولی هزاران کارت بانکی مستقل به همان شماره حساب خیریه قرض الحسنه متصل می شود.
یعنی به تعداد کارمندان یک کارت بانکی جداگانه صادر می شود که همه آنها به یک حساب مشترک قرض الحسنه مربوط می شوند. مثلاً اگر ده هزار نفر کارمند باشند برای هر کدام از این ده هزار نفر یک کارت بانکی با رمز عبور و شماره مستقل صادر شده است که می توانند از آن در عابربانکها استفاده کنند. ولی تمام این ده هزار کارت بانکی متصل به یک حساب بانکی قرض الحسنه هستند با بتوان موجودی هر ده هزار کارت را یکجا جمع کرد.
به این ترتیب مبلغ موجودی کارت بانکی تمام این ده هزار نفر کارمند در سیستم بانک روی هم جمع شده و در یک حساب بانکی محاسبه شده و بر اساس موجودی عظیمی که جمع می شود می توان به این ده هزار نفر وام قرض الحسنه خیریه داد. چیزی شبیه یک صندوق های قرض الحسنه خیریه خانگی .

هدف مرکز خدمات حوزه و دیگر سازمانها از این شیوه کار خیریه است، مثل همان کار صندوق های قرض الحسنه خانگی یعنی دادن وام قرض الحسنه خیریه به اعضای یک صندوق قرض الحسنه.

بنابراین اگر این طلاب محترم پول را در همان حساب قرض الحسنه «خدمات کارت» باقی می گذاشتند و آن را به حساب دیگری منتقل نمی کردند. بطور اتوماتیک مبلغ مذکور به مصرف کار خیر می رسید و کار خیر را انجام داده بودند و نیازی به اهدای این مبلغ به فرد یا حساب دیگری نبود و نیست.

به تمام طلاب مجرد و متأهل در دو ماه گذشته کمک کالایی معیشتی ایام کرونا از قبیل کیسه برنج، مرغ، روغن حیوانی، روغن نباتی و حبوبات … توسط همین مرکز خدمات حوزه اختصاص یافت و در بین تمام طلاب توزیع شده است و مشخص نیست چرا دریافت کالاهای معیشتی ایام کرونا مثل کیسه برنج و مرغ و روغن حیوانی و روغن نباتی و حبوبات از مرکز خدمات حوزه بدون اشکال بود ولی پرداخت نقدی همان کمک معیشتی کرونا تحت نام افطاری شبهه ناک اعلام شده است. این کمک های معیشتی کالایی ایام کرونا که با بودجه دولتی مرکز خدمات حوزه تأمین نشده بود زیرا جزء برنامه ریزی بودجه ای قبلی مرکز خدمات حوزه نبود چون هیچ کس پیش بینی نمی کرد که بیماری کرونا بیاید لذا این مسأله در بودجه مرکز خدمات پیش بینی نشده بود بنابراین مثل همین افطاری بطور ویژه خارج از بودجه سالانه مرکز خدمات بودجه آن به صورت کمک مالی دریافت و سپس توسط مرکز خدمات حوزه با کمک مالی دریافتی این سبدهای کالایی معیشتی ایام کرونا تأمین شده بود. این بسته های معیشتی بطور مثال در شهر قم در فروشگاه رضوان قم در نزدیکی امامزاده سید علی توزیع می شد و به طلاب از طریق پیامک ارسالی توسط مرکز خدمات زمان مراجعه به فروشگاه اعلام می شد.

ناشناس ۱۴۰۰/۴/۱۴ در ۲۰:۴۳

قلم و اندازه قلم بخش نظرات خوانا نیست. لطفا فکری بفرمایید.

حق گو ۱۴۰۰/۴/۱۹ در ۰۱:۱۷

این آقایانی که میگویند ما این افطاری را نمگیریم غالبا کسانی هستند که به علت تدریس در موسسات، وضعیت معیشتی خوبی دارند و جالب است بدانید که بودجه ی این موسساتی که این آقایان آنجا تدریس میکنند و حقوق خوب میگیرند را همین رئیس جمهور میدهد.
آقایان اگر پول رئیس جمهور پیف پیف است پس چرا در موسسات آنرا دو دستی میگیرید و برای اضافه کاری اش هم حرص میزنید؟!
جمع کنید این تدلیش های خر کننده را.

با حقوقی که از پول همین رئیس جمهور در موسسات میگیرید در بهترین نقطه ی های شهر بهترین خانه ها را دارید حالا برای طلاب مستضعف زیرزمین نشین فیلم بازی میکنید

معرفی مهمانپذیر های مشهد برای سفری ارزان

معرفی مهمانپذیر های مشهد برای سفری ارزان

اگر در سفرتان به مشهد قصد دارید هزینه و مخارجتان را تا حد ممکن کاهش دهید و یا به دلیل اینکه فقط برای خواب نیاز به محل اقامت دارید و مدت زمان زیادی را در هتل نمیمانید مهمانپذیر ها و یا واحد های اقامتی مشهد گزینه مناسبی برای انتخاب شما است. این مهمانسراها در واقع تغییر شکل یافته مسافرخانه‌های قدیمی هستند که نسبت به هتل‌ها از امکانات کمتری برخوردارند و پرسنل آن ساعت کاری محدودتری نسبت به هتل‌ها دارند یا به طور کلی به مکان‌های اقامتی که ارزان قیمت و شبانه‌روزی هستند مهمانپذیر و یا مهمانسرا گفته می‌شود . شهر مشهد به دلیل موقعیت ویژه ای که در صنعت گردشگری کشور دارد هم دارای هتل های بین المللی و پنج ستاره است و هم هتل های ارزان دارد تا هر کس با هر توان و موقعیت اجتماعی بسته به نیاز خود بتواند واحد اقامتی متناسب با شرایطش را رزرو نماید. سامانه آنلاین رزرواسیون هتل های مشهد این امکان را به شما میدهد تا هتل مورد نظرتان را از بین صدها هتل مقایسه و انتخاب کنید و براحتی بتوانید رزرو نمایید. در ادامه این مطلب به معرفی مهمانپذیر های مشهد برای سفری ارزان می پردازیم.

واحد اقامتی مهناز مشهد

مهمانپذیر مهناز مشهد

اگر خواهان اقامتی ارزان در مشهد هستید مهمانپذیر و یا واحد اقامتی مهناز با توجه به فاصله کمی که تا حرم دارد گزینه خوبی است. این واحد اقامتی در امام رضا 8 و با فاصله ده دقیقه ای پیاده روی تا حرم است و یا توجه به فاصله ای که از حرم دارد شما میتوانید براحتی از بازارهیا اطراف حرم هم دیدن کنید و اگر قصد خرید سوغات دارید خرید خوبی داشته باشید. رزرو ارزان مهمانپذیر مهناز را از طریق سایت زواران براحتی انجام دهید.

مهمانپذیر ادمان مشهد

این واحد اقامتی در سال 92، نبش امام رضا 24 مشهد و با فاصله 15 دقیقه ای از حرم در 5 طبقه و 24 خانه مسافر بنا شده، و در حال حاضر یکی از مهمانپذیر های نزدیک به مرکز خرید بازار رضا و پارک میرزا کوچک خان و همچنین بیمارستان موسی بن جعفر است. این مهمانپذیر دارای رستوران و منو غذایی عالی است اما اگر به هر دلیل اقامتتان را بدون غذا رزرو کردید یا دوست داشتید بیرون از هتل غذا بخورید این مهمانپذیر در نزدیکی چند رستوران عالی خیابان امام رضا است.جهت آسایش زائران اتاق های این خانه مسافر به سیستم گرمایش، تهویه، اسپیلت، تلویزیون سرویس فرنگی و اینترنت مجهز هستندو همچنین برای میهمانان این هتل ترانسفر فرودگاهی، گشت های تورسیتی داخل و خارج شهر، رستوران و پارکینگ اختصاصی نیز در نظر گرفته شده است.

واحد اقامتی مرصاد مشهد

یکی از مهمانپذیر های نوساز که در سال 95 به بهره برداری رسیده مهمانپذیر یا واحد اقامتی مرصاد مشهد است که در امام رضا 8 و با چیزی حدود ده دقیقه پیاده روی ساخته شده است. این مهمانپذیر در 4 طبقه و حدودا 60 نفر ظرفیت در همین مدت کم توانسته محبوبیت قابل توجهی نزد مسافران و زائران مشهد کسب نماید. از خدمات خوب این واحد اقامتی میتوان به تاکسی سرویس 24 ساعته این هتل که دغدغه رفت و آمد مسافران در شهر را کم کرده، پرسنل خوب هتل ، منو غذایی و . اشاره کرد.

واحد اقامتی مارین مشهد

با رزرو مهمانپذیر مارین یک اقامت راحت و ارزان در مشهد را تجربه خواهید کرد. این واحد اقامتی که در خیابان سرشور، سرشور 28 می باشد و کمتر از 7 دقیقه پیاده روی تا حرم دارد، دارای امکانات رفاهی از جمله اتاق های مجزا، اینترنت در لابی و واحد ها، سوییت و آپارتمانهای یک خوابه، رستوران با منو غذایی متفاوت و عالی و پرسنل آموزش دیده و مجرب می باشد.

خانه مسافر آل احمدی مشهد

واحد اقامتی آل احمدی که به تازگی جهت فراهم آوردن امکانات رفاهی بیشتر مورد بازسازی قرار گرفته یکی از مهمانپذیر های تمیز و ارزان مشهد است که با کمتر از 5 دقیقه پیاده روی میتوانید به حرم مطهر مشرف شوید . این خانه مسافر با 11 واحد آپارتمان 1 خوابه دارای تراس رو به حرم در میدان بیت المقدس ضلع جنوبی بازار رضا واقع شده است.

واحد اقامتی شریفی مشهد

یکی دیگر از مهمانپذیرهای نزدیک حرم با قیمت مناسب و خرمات خوبش واحد اقامتی شریفی است که با پلن های دو تخته ، سه تخته ، چهار تخته و پنج تخته برای سفرهای خانوادگی و یا گروهی مخصوصا در ایام محرم بسیار مناسب است. با توجه به موقعیت جغرافیایی این واحد اقامتی در خیابان امام رضا(ع) 16 ، بین عنصری 15 و 17 ، و فاصله ای در حدود 15دقیقه پیاده روی تا حرم میتواند گزینه خوبی برای رزرو هتل در نزدیکی حرم باشد. این فاصله کوتاه برای کسانی که میخواهند از بازارهای اطراف حرم دیدن کنند و یا به خرید سوغات بپزدازند بسیار مناسب است.

زنان سرپرست خانوار در شهرستان بروجرد در کنار همه دغدغه‌های رایج برای تأمین معاش خود در معرض آسیب‌های اجتماعی فراوانی قرار دارند که نیازمند اصلاح نگاه رایج در جامعه به این زنان است.

وقتی‌که خود را در نقش سرپرست خانوار 3 نفره‌اش یافت 28 سال بیشتر نداشت با دو بچه قدونیم‌قد. همسرش دو سال پیش به دلیل اعتیاد خانه را ترک کرده بود و از همان ابتدا مرضیه با دو فرزند کوچکش برای تأمین مخارجش مجبور بود با هر سختی که شده آستین همت را بالا زده و برای خود کسب‌وکاری دست‌وپا کند.

وضع مالی خانواده پدری خود و همسرش نیز آن‌چنان تعریفی نداشت که بتواند روی حمایت‌های آن‌ها حساب باز کند برای همین خود مشغول به کار شد از سبزی پاک کردن تا نظافت منزل، پس از یک سالی با معرفی یکی از دوستان خود راهی کمیته امداد شد تا پس از طی مراحل احراز صلاحیت وام خوداشتغالی پنج میلیون تومانی برای گل‌سازی در منزل دریافت کند.

مجبور است برای اینکه خرج دو فرزند سه و 6 ساله‌اش را تأمین کند تا دیرهنگام فعالیت‌های کاری خود را ادامه دهد اما خودش از اینکه مجبور شده تحت هر شرایطی کار کند چندان راضی نبود، از غصه‌هایش می‌گوید و اینکه برای درآوردن نان حلال چه مرارت‌هایی کشیده، از اذیت و آزارهای اجتماعی می‌گوید و اینکه کسی در طوفان فشارهای اجتماعی حامی‌اش نبوده، نگاه سنگین جامعه را آن‌چنان بر خود سخت و ناگوار می‌داند که زندگی را به کامش تلخ کرده است.

این تنها گوشه‌ای از زندگی ده‌ها هزار زن سرپرست خانوار در شهرستان بروجرد است که با مشقت‌های فراوان روزگار به سر می‌کنند و بیشتر از آنکه غصه نان داشته باشند غصه فرهنگ اجتماع را دارند که به زنان سرپرست خانوار که نیاز مالی دارند به شیوه‌ای متفاوت نگاه می‌شود.

کرم رضا پیردایه رئیس اداره بهزیستی بروجرد در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به حمایت‌های مالی این نهاد از زنان سرپرست خانوار می‌گوید: به زنان سرپرست خانوار که ازنظر مالی نیازمند باشند مستمری ماهانه به ازای هر نفر 95 هزار تومان پرداخت می‌شود و علاوه بر این زنان سرپرست خانوار نیازمند از کل خدمات این سازمان در حوزه امور اجتماعی می‌توانند بهره‌مند شوند.

وی می‌افزاید: این خدمات شامل پرداخت مستمری، وام خوداشتغالی، کمک‌هزینه مسکن، کمک‌هزینه درمان، کمک‌هزینه لوازم ضروری زندگی و تحصیل برای فرزندان آن‌هاست که در حد نیاز به کسانی که از سوی سازمان واجد شرایط شناخته شوند، اعطا می‌شود.

رئیس اداره بهزیستی بروجرد آمار زنان سرپرست خانوار تحت پوشش خدمات حمایتی این نهاد را حدود 850 خانوار اعلام می‌کند و اینکه این زنان هم همسران خود را ازدست‌داده‌اند و هم مطلقه هستند.

وی خدمات حمایت‌های اجتماعی این نهاد را شامل ارائه مشاوره‌ای و مداخله در بحران توسط مشاوران این مرکز ذکر کرده و بیان می‌کند: تیم سیاری در مناطق آسیب‌زا و حاشیه شهر در طول هفته و در ساعات مشخص برای ارائه خدمات مشاوره‌ای مستقر می‌شود که با حضور روانشناس در خودروهای اورژانس اجتماعی به افراد متقاضی مشاوره‌های لازم ارائه می‌شود.

پیردایه همچنین از بیمه حدود 235 نفر از زنان سرپرست خانوار در این شهرستان خبر داده و می‌افزاید: در بحث توانمندی زنان سرپرست خانوار به‌صورت ماهیانه هزینه بیمه این تعداد از زنان سرپرست خانوار در بروجرد پرداخت می‌شود تا از خدمات و مستمری بازنشستگی بیمه تأمین اجتماعی بهره‌مند شده و بازنشسته شوند.

علی معظمی رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) بروجرد نیز در رابطه با تعداد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش این نهاد به خبرنگار تسنیم می‌گوید: 7490 زن سرپرست خانوار در شهرستان بروجرد تحت پوشش خدمات این نهاد حمایتی هستند که از این تعداد 80 درصد از زنان به دلیل فوت همسرانشان سرپرست خانوار شده‌اند و تعداد مطلقه‌ها نیز 1619 نفر است.

وی با اشاره به ارائه خدمات کمیته امداد به زنان سرپرست خانوار نیازمند عنوان می‌کند: از مجموع زنان سرپرست خانوار تحت پوشش این نهاد 80 درصد در شهر بروجرد و 20 درصد در روستاهای این شهرستان سکونت دارند.

رئیس کمیته امداد امام بروجرد می‌افزاید: خدماتی که به زنان سرپرست خانوار ارائه می‌شود بستگی به توانمندی زنان و عائله‌مندی خانواده‌های آنان است که شامل اعطای وام اشتغال و خودکفایی تا سقف 20 میلیون تومان، کمک‌هزینه تحصیلی برای دانش آموزان و دانشجویان، هدیه ازدواج به دختران و پسران، تهیه جهیزیه و کمک‌هزینه‌های درمانی است.

وی بابیان اینکه مستمری ماهیانه این زنان به ازای یک نفر 53 هزار تومان است، بیان می‌کند: خدمات فرهنگی که به این زنان ارائه می‌شود در قالب کانون فرهنگی در سرفصل‌های مختلف آموزشی، هنری و ورزشی است که نظام جامع آموزشی از خردسالی تا کهن‌سال به‌صورت چهره به چهره و گروهی ازجمله این برنامه‌هاست.

معظمی می‌گوید: این نهاد حمایتی در شهرستان بروجرد امسال تا سقف 5 میلیارد و 500 میلیون تومان وام اشتغال به مددجویان تحت حمایت خود در همه گروه‌ها پرداخت می‌کند که زنان سرپرست خانوار نیز شامل آن‌ها هستند و در صورت وجود تقاضا به آن‌ها اعطا می‌شود.

وی در رابطه با حمایت‌های اجتماعی از زنان سرپرست خانوار توسط این نهاد نیز می‌افزاید: مشاوران کمیته امداد با ارائه آموزش‌ها و مشاوره‌های لازم به زنان سرپرست خانوار و ارائه مشاوره‌های فردی و یا گروهی تلاش می‌کنند مشکلات اجتماعی این دسته از افراد جامعه را به حداقل برسانند علاوه بر این در صورت وجود مشکلات بیشتر افراد متقاضی برای دریافت خدمات مشاوره‌ای به مراکز مشاوره تحت قرارداد این نهاد در سطح شهر معرفی می‌شوند.

اما آمار دقیقی از تعداد زنان سرپرست خانوار در بروجرد وجود ندارد چراکه بسیاری از این زنان ترجیح می‌دهند خود مرد زندگی‌شان باشند و دغدغه تأمین نان و معیشتشان را به‌تنهایی به دوش بکشند و زیر بار حمایت هیچ نهاد و فردی نروند تا همچنان آبرومندانه چرخ زندگی‌شان را بچرخانند اما دغدغه نان تنها دغدغه آن‌ها نیست، آن‌ها قدری آرامش خیال و حمایت اجتماعی می‌خواهند تا بتوانند به‌ دور از نگاه‌های سنگین جامعه زندگی کنند.

زنانی که مجبورند در غیاب همسرانشان که گاه فوت کرده و یا در زندان به سرمی برند و یا راه ناکجاآباد در پیش‌گرفته‌اند با فرزندان خود در اجتماع امروز زندگی کنند بیش از نیاز مالی نیازهای عاطفی و اجتماعی دارند که با فرهنگ‌سازی درست در جهت اصلاح فرهنگ‌های سنتی رایج در نگاه به این زنان می‌توانند زندگی آرامی همچون همه شهروندان داشته باشند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.