آثار معامله بعد از رد


لایحه دفاعیه اعلام بطلان معامله

هر یک از طرفین قرارداد این حق را دارند که درخواست اعلام بطلان معامله بدهند. افراد بر اساس درک صحیحی که از موقعیت و وضعیت مالی خود دارند، جهت تامین نیازهای مالی خود، اقدام به انجام معامله می نمایند و بر همین اساس، می بایست برای معامله ای که قصد دارند با توافق و قصد مشترک خود منعقد نمایند و آثاری را که دو طرف منظور داشته اند، در عالم مادی منشا اثر شود، شرایطی را که به طور عمومی و خصوصی در مورد هر عقد وجود دارد رعایت نمایند.

احراز این شرایط به قدری در معاملات طرفین مهم و ضروری است که در صورتی که این شرایط و یا یکی از آن ها احراز نشود، می تواند در اعتبار و صحت خدشه ایجاد کند و سبب شود که معامله باطل شود و به اصطلاح بطلان معامله صورت پذیرد. در این صورت طرفی که مدعی بطلان معامله به خاطر عدم وجود شرایط است، می بایست با اثبات فقدان شرایط یادشده، بطلان معامله را در دادگاه اقامه نماید تا در صورت احراز شرایط، دادگاه به صدور رای مبنی بر اعلام بطلان معامله اقدام نماید. در ادامه به مبحث لایجه دفاعیه اعلام بطلان معامله خواهم پرداخت و توضیح احمالی درباره اعلام بطلان معامله، مدارک مورد نیاز برای دعوی اعلام بطلان معامله خواهم داد. شما می توانید از دادسان وکیل لایحه اعلام بطلان معامله درخواست کنید. تا لیستی از وکلای متخصص اعلام بطلان معامله دریافت کنید و از این طریق بهترین وکیل اعلام بطلان معامله را انتخاب کنید.

ماهیت معامله چیست؟

معامله، توافقی میان دو طرف است که دو یا چند شخص، به منظور انجام عملی معین و یا انتقال مالی در مقابل ثمن یا مبلغی معین، عهده دار تعهدات خود مطابق با مورد مقرر در معامله می گردند، معاملات طرفین، بسته به این که کدام مورد را طرفین انتخاب کرده باشند، آثار مخصوص به خود را دارد.

در معاملات، طرفین می توانند آن آثاری را که به جهت تامین نیازهای خود می خواهند، اجرا نمیایند. به همین منظور هم برای هر کدام از عقود، علاوه بر اینکه دارای شرایط عمومی هستند، شرایط مختص به خود را دارد که در صورت رعایت ننمودن شرایط لازم، معامله باطل خواهد بود.

در صورت احراز چه شرایطی، معامله صحیح خواهد بود؟

برای همه ی عقود و معاملاتی که طرفین با یکدیگر منعقد می نمایند تعدادی شرایط وجود دارد که هر کدام از طرفین بسته به موقعیت خود باید آن شرایط را داشته باشند که اعتبار و نفوذ معامله وابسته به آن است و در صورت عدم احراز یکی از شرایط، معامله غیر نافذ یا باطل خواهد بود. این شرایط عبارت هستند از :

 • وجود رضا و قصد
 • اهلیت
 • مشروعیت جهت معامله
 • معلوم بودن موضوع عقد.

در چه مواردی بطلان معامله اتفاق می افتد؟

موارد بطلان معامله به دو صورت می باشد، بستگی به شرایطی دارد که معامله به دلیل فقد یا وجود ان شرایط، یا بطلان عقد از لحظه ی تشکیل عقد بوده یا اینکه بعد از عقد در صورت حدوث ان شرایط، بطلان معامله اعلام می گردد:

 • وجود اهلیت در طرفین: اهلیت در قانون در دو قسمت معنی می گردد: اهلیت تمتع که از لحظه ی تولد تا مرگ است و اهلیت استیفا از زمانی که فرد بالغ و رشید می شود این حق را دارد که برای معامله اقدام نماید. ولی افرادی که در اداره ی امور مالی خود ناتوان هستند برای انجام معامله باید به وسیله ی قیم خود اقدام نمایند و او رضایت خود را اعلام نماید و همچنین در مورد مجانین چون معاملات فاقد قصد هستند، نمی توانند معامله کنند و می بایست قیم آن ها به جای ایشان اقدام به معامله کند.
 • قصد و رضا: این دو در معاملات می بایست وجود داشته باشند تا بطلان معامله به وجود نیاید. ولی هر کدام بسته به ماهیت خود، فقدان آن به نحوی موجب بطلان معامله می گردد. در صورتی که شخص فاقد قصد و اراده و طوری که هیچ گونه اختیاری نداشته اقدام به معامله کند، می تواند برای اعلام بطلان معامله اقدام نماید. در صورتی که شخص برای معامله به دلیل اکراه یا تهدید، قصد و اراده برای معامله داشته ولی رضایت نداشته باشد، می تواند معامله ی غیر نافذ را رد و عدم تایید نمیاد و در نتیجه بطلان معامله اعلام می گردد. در صورتی که شخص معامله ای را بدون اجازه ی اصیل یا مالک برای او منعقد نماید، رد معامله توسط مالک، موجب بطلان معامله می گردد.
 • مشروعیت جهت معامله: افراد به این جهت اقدام به یک معامله می کنند که یکی از نیازهایشان برطرف شود به عیارت دیگر انگیزه ی افراد از معاملات بر اساس رفع نیازهای خود است، حتی این امکان وجود دارد که انگیزه ی خصوصی فرد، غیر مشروع باشد، ولی تا زمانی که در قرارداد ذکر نگردد، این قرارداد صحیح است، در صورت ذکر در قرارداد، بطلان معامله اعلام می گردد.
 • معلوم و معین بودن موضوع معامله: در مورد معامله، موضوع آن می بایست معلوم باشد و اوصاف و مقدار آن درج شود و همچنین معین باشد یعنی بین دو چیز آثار معامله بعد از رد به نحو مردد نباشد. در غیر این صورت، بطلان معامله ایجاد و می تواند اعلام شود.
 • مشروعیت موضوع معامله: اشخاص باید برای موضوعاتی معامله کنند که قانون انجام آن موضوع معامله را مجاز دانسته و هرگاه موضوع معامله قانونی نباشد، بطلان معامله اعلام می گردد.

قابل تسلیم نبودن موضوع معامله به چه معنا است؟

در صورتی که موضوع معامله به گونه ای باشد که طرف عقد، نتواند آن را به طرف دیگر عقد تسلیم کند تا بتواند استفاده ی مطلوب نماید، در نتیجه باعث بطلان معامله و اعلام ابطال معامله خواهد بود. اشتباه در اوصاف اساسی عقد، در صورتی که در ماهیت و ذات موضوع عقد، به گونه ای رخ دهد که با جنس و موضوع دیگری اشتباه شود که فقدان قصد احراز شود از موارد بطلان عقد و اعلام بطلان معامله خواهد بود. موجود نبودن موضوع معامله که به صورت عین معین مورد معامله قرار گرفته است. مواردی که از لحظه ی رخ دادن اتفاق پس از تشکیل عقد، موجب بطلان معامله می گردد به شرح ذیل است:

 • اتلاف کامل موضوع عقد پس از معامله و پیش از تسلیم آن به طرف مقابل عقد، موجب بطلان معامله می گردد.
 • وقوع اقاله مبنی بر منحل شدن عقد به تراضی دو طرف.
 • وجود یکی از موجبات فسخ و خیار برای یکی از طرفین عقد یا هر دو.
 • همچنین فوت و جنون یکی از طرفین معامله در عقود جایز، وکالت عاریه، ودیعه و مضاربه، شرکت که در این صورت با اعلام یکی از طرفین به دادگاه، در صورت محرز شدن آن، بطلان معامله اعلام می گردد.

دعوی اعلام بطلان معامله در دادگاه چگونه است؟

همانطور که پیشتر نیز گفته شد، دعوی اعلام بطلان معامله، یک دعوی مالی است که در واقع طرفی که مدعی است می بایست یکی از موجبات معامله را برای دادگاه احراز و اثبات نماید. بطلان معامله می تواند از مواردی باشد که در ابتدای تشکیل معامله باعث بطلان عقد می شده و یا این که از مواردی که در لحظه ی عقد، معامله صحیح بوده ولی با وجود اتفاقی پس از معامله، موجب بطلان معامله شده است.

در واقع دادگاه با احراز و اثبات موارد مورد نظر، اقدام به اعلام بطلان معامله می نماید که این رای دادگاه، یک رای اعلامی است و کاشف از بطلان معامله از لحظه ی عامل بطلان عقد است و نه تاسیسی که از زمان صادر شدن رای منشا اثر باشد. در صورتی که رای دادگاه مبنی بر اعلام بطلان معامله باشد، آثار ایجاد شده به جهت تکلیف طرفین در اجرای تعهدات خود پس از بطلان، از زمان رخ دادن اتفاق موجب بطلان معامله است، نه از زمان صادر شدن رای. در ادامه به بررسی مدارک مورد نیاز جهت دعوی اعلام بطلان معامله خواهم پرداخت.

مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای اعلام بطلان معامله چیست؟

 • همراه داشتن تصویر مصدق قرارداد جهت طرح دعوای اعلام بطلان معامله الزامی است.
 • همراه داشتن تصویر مصدق سند مالکیت جهت طرح دعوای اعلام بطلان معامله الزامی است.
 • به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.

در صورتی که مدارک اختیاری فوق را نداشتیم چه مدارکی را می توانیم ارائه کنیم؟

در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توان مدارکی را که در ادامه می آید به دادگاه ارائه کرد:

 • شهادت شهود و مطلعین.
 • تحقیقات محلی.
 • اتیان سوگند.آثار معامله بعد از رد
 • درخواست استعلام.
 • پرونده استنادی.
 • ارجاع به کارشناسی.
 • معاینه محلی.
 • سایر دلایل و مستندات

چگونه کار خود را به بهترین وکیل لایحه دفاعیه اعلام بطلان معامله بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص لایحه دفاعیه اعلام بطلان معامله دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله:

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • هزینه مشاوره اولیه
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل لایحه دفاعیه اعلام بطلان معامله چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل لایحه دفاعیه اعلام بطلان معامله معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص لایحه دفاعیه اعلام بطلان معامله در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

معامله توسط غیر مالک (معامله توسط فضول)

هرگاه شخصی با مال دیگری بدون داشتن سمت نمایندگی معامله کند به این معامله «معامله فضولی» می گویند. بنابراین هرگاه اگر شخصی بدون آنکه وکیل، قیم، وصی، و یا ولی قهری دیگری باشد با مال مالک معامله کند و یا تعهدی از جانب او بنماید حتی اگر صاحب مال باطناً راضی باشد «عقد فضولی» محسوب می شود.

در معامله فضولی به شخصی که با مال دیگری معامله می کند، «فضول» یا «فضولی» یا «معامل فضولی» گویند به کسی که مال او توسط فضول مورد معامله قرار می گیرد «مالک» یا «غیر» می گویند و شخصی که با فضول معامله می کند «اصیل» گفته می شود.

معامله توسط فضول

دسترسی سریع به عناوین:

معامله فضولی برای خود

هرگاه فضول با مال دیگری برای خودش عقد را واقع سازد، این معامله فضولی و معامله برای صاحب عین (مالک) خواهد بود. مانند معامله ای که سارق با مال مسروقه یا غاصب با مال غصبی انجام دهد.

معامله‌ فضولی برای غیر یا مالک

در این نوع معامله فضولی، فضول معامله را به نام مالک و برای او واقع می کند بدون آنکه از مالک سمت نمایندگی داشته باشد. پسری ملک پدر را بدون داشتن سمت نمایندگی برای او بفروشد. معامله فضولی غیر نافذ می باشد خواه برای فضول منعقد شده باشد خواه برای غیر.

در صورت اجازه مالک یا قائم مقام او معامله نافذ می شود و در صورت رد، معامله فضولی باطل می شود. مثلاً معامله سارق سارق با مال مسروقه و غاصب با مال مغصوب غیر نافذ است. البته استثناء وصیت به مال غیر حتی با اجازه مالک باطل می باشد.

شرایط اجازه معامله فضولی

برای آن که اجازه آثار معامله بعد از رد غیر، تأثیر کرده ومعامله فضولی را کامل و نافذ کند، باید شرایطی داشته باشد که عبارت است از:

 1. اجازه مالک در صورتی عقد را کامل می‌کند که مسبوق به رد نباشد؛ در غیر این صورت، معامله با رد قبلی باطل شده و اجازه بعدی نمی‌تواند به ماهیت حقوقی باطل شده اعتبار بخشد.
 2. اجازه باید در زمان اهلیت و از سوی مالک و با قصد اعطای نیابت صادر شود. در صورتی که مالک هنگام اجازه، صغیر، مجنون یا سفیه باشد، اجازه بی‌تاثیر خواهد بود.

قوانین مربوط به معاملات فضولی

قوانین مربوط به معاملات فضولی: ماده ۲۴۷ تا ماده ۲۶۳

ماده ۲۴۷: معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.

ماده ۲۴۸: اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.

ماده ۲۴۹: سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی شود.

ماده ۲۵۰: اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.

ماده ۲۵۱: رد معامله فضولی حاصل می شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.

ماده ۲۵۲: لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را بهم بزند.

ماده ۲۵۳: در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است.

ماده ۲۵۴: هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و آثار معامله بعد از رد بعد از آن به نحوی از انحاء به معامله‌ کننده فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ‌ معامله سابقه نخواهد بود.

ماده ۲۵۵ : هر گاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله‌ کننده بوده است یا ملک کسی بوده‌ است که معامله‌ کننده می توانسته است از قبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ آثار معامله بعد از رد و صحت معامله موکول به اجازه معامل است و الا ‌معامله باطل خواهد بود.

ماده ۲۵۶: هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ‌ و نسبت به غیر فضولی است.

ماده ۲۵۷: اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود‌ مالک میتواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در این صورت هر یک را اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.

ماده ۲۵۸: نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد مؤثر‌ خواهد بود.

ماده ۲۵۹: هر گاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامن‌ عین و منافع است.

ماده ۲۶۰: در صورتی که معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض‌ عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.

ماده ۲۶۱: در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که‌ در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.

ماده ۲۶۲: در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع فضولی رجوع کند.

ماده ۲۶۳ : هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی‌ رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.

قوانین مربوط به معاملات فضولی

موعد اجازه

اجازه در صورت متعدد بودن معامله فضولی

وقوع معاملات متعدد فضولی نسبت به عین مال موضوع معامله فضولی. اگر نسبت به مورد معامله فضولی قبل از اجازه یا رد مالک یا غیر، معاملات متعددی واقع شود، مالک می تواند هریک از معاملات را بخواهد تنفیذ نماید.

در این صورت، هر معامله ای را که مالک تنفیذ نماید، فضول آن معامله نماینده او محسوب می شود و عقد او نفوذ پیدا می کند. در نتیجه معامله تنفیذ شده و معاملات بعدی نافذ و صحیح می شود، چون با تنفیذ معامله معاملات بعدی توسط مالکان آن واقع می شود بنابراین آن معاملات صحیح است. در این حالت مال مورد معامله واحد، ولی فضول ها متعدد می باشند.

برای مثال علی خانه پدرش را به دوستش رضا می فروشد ورضا نیز همان خانه را به محمد می فروشد. محمد نیز همان خانه را به جواد می‌فروشد و جواد آن را به پیمان می فروشد. در این هنگام مالک متوجه می شود که خانه او مورد معاملات متعدد فضولی واقع شده است وی معامله محمد با جواد به دلیل قیمت خوب می پذیرد (تنفیذ) می نماید این اجازه به معنای آن است که محمد نماینده او (مالک) عقد را واقع ساخته پس معامله محمد با جواد و جواد با پیمان نافذ می باشد. دلیل اینکه معامله جواد با پیمان نافذ به دلیل تایید معامله قبل توسط مالک محمد نماینده مالک محسوب شد جواد به دلیل تملک قانونی مالک محسوب به همین دلیل صحیح می باشد .

خانه ای که در رهن بانک است بدون اطلاع بانک با مبایعه‎نامه عادی به دیگری فروخته می‎شود، آیا در این مورد فروشنده مرتکب فروش مال غیر شده و به عنوان کلاهبردار قابل تعقیب است؟

با وقوع عقد رهن مالکیت مالک از بین نمی رود و بانک مالک آپارتمان یا ملکی که به رهن گذاشته شده نمی‎شود، بنابراین فروش و انتقال ملک یا آپارتمان در این حالت انتقال مال غیر محسوب نمی‎شود.

وضعیت حقوقی معاملات فضولی چگونه است؟

وضعیت حقوقی معاملات فضولی چگونه است؟

معامله فضولی هر گاه شخصی با مال دیگری بدون داشتن سمت نمایندگی معامله کند به این نوع معامله، فضولی می گویند.

بنابراین هرگاه اگر شخصی بدون آنکه وکیل، قیم، وصی، و یا ولی قهری دیگری باشد با مال مالک معامله کند و یا تعهدی از جانب او بنماید حتی اگر صاحب مال باطنا راضی باشد عقد فضولی محسوب می شود دخالت غیرمجاز است و اگر سوءنیت داشته باشد عمل او جرم انتقال مال غیر محسوب و به مجازات کلاه‌برداری می‌رسد.

طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی: «معامله به مال غیر جز به‌عنوان ولایت و وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو اینکه صاحب‌مال باطناً راضی باشد…».

نتیجه و اثر حقوقی و قانونی معامله فضولی برابر قسمت آخر ماده ۲۴۷ قانون مدنی این است که: «… اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می‌شود.» بنابراین مفهوم مخالف آن این است که اگر مالک اجازه ندهد معامله باطل است. در صورت فوت مالک قبل از قبول یا رد معامله فضولی، اجازه یا رد به وراث می‌رسد.

یک نمونه از معامله فضولی این است که، فروشنده وکیل مالک بوده و مالک او را عزل کرده یا وکالتش مدت‌دار بوده و قبل از معامله مدتش منقضی شده است و وکالت جدیدی دریافت نکرده در این صورت اگر ملک مالک را بفروشد عمل او «فضولی» محسوب می‌شود و چنانچه مالک آن را تنفیذ نکند باطل می‌شود و خریدار برای دریافت ثمن و مبلغ معامله و غرامت خود باید علیه فضول اقامه دعوا کند ولی اگر به فضولی بودن معامله آگاه باشد فقط می‌تواند اصل ثمن پرداختی را مطالبه کند و حق دریافت غرامت ندارد. منظور از غرامت کلیه هزینه‌های نقل‌ و انتقال، سند زدن، دلالی و غیره است.

وضعیت حقوقی معاملات فضولی چگونه است؟

نکات کاربردی مرتبط به معاملات فضولی

 • در صورتی که در نتیجه عمل اصیل، عین آثار معامله بعد از رد مال مورد معامله افزایش قیمت یابد، برای اصیل نیست، مگر آنچه که اصیل به مورد معامله فضولی اضافه نموده یک عین مستقل باشد که برای اصیل می باشد.
 • اصیل و فضول در صورتی که مال به تصرف آنان در آمده باشد، در برابر مالک مسئولیت تضامنی دارند: یعنی هریک از آنها در برابر مالک ضامن عین و منافع مال محسوب شده و مالک می تواند برای رد عین یا بدل آن و اجرت المثل منافع به آنان رجوع کند.
 • اگر مالک به فضول رجوع نموده باشد و اجرت المثل منافع را از او بگیرد. فضول میتواند بابت پرداخت اجرت المثل منافع ایام تصرف اصیل به او مراجعه نماید. چون هر غاصب به اندازه منافع زمان تصرف خود مسئول است.
 • اجازه معامله فضولی به معنای اجازه قبض ثمن توسط فضول نیست بلکه این اجازه فقط آثار معامله بعد از رد به معنای تنفیذ معامله می باشد لذت اگر اصیل ثمن معامله را به فضول پرداخته باشد با تنفیذ معامله، مالک می تواند برای اخذ ثمن به اصیل رجوع نماید و او نمی تواند با ادعای اینکه ثمن را به فضول پرداخته از تادیه ثمن به مالک امتناع نماید.
 • اگر مورد معامله کلی باشد و متعهد از مال متعلق به غیر بدون اذن او ایفای تعهد نماید، این معامله صحیح بوده و فضولی محسوب نمیشود: زیرا معامله فضولی معامله با عین متعلق به غیر است در این مورد وفای به عهد واقع نشده و متعدله می تواند الزام متعهد را به تسلیم مورد معامله از ملک خود بنماید.

برای مثال چنانچه در بیع ۳ تن گندم ورامین، متعهد از گندم های امانی دوستش بدون اذن او تسلیم نماید خریدار می تواند برای ایفای تعهد الزام مالک را به تسلیم گندم های خود بنماید.

وضعیت حقوقی معاملات فضولی چگونه است؟

آیا معامله فضولی جرم است؟

معامله فضولی جرم نیست اما فروش مال غیر جرم هست. معامله فضولی به آن معناست در عامیانه که کسی بدون داشتن نمایندگی یا سمتی در معامله با اموال و دارایی دیگران، دخالت و تصرف کند در این ‎صورت شامل معاملاتی مثل فروش یا اجاره و رهن.

آثار حقوقی چنین قراردادهایی به ‎دليل اينکه فرد معامله‎کننده بدون داشتن سمت نمایندگی و نیابت بر خلاف مورد وکالت، بدون اذن و اجازه مالک معامله را انجام داده اند، غیر نافذ است.

به عبارت دیگر، اين معاملات نه باطل هستند و نه صحيح، اجازه صاحبِ مال هست که وضیعت حقوقی معامله را تعیین می کند دارد اگر معامله مورد قبول مالک قرار گیرد، صحیح و گرنه باطل است.

انتقال مال غیر

«انتقال مال غیر» به معامله ای گفته می‎شود که شخص با معرفی کردن خود به عنوان مالک (اصیل) بدون اذن و اجازه و در معامله وارد شده و صرفاً به نیّت بردن سود به نفع خود، اقدام به معامله می‎کند که نمونه بارز آن، پیش فروش یک واحد ساختمانی به چند نفر می‎باشد.

لذا به جهت مشهود بودن عنصر سوء نیت از انواع جرم کلاهبرداری است. زیرا انتقال دهنده سؤنیت و قصد منتفع شدن دارد و معامله روی معامله به ضرر پیش خریدار قبلی می باشد. در حالیکه در معامله فضولی شخص مال دیگری را برای اینکه خود منتفع شود، منتقل نمی کند بلکه برای مالک و به نفع وی، انتقال می دهد.

مشاوره برای انتقال مال غیر

انتقال مال غیر نوعی معامله فضولی ست که در دادگاه ها بیشتر در مورد املاک رخ می دهد اگر با چنین مشکلی مواجهه شده اید بهتر است با وکلا و مشاوران موسسه تماس بگیرید تا از راه کار های موجود با خبر شوید.

طریقه اقدام جهت ابطال معامله فضولی

مالک پس از اطلاع از معامله فضولی و درصورت عدم تمایل به انعقاد قرارداد واقع شده می تواند معامله واقع شده را تنفیذ(تائید) نکند که در این صورت معامله باطل می شود. سپس می بایست از طریق ارسال اظهارنامه به کسی مال در دست اوست خواهان بازگشت مال باشد و علاوه بر آن می تواند اجرت المثل مدتی که مال در دست او بوده است را هم از وی بخواهد(همانند اجاره) اگر این اقدامات موثر واقع نشد می تواند با ارائه دادخواست به دادگاه ،تقاضای تائید ابطال معامله وکلیه خسارات را بخواهد. در پایان یک نمونه دادخواست جهت تقدیم به دادگاه الحاق می گردد.

وکیل برای ابطال معامله فضولی

تنظیم دادخواست و نحوه اقامه دعوا برای بطلان معامله فضولی باید ابتدا توسط خود شخص از که طرق مختلف امکان پذیر است انجام اما از طریق ارسال اظهار نامه به دلیل رسمیت داشتن قابل اتکا تر است در این زمینه برای نحوه نگارش و نوشتن اظهار از وکلای موسسه کمک بخواهید.

همچنین است برای طرح دعوای اعلام بطلان معامله فضولی توصیه می شود که از وکلای متخصص این حوزه کمک بگیرید.

سخن آخر

معامله فضولی وقتی تحقق پیدا می کند که شخصی مالی را که می فروشد اجازه فروش آن مال را ندارد در اینجا صحیح شدن کامل عقد منوط به این است که مالک مال آن را اجازه دهد اما مالک مال میتواند با رد کردن معامله آن را باطل کند. برای اطلاعات بیشتر می توان از طریق وکلا موسسه و اخذ مشاوره از جزییات آن مطلع شوید.

نمونه دادخواست بطلان معامله فضولی

احتراماً به استحضار می‌رساند:

طی یک توافق عادی که رونوشت آن به تازگی به دست بنده رسیده است مشخص شده که سه دانگ از واحد ۱۲۳ (مغازه تجاری) واقع در مجتمع خورشید …… متعلق و در مالکیت مطلق اینجانب، از طرف خوانده دردیف دوم آقای…………. به خوانده ردیف اول آقای ………………… به صورت فضولی فروخته شده است. هرچند به ادعای معامله‌کننده (فضول) این قرارداد اقاله و تفاسخ شده است؛ لیکن در جهت انجام وظیفه قانونی خود مبنی بر عدم تنفیذ اظهارنامه‌ای به هردو خوانده ارسال نموده ام متأسفانه با وجود تمام اقدامات قانونی و درخواست‌های مکرر از خوانده ردیف اول ایشان متصرف مغازه بوده و ادعای مالکیت بر آن را دارد؛ لذا از محضر دادگاه محترم تقاضای ابطال معامله و صدورحکم به رفع تصرف از مغازه موضوع دعوا را مستنداً به مواد ۲۴۷، ۲۵۱ و ۲۵۷ قانون مدنی مورد استدعا دارم

آثار معامله بعد از رد

قبل از آن که با مفهوم حقوقی عقد نافذ و غیر نافذ آشنا شویم، نیاز است که در مورد عقد صحیح و شرایط صحت معامله صحبت کنیم. به لحاظ حقوقی، عقد صحیح، عقدی است که تمامی شرایط صحت معامله در آن رعایت شده است. براساس ماده ۱۹۰ قانون مدنی شرایط صحت معامله عبارتند از:

قصد و رضایت طرفین در معامله: به این معنا که هر کدام از طرفین براساس تفکر و ذهنیت، مایل به انعقاد قرارداد هستند و نفع و ضرر خود را در قرارداد می‌دانند و این رضایت را به طرف مقابل خود در قرارداد اعلام می‌کنند. بنابراین عقدی که با اجبار و اکراه طرفین یا یکی از آن‌ها انجام شود، صحیح نیست و نمی‌توان آن را در زمره قرارداد نافذ قرار داد.

اهلیت طرفین عقد: یعنی طرفین معامله به لحاظ سه عامل بلوغ سنی، رشد و عقل دارای شایستگی عقد قرارداد باشند. یعنی برای اهلیت داشتن باید عاقل، بالغ و رشید باشند. اهلیت در قانون مدنی به دو دسته اهلیت تمتع و اهلیت استیفا تقسیم می‌شود. اهلیت تمتع یعنی فرد شایستگی بهره‌مندی داشته باشد و اهلیت استیفا به شایستگی فرد در انجام اعمال حقوقی گفته می‌شود. مطابق ماده ۲۱۱ قانون مدنی، سن رشد و تصرف مالی و انجام معاملات، ۱۸ سال تمام می‌باشد.

معین بودن موضوع مورد معامله: یعنی مورد مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از طرفین تعهد تسلیم مال و یا انجام آن عمل را داشته باشند.

مشروع بودن جهت معامله: این شرط به معنای انگیزه فرد قبل از معامله است. چنانچه مشخص گردد که انگیزه فرد، نامشروع باشد و خلاف قوانین امنیتی، اخلاقی و نظامی است، قرارداد صحیح نیست. توجه آثار معامله بعد از رد کنید که غیرصحیح بودن به معنای بطلان قرارداد نیست.

تعریف عقد نافذ و عقد غیر نافذ

براساس تعریف مربوط به عقد صحیح می‌توان گفت که عقد صحیح شامل عقد نافذ و عقد غیر صحیح شامل عقد غیر نافذ و عقد باطل می‌گردد.

 • عقد نافذ عقدی صحیح است که شرایط صحت معامله به طور دقیق در آن رعایت شده و به طور قانونی منعقد شده است. بنابراین، اثر حقوقی دارد. یعنی باید تمامی تکالیف و تعهدات موجود در قرارداد اجرا شود و برای هر کدام از طرفین در این موضوع حق و تکلیف ایجاد می‌شود. به این امر، نفوذ در قرارداد نیز گفته می‌شود.
 • عقد غیر نافذ، عقدی غیر صحیح است که عدم شرایط صحت در آن به اندازه‌ای نیست که موجب بطلان آن شود. حتی این نقص به گونه‌ای است که امکان برطرف کردن دارد و پس از رفع آن، عقد صحیح خواهد بود.

عدم نفوذ در قرارداد مربوط به قسمتی از شرایط صحت معامله یعنی رضایت طرفین است. یعنی اگر فردی با اکراه معامله نماید و یا اگر شخصی مال کسی دیگر را بدون اذن او معامله کند (عقد فضولی)، این عقد غیر نافذ است، اما باطل نیست. در واقع، این مورد حالتی از بطلان عقد است که موجب اثر نداشتن قرارداد می‌شود. اما هر زمان که فرد ناراضی رضایت دهد، قرارداد اثر حقوقی خود را پیدا خواهد کرد.

رد عقد غیر نافذ

همانطور که گفته شد، عقد نافذ موجب می‌شود که تمامی آثار حقوقی قرارداد قابل پیگیری و مطالبه باشد. اما عدم نفوذ شرایطی است که قرارداد را در حالت معلق نگه‌ می‌دارد. به این معنا که تا زمانی که تکلیف رضایت فرد ناراضی مشخص نشود، قرارداد قابلیت اجرا نخواهد داشت، اما باطل هم نیست. در این شرایط، دو نوع رفتار حقوقی قابلیت انجام دارد.

 • قبول عقد: در این شرایط، فرد ناراضی با رضایت خود موجب می‌شود که قرارداد غیر نافذ از روز بسته شدن عقد، صحیح تلقی شود.
 • رد عقد غیر نافذ: عمل رد موجب می‌شود که قرارداد از روز انعقاد دیگر اثر حقوقی نداشته باشد و به طور کامل از بین برود. تفاوت رد و عدم رضایت این است که پس از رد عقد غیر نافذ، دیگر نمی‌توان آن را تنفیذ نمود و به طور کلی از بین می‌رود.

مباحث مربوط به عقود و قرارداد جزو پیچیده‌ترین زمینه‌های حقوقی است که فهم و درک آن‌ها نیازمند تخصص و یا مشاوره حقوقی با فرد کارشناس در این حوزه است. گروه وکلای آپادانا توصیه می‌نماید که قبل از عقد هر گونه قرارداد حتما با فرد متخصص و یا وکیل خبره مشورت نمایید.

تمامی معاملات از نظر حقوقی در سه دسته‌بندی معامله غیرنافذ، معامله صحیح یا نافذ و معامله باطل قرار می‌گیرند. در واقع برای تشکیل عقود، ارکان و شرایطی تعیین‌شده که شامل قصد طرفین و رضای آن‌ها، اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت معامله می‌شوند. در صورتی‌که شرایط اساسی به طور کامل رعایت شوند معامله صحیح یا نافذ است اما در مواردی ممکن است شرایط اساسی یا شرایط اختصاصی معامله به‌درستی رعایت نشوند که در این‌صورت معامله غیرنافذ یا باطل خواهد بود. در ادامه قصد داریم تا تفاوت معامله باطل و غیرنافذ را به طور کامل شرح دهیم چراکه بسیاری از اشخاص تصور می‌کنند این دو معامله یکی هستند.

هزینه مشاوره حقوقی

در معاملات مختلف عقد قرارداد می‌تواند صحیح یا غیرصحیح باشد. همانطورکه گفته شد اگر تمامی ارکان معامله به‌درستی رعایت شده باشند عقد صحیح یا نافذ است اما اگر تمام یا برخی از شرایط معامله به‌درستی رعایت نشده باشند عقد غیرصحیح است.

عقد غیرصحیح در دو دسته غیرنافذ و باطل قابل بررسی است؛ معامله غیرنافذ حالتی است که درآن عقد باطل نشده اما اثر حقوقی نیز ندارد. در این شرایط می‌توان با رعایت ارکان تشکیل عقد، معامله ‌را منعقد کرده و به‌آن اثر حقوقی بخشید. عقد فضولی و عقد اکراهی دو مثال از عقد غیرنافذ هستند که در آنها به دلیل عدم رضایت یکی از طرفین معامله بی‌اعتبار خواهد بود. مثلاً تصور کنید که فردی با تهدید و زور پای عقد قراردادی را امضا کرده باشد؛ در این حالت معامله اکراهی بوده و امکان رد یا قبول آن برای شخص ناراضی فراهم است. اما توصیه می‌کنیم تا برای کسب اطلاعات کامل‌تر در رابطه با عقد صحیح و غیرنافذ از مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان موسسه وکلای تلفنی استفاده نمایید.

آیا معامله باطل و غیرنافذ یکی است؟

معامله باطل و غیرنافذ کاملاً با یکدیگر متفاوت هستند در واقع در معامله غیرنافذ عقد تشکیل‌شده اما از نظر حقوقی بی‌اثر است. بنابراین اگر بتوان تنفیذ یا رضایت طرفین را جلب کرد معامله صحیح یا نافذ خواهد شد. اما در معامله باطل به دلیل عدم رعایت قوانین و ارکان معامله عقد تشکیل نمی‌شود یا به‌ عبارت‌ دیگر انگار اصلاً معامله‌ای شکل نگرفته است. برای مثال اگر صیغه ازدواج بین زن و مردی جاری شود که در حین اجرای صیغه، زن متاهل باشد عقد باطل است. اما اگر صیغه ازدواج بین زن و مردی جاری شود که در حین اجرای صیغه، زن یا مرد به اجبار و با تهدید به تشکیل عقد رضایت دهند عقد غیرنافذ است و با رضایت طرفین نافذ می‌گردد.

معامله باطل

مصادیق بارز عقود غیرنافذ

از مصادیق بارز عقود غیرنافذ می‌توان به معامله فضولی و معامله اکراهی اشاره نمود. در ادامه به تعریف هریک از این مصادیق می‌پردازیم اما پیشنهاد می‌کنیم تا برای کسب اطلاعات بیشتر از مشاوره حقوقی تلفنی موسسه وکلای تلفنی استفاده نمایید.

معامله فضولی

یکی از مصادیق معامله غیرنافذ معامله فضولی است که در آن شخص ثالثی بدون کسب اجازه از مالک، یکی از اموال او را معامله می‌کند. به این فرد فضول و به فردی‌که با فضول معامله می‌کند اصیل گفته می‌شود.

معامله اکراهی

به معاملاتی که درآن یکی از طرفین با تهدید وارد معامله می‌شود معامله اکراهی می‌گویند. در این‌موارد شخصی‌که دیگری را تهدید کرده اکراه‌کننده و شخصی‌که تهدید شده مکره نام می‌گیرند. همچنین برای تشخیص معاملات اکراهی لازم است تا به جنسیت، سن، اخلاقیات و شخصیت مکره نیز توجه شود.

شروط لازم برای عقد صحیح

برای این‌که عقد صحیح و نافذ باشد باید شرایط و ارکان اساسی معامله رعایت شوند در غیر این‌صورت معامله غیرنافذ یا باطل می‌شود. در ادامه قصد داریم تا تعریف مختصری در رابطه با هریک از ارکان اساسی صحت معامله خدمتتان ارائه دهیم:

معامله غیرنافذ

قصد طرفین و رضای آن‌ها: قصد و رضا یعنی متعاملین بدون تهدید، اکراه و اجبار و با رضایت کامل معامله را انجام دهند.

اهلیت طرفین: متعاملین باید از اهلیت استیفاء برخوردار باشند یعنی غیررشید، صغیر و مجنون نباشند یا به عبارت دیگر متعاملین باید عاقل، بالغ و مختار باشند.

موضوع معین که مورد معامله باشد: متعاملین باید موضوع معامله را به‌صورت صریح و شفاف شرح دهند. در واقع معامله می‌تواند در رابطه با مال به خصوصی باشد یا تعهدی را برای طرفین ایجاد کند بنابراین برای اینکه اشتباهی رخ ندهد باید موضوع و مورد معامله کاملاً روشن و شفاف باشد. مشروعیت جهت معامله: اگر معامله از نظر شرعی و قانونی دارای اشکال باشد باطل است.

ماهیت حقوقی معامله غیرنافذ

از نظر حقوقی تصمیم‌گیری در رابطه با معامله غیرنافذ به‌عهده شخص ناراضی می‌باشد. بنابراین این‌فرد می‌تواند معامله را قبول یا رد کند. رد عقد غیرنافذ باعث می‌شود که عقد کاملاً باطل‌شده و از بین برود. به‌این‌ترتیب انگار قراردادی بسته نشده و آثار حقوقی قرارداد نیز از بین خواهند رفت. اما در صورتی‌که شخص ناراضی معامله را قبول کند از تاریخ تنظیم قرارداد، عقد تشکیل‌شده معتبر و صحیح خواهد بود. برای مثال اگر ملکی به‌صورت معامله فضولی به فروش رفته باشد مالک می‌تواند معامله را تایید یا رد نماید. در صورت تایید معامله، خریدار از روزی‌که قرارداد غیرنافذ تنظیم‌شده به‌عنوان مالک جدید ملک شناخته می‌شود اما در صورت رد معامله تمامی آثار حقوقی آن نیز از بین رفته و ملک به صاحب اصلی باز می‌گردد.

همان‌طورکه مشاهده کردید تشخیص عقد باطل و غیرنافذ از یکدیگر کار چندان ساده‌ای نیست. بنابراین توصیه می‌کنیم تا در این‌موارد از مشاوره حقوقی با وکلای متخصص استفاده نمایید.

سوالات متداول

باسلام. در صورتی‌که معامله بدون اطلاع مالک انجام شده باشد امکان رد یا قبول آن برای مالک رسمی فراهم است.

سلام همراه عزیز. اکراه در عقد نکاح باعث می‌شود تا عقد غیرنافذ باشد. یعنی رضایت در ازدواج مهم است و مکره می‌تواند عقد را رد یا قبول کند. اما اجبار در ازدواج بحث جداگانه‌ای دارد بنابراین بهتر است از مشاوره اختصاصی موسسه وکلای تلفنی استفاده نمایید.

باسلام. اگر معامله بدون رضایت شما انجام شده امکان رد آن برایتان فراهم است.

باسلام. طبق ماده 195 قانون مدنی، معامله در حین مستی، خواب و بیهوشی باطل است.

سلام همراه گرامی. سوالتان خیلی کلی است اما معامله صوری معامله‌ای ساختگی است که درآن متعاملین بدون قصد انشا، معامله‌ای را در قالب یکی از عقود معین یا غیرمعین منعقد می‌کنند.

نظرات

سلام اینجانب ۱۴ سال پیش ۵ تا سکه از مهریه ام رو گذاشتم اجرا بلافاصله شوهرم منزلش رو لنام پسر برادرش کرد حالا بعد از ۱۵ سال زندگی ودو تا بچه برادر شوهرم خونه رو به ما بر نمیگردونه چکار کنم پرونده ی ۱۴ سال پیش رو بجریان بندازم؟

ضمان درک

ضمان درک

از مهمترین عقود معین در حقوق ایران عقد بیع است که عقدی بسیار وسیع و کاربردی و تخصصی است.این عقد نکات و مباحث گوناگونی دارد که جا دارد در چندین مقاله به آنها پرداخته شود.آنچه حائز اهمیت است آن است که وکین معتبر آثار معامله بعد از رد و حرفه ای باید به این نکات و ظرایفی که در این عقد وجود دارد مسلط باشد.از آنجا که حجم وسیعی از قراردادهای اشخاص را این عقد شکل می دهد لازم است وکلا و کارشناسانی که در این دعاوی حقوقی دخالت می نمایند از تبحر کافی برخوردار باشند.گرفتن رای مثبت در اینگونه دعاوی از سوی وکلا نیازمند تخصص و تجربه است.

تعریف

در صورتیکه شخصی عین معین متعلق به دیگری را به صورت فضولی بفروشد و ثمن مبیع را از خریدار دریافت نماید و پس از آن مالک عین معین بیع فضولی را رد نماید یعنی بیع باطل شود،بایع فضولی ضامن درک مبیع می شود یعنی وی باید ثمنی را که بابت مبادله مبیع از خریدار دریافت داشته است را به وی رد نماید.

همچنین اگر شخصی با ثمن معین متعلق به دیگری به صورت فضولی عقد بیعی را واقع سازد و مبیع را از بایع دریافت دارد و پس از آن مالک ثمن بیع فضولی را رد نماید یعنی بیع باطل شود مشتری ضامن درک ثمن می شود یعنی او باید مبیع را به بایع رد نماید.پس ضمان درک زمانی به وجود می آید که ثمن یا مبیع مستحق للغیر در آید و طرفی که با مال دیگری معامله نموده است صاحب سمت نبوده و به صورت فضولی عقد را واقع ساخته و عوض را نیز دریافت داشته است.

جایگاه قانونی

قانون مدنی در مواد ۳۹۰ الی ۳۹۳ به مبحث ضمان درک پرداخته است.مطابق ماده ۳۹۰ قانون مدنی: ((اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلا یا جزئا مستحق للغیر در آید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.)) نکته قابل ذکر آنکه منظور از بایع در این ماده بایع فضولی است.

منظور از ضمان در ضمان درک ، ضمان معاوضی است.زیرا در اثر آن بایع فضولی باید ثمنی را که از مشتری گرفته به او رد نماید.همچنین نظر به قسمت اخیر ماده ۳۹۰ قانون مدنی اگر در ضمن مبایعه نامه اشاره ای هم به ضمان درک نشود باز هم بایع ضامن درک مبیع است و مشتری ضامن درک ثمن می باشد.لازم به ذکر است قانون گذار ضمان درک را از آثار بیع صحیح دانسته است، در حالی که ضمان درک موقعی ایجاد می شود که بیع لزوما باطل باشد.زیرا فضول پس از رد معامله توسط مالک (یعنی بطلان بیع) باید آنچه را که از طرف دیگر گرفته به او رد نماید.

شایان ذکر است ضمان درک ویژه عین معین است و بایع باید آنچه را که دریافت داشته است رد نماید اما زمانیکه مورد معامله کلی است، ضمان درک به وجود نمی آید چون به موجب عقد تملیک واقع نمی شود و تملیک پس از تعیین مصداق و تسلیم تحقق می یابد.و اگر بر فرض بایع مصداق مبیع را از مال متعلق به غیر تعیین و تسلیم نماید چون وی وفای به عهد ننموده خریدار می تواند الزام آثار معامله بعد از رد او را به انتخاب مبیع از فرد و مصداقی که برای خریدار می باشد را از دادگاه بخواهد.پس باید گفت ضمان درک ویژه عین معین است.

ماده ۳۹۱ قانون مدنی اشعار می دارد: ((در صورت مستحق للغیر در آمدن کل یا بعض از مبیع ،بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد ، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز بر آید.)) پس اگر خریدار عالم به فضولی بودن معامله باشد، بایع فضولی فقط باید ثمن قراردادی را به خریدار بدهد.

نکته آنکه می توان در ضمن عقد بیع ، ضمان درک را ساقط نمود یعنی طرفین توافق نمایند در صورتیکه مبیع یا ثمن متعلق به غیر باشد فضول ضامن درک نباشد، مگر آنکه بایع فضولی یا مشتری فضولی با علم به آنکه مبیع یا ثمن متعلق به دیگری است معامله نمایند که در این صورت شرط سقوط ضمان درک باطل است.

ماده ۳۹۳ قانون مدنی اشعار می دارد: ((راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده ۳۱۴ حاکم است)) دلیل این حکم آن است که چون ید خریدار غاصبانه می باشد ، غاصب بابت افزایش قیمتی که به جهت عمل او در مبیع حادث می شود استحقاق آن افزایش قیمت را ندارد.

نوع دعوا

طرح این دعوی یک دعوی حقوقی محسوب می شود جزء دعاوی مالی نیز هست.

مرجع صلاحیتدار

مرجع صالح برای طرح دعوی ضمان درک دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده یا محل انعقاد عقد می باشد.

هزینه دادرسی

این دعوی جزء دعاوی مالی محسوب می شود و هزینه دادرسی آن در مرحله بدوی معادل سه و نیم درصد بهای خواسته می باشد.

مدارک و مستندات

برای اثبات این دعوی بهترین مدرک همان متن قرارداد فی ما بین می باشد و برای اثبات مال غیر بودن مبیع یا ثمن نیز هم میتوان با سند (رسمی یا غیر رسمی) آنرا اثبات نمود و با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد به همراه دو زن.

نتیجه گیری

همانگونه که این گفتار آمد مباحث مربوط به عقد بیع و شرایط جانبی ذیل این عقد از پیچیده ترین مباحث حقوقی می باشد که همین اهمیت دخالت یک وکیل خبره و یا یک موسسه حقوقی معتبر برای رسیدن به یک رای مثبت و نتیجه دلخواه را الزامی می نماید.

و به همين علت نيازمندي به وكلاي متخصص كه در زمينه ي تجاري فعاليت داشته باشند بيشتر احساس ميشود، و شديداً توصيه ميشود كه در امور تجاري به هيچ عنوان بدون وكيل تجاری وارد نشويد و از ابتدا كه در صدد انعقاد يك قرارداد هستيد از همراهي یک وکیل پایه یک دادگستری و يك وكيل متخصص در حوزه ي اسناد تجاری مانند چک صیادی از وکیل چک و سفته از وکیل سفته و قراردادهاي تجاري و یا مطالبه وجه التزام از وکیل مطالبه وجه التزام بهره بگيريد.

وکیل حقوقی در موسسه حقوقی رای مثبت با سال ها تجربه فعالیت موفق حقوقی در قراردادها و دعاوی تجاری ایران و سایر کشورها، وبا همکاری وکلای توانمند خود و وکیل قرارداد معتقد است اعتماد و اطمینان موکلین بهترین سرمایه و تبلیغ برای ما بوده و با استفاده از تجارب و علم به روز، سعی در کسب اطمینان بیشتر از جانب موکلین حوزه ی تخصصی دعاوی تجاری بوده است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.