استفاده از ابزار گرافیکی


نمونه سوالات تستی و عملی همراه با جواب

سوالات تستی پایان فصل طراحی گرافیک سیاه و سفید

سوالات تستی طراحی گرافیک سیاه و سفید

- کدام یک از ابزار های زیر ،کمک ترسیم می باشند ؟

الف ) خط کش ب) پرگار ج) گزینه الف و ب د) هیچکدام

2- کدام یک از وسایل زیر اثر پذیر می باشند ؟

الف ) مداد ب) کاغذ و مقوا ج) قلم مو د) گونیا

3- جنس مغزی مداد از چه نوعی می باشد ؟

الف ) گرافیت ب) گرانیت ج) مس د) خاکستر

4- کدام وسیله به شکل نیم دایره بوده و برای رسم زاویه ها استفاده می باشد ؟

الف ) خط کش T ب) پرگار ج) گونیا د) نقاله

5- . مایع ای است ژله رنگ که برای چسباندن سطوح استفاده می باشد؟

الف ) شابلون ب) نوار چسب ج) چسب مایع د) هیچکدام

8- کدام ابزار مورد استفاده در گار گاه طراحی گرافیکی نمی باشد؟

الف ) وسایل اثر پذیر ب) ابزار اثر گذار

ج) ابزار و وسایل فرعی و کمکی د) پرگار

9- مهمترین عنصر تشکیل دهنده ی موضوعات هنری چیست ؟

الف ) مربع ب) دایره

ج) نقطه د) خط

11- کدام یک از نوع استفاده خطوط ، نشان دهنده ی حالت های عاطفی و روحی هنر مند است ؟

الف ) کنستراکتیو ب) گرافیت

ج) اکسپرسیو د) خط معمولی

14- کدام حالت خط نمایشگر ایستایی ، توازن و تعادل است ؟

الف ) حالت ساختمانی ب) خط عمودی

ج) حالت اکسپرسیو د) خط در حالت مایل

16- کدام خط کش برای رسم خطوط بیشتر بکار می رود ؟

الف ) فلزی ب) چوبی

ج) پلا ستیکی د) خط کش ماری

17- یک خط رسم شده بیانگر چه ویژگی هایی است ؟

الف ) ضخامت ب) نازکی

ج) تراکم مسیر تابش نور د) همه موارد

18- در کدام یک از کادر های زیر ، نقطه ی مرکز مورد توجه قرار می گیرد ؟

الف ) کادر عمودی ب) کادر افقی

ج) کادر مربع د) کادر مثلثی

19- برای کشیدن دریا بهتر است از کدام کادر استفاده شود ؟

الف ) کادر عمودی ب) کادر افقی

ج) کادر مربع د) کادر مثلثی

20- در کادر افقی جهت حرکت چشم چگونه است ؟

الف ) از بالا به پایین ب) از پایین به بالا

ج) از چپ به راست د) از پایین به سمت چپ

21 کادر در گرافیک استفاده از ابزار گرافیکی به چه شکلی است ؟

الف ) مربع ب) مثلث

ج) ذوزنقه د) قائمه

23 آنسل آدامز برای نشان دادن بلندی و استقامت از چه کادری استفاده کرد؟

الف ) کادر عمودی ب) افقی

ج) هردو کادر د)هیچکدام

25 هنرمند برای ارائه و اجرای اثر و پیام خود از چه چیزی بهره می گیرد؟

الف) کنتراست ب) توازن

ج) کادر د) تعادل

نقطه اگر در گوشه ی کادر قرار بگیرد چه مفهومی را القا می کند ؟

الف ) آرامش ب) سنگینی

ج) میل به خروج د) سبکی

28) زبان اساسی هندسه چیست؟

الف) کادر ب) نقطه

ج) تصویر د) خط

30 هر نقطه دارای . می باشد؟

الف) تیرگی و روشنی ب) بزرگی و کوچکی

ج ) مرکزیت و ایستایی د) پویایی و مرکزیت

31 از برخورد دو خط باهم یک . بوجود می آید.

الف) زاویه قائم ب) نقطه تاکید

ج) زاویه 180 درجه د) نقطه

34 کدام یک از اشکال زیر تعادلی بی پایان را القاء می کند؟

الف) بیضی ب) دایره

ج) مربع د) همه موارد

36 برای ایجاد و القاء سطح ، وجود چند نقطه فرضی در فضا ضروری است؟

الف) یک نقطه ب) سه نقطه

ج) حداقل سه نقطه د) حداکثر سه نقطه

38 کدام یک از افراد زیر شکل مربع را زیبا به معنی مطلق می داند ؟

الف) فارابی ب) ابویعقوب

ج) افلاطون د) ارسطو

39 مثلث قائم الزاویه با کدام عنصر در ارتباط است؟

الف) زمین ب) آب

ج) هوا د) آتش

40 کدام یک از هنرهای تجسمی زیر با حس لامسه و بینایی در ارتباط است؟

الف) بافت ب) سطح

ج) نقاشی د) هیچکدام

41 استفاده از ابزار گرافیکی انواع بافت را نام ببرید؟

الف) بافت بصری ب) بافت ترسیمی

ج) گزینه الف و ب د) هیچکدام

45 هنرمندان برای نشان دادن جنسیت از چه نوع بافتی استفاده می کنند؟

الف) تصویری ب) ترسیمی

ج) تصویری و ترسیمی د) کلاژ

47- از جمله هنرمندانی که از بافت نقطه چینی استفاده کرد؟

الف) ژرژ سورا ب) حسین زنده رودی

ج) پل کله د) حبیب نوری

49- کدام یک از اشکال هندسی زیر دارای سه بعد طول ، عرض و ارتفاع یا عمق می باشند ؟

الف ) دایره ب) حجم

ج) مربع د) هیچکدام

51- تعداد احجام معروف چند عدد می باشد ؟

الف ) پنج گانه ب) شش گانه

ج) هفت گانه د) هشت گانه

54- عنصری که دارای سه بعد طول ، عرض ، عمق یا ارتفاع می باشد ؟

الف ) حجم ب) سطح

ج) بافت د) هیچکدام

55- حجم های هندسی از بسط و توسعه ی چه شکل هایی تشکیل شده اند ؟ الف ) مربع ب) دایره ج) مثلث د) همه موارد

در نقاشی و طراحی حجم را چگونه می توان ایجاد کرد ؟

الف) سایه روشن ب) تغییر شکل ج)رنگ د) همه موارد

57- ایجاد نظم خاص در اشیاء چه نام دارد ؟

الف ) کادر بندی ب) پرسپکتیو ج) تکرار د) تناسب

59- عامل محدود کننده ی عناطر تشکیل دهنده ی تصویر چه نام دارد ؟

الف ) نقطه طلایی ب) تکرار ج) تناسب د) کادر

60- در یونان قدیم کدام شکل را مشهور ترین شکل طلایی می دانستند؟

الف ) مربع ب) مستطیل ج) دایره د) مثلث

63- چشم انسان در اولین برخورد با کادر های طلایی به چه چیزهایی برخورد می کند ؟

الف ) نقاط طلایی ب) مقاطع طلایی ج) کادر د) گزینه الف و ب

64- راز زیبایی درونی هر اثر . می باشد؟

الف)تعادل ب) تقارن ج) کادر د) توازن

65- هنرمندان در آفرینش آثارخود از کدام تعادل بیشتر استفاده می کنند؟

الف) تعادل غیر قرینه ب) تعادل قرینه

ج)تعادل غیر متقارن د)الف و ج

67- کدام یک از تعادل های زیر بیان کننده ی وقار و سنگینی است ؟

الف ) تعادل غیر متقارن ب) تعادل غیر قرینه

ج) تعادل فعال د) تعادل متقارن

68- می توان در یک اثر تجسمی عناصر بصری را نسبت به محور . سازماندهی کرد ؟

الف ) افقی ب) عمودی

ج) افقی و عمودی د) هیچکدام

74- چه واژه ای به معنی تضاد ، تباین و کشمکش متقابل میان عناصر و کیفیت بصری است ؟

الف ) تبدیل ب) ترکیب ج) رنگ د) کنتراست

80- در تباین ، اندازه ی میان فرم های سطحی تباین -------- دیده می شود ؟

الف ) کوتاه بلند ب) بزرگ کوچک

ج) بزرگ و کوتاه د) کوتاه وکوچک

81- دو جهت که بازاویه ° 900 با هم تلاقی کنند ------- تباین را دارند ؟

الف ) حداکثر ب) موازی اند

ج) عمودند د)کمترین

82- کدام کنتراست با رابطه میان رنگ های مکمل ایجاد می شود ؟

الف) همزمان ب) کمیت ج)مکمل د) کیفیت

85- کدام روش تکرار مربوط به ایجاد ریتم با استفاده از حرکت سطوح و خطوط منحنی به وجود آمده و از تناسب برخوردار است ؟

الف ) یکنواخت ب) متناوب ج) موجی د) تکاملی

86- ریتم برای چه قوه هایی قابل درک است ؟

الف ) شنوایی ب) بینایی ج) عضلانی د) همه ی موارد

87- روز و شب دارای چه ریتمی است ؟

الف ) اندازه ب) تکراری ج) تناوبی د) تکراری تناوبی

89- از تکرار جهت دار نقطه به صورت یک نواخت و ریتمیک ----------- به وجود می آید ؟

الف ) خط ب) ریتم

ج) تعادل د) گزینه الف و ب

92- جای دادن منطقی عناصر تجسمی در فضای مورد نظر ، در سطح دو بعدی و یا در فضای سه بعدی را چه می گویند ؟

الف ) ترکیب بندی ب) تجزیه ج) تقارن د) تعادل

94- انواع ترکیب بندی را نام ببرید ؟

الف)متقارن -غیر متقارن ب) متقارن قرینه

ج) غیر متقارن غیر قرینه د) هیچکدام

95- ----------- در ابتدایی ترین حالتش ، نمایشگر حرکت و تداوم آن در فضا و مهمترین عامل طراحی است ؟

الف ) نقطه ب) خط ج) سطح د) حجم

96- کدام فرمول مربوط به مربع می باشد ؟

الف) مربع = ایستایی+ پویایی ب)مربع = غیر متقارن غیر قرینه

ج) مربع = تعادل + ایستایی د) مربع = تعادل + حرکت

98- کدام یک از موارد زیر ، از ویژگی های نشانه های مفهومی نمی باشد ؟

الف ) ساده بودن ب) گویایی

ج) توازن ، تعادل و تناسب د) بزرگ بودن

100- به نشانه هایی که عموما تصویری هستند ؟

الف) منوگرام ب) پیکتوگرام ج) منو تایپ د) لوگوتایپ

101- یکی از اصلی ترین مباحث هنری گرافیک ---------- است ؟

الف ) خط ب) طرح ج) نشانه د) تفکر

102- از مهمترین نشانه های راهنمایی رانندگی ----------- می باشد ؟

الف ) خط کشی ب) نقش ها ج) گل میخ ها د) نوشته ها

103- در طراحی یک نشانه چه عواملی باید مورد توجه قرار گیرد ؟

الف ) سادگی ب) توازن ج) امکان تغییر ابعاد د ) همه موارد

ابزار های طراحی گرافیکی 🎨🧩🎥

ابزارهای طراحی گرافیک که هر طراح گرافیک باید بلد باشد.

همانطور که در مقاله طراحی گرافیک چیست گفتیم طراحی گرافیکی امری بسیار مهم است که در دنیای دیجیتال امروز بسیار مورد نیاز و مهم است .

هر عکس و تصویری که شما در فضای مجازی می بینید یا هر فیلمی که برای شما ارسال می شود به نوعی با طراحی گرافیکی ارتباط دارد.

امروزه و با پیشرفت کسب و کار اینترنتی و دیجیتال ماركتينگ استفاده از طراحی گرافیکی خیلی بیشتر شده است .

حال برای آنکه بتوانیم در این بازار و در این حوزه ما هم همپای رقبای خود در حوزه دیجیتال مارکتینگ فعالیت کنیم باید بتوانیم ابزار های گرافیکی را بشناسیم تا بتوانیم با استفاده از آنها تصاویر و ویدیو های بهتری را تولید کنیم .

در این مقاله قصد داریم به چندی از مهم ترین ابزار های گرافیکی بپردازیم و آنها را به شما معرفی کنیم . پس با ما همراه باشید.

نرم افزار های ویرایش و طراحی عکس و تصویر:

قبل از اینکه به صورت جزئی و دقیق بخواهیم برنامه های گرافیکی را نام ببریم بهتر است شما را با شرکت ادوبی آشنا کنیم .
شرکت ادوبی بزرگترین شرکت در زمینه طراحی نرم افزار های گرافیکی است . شما می توانید با مراجعه به مقاله کمپانی ادوبی اطلاعات بیشتری را درباره ی این شرکت کسب کنید.

فوتوشاپ :

وقتی حرف از طراحی گرافیکی می شود اولین کلمه ای که به ذهن افراد می آید کلمه فوتوشاپ است .

فوتوشاپ یکی از بهترین برنامه های طراحی و ویرایش عکس و تصویر است که امکانات بسیار زیاد و متنوعی دارد .

با استفاده از این برنامه علاوه بر ادیت تصاویر می توان به طراحی لوگو و بنر هم پرداخت و به طور کلی محبوب ترین و حرفه ای ترین ابزار برای طراحی گرافیک است .

اگر قصد دارید یک گرافیک کار حرفه ای باشید فوتوشاپ اولین برنامه ای است که باید آن را یاد بگیرید و به صورت حرفه ای انجام دهید .

این ابزار به صورت سالانه در حال بروزرسانی و ارتقاء است و به غیر از این ارائه نسخ جدید به صورت مستمر برنامه در حال ارتقا و بهبود است .

ادوب این دیزاین (Adobe InDesign) :

این نرم افزار یکی از بهترین و حرفه ای ترین ابزارهای طراحی گرافیکی برای طراحی کتاب های الکترونیکی و طراحی جلد مجلات است .

پس اگر قصد دارید در طراحی جلد مجلات یا کتاب های الکترونیکی دستی داشته باشید حتما این برنامه را یاد بگیرید و از آن استفاده کنید .

یاد گرفتن این ابزار کاری بسیار راحت تر از یادگیری فوتوشاپ است زیرا ابزار های بسیار کمتری نسبت به فوتوشاپ دارد .

اگر قصد یادگیری این برنامه و این ابزار طراحی گرافیکی را دارید فقط در چند روز می توانید این برنامه را کاملا یاد بگیرید .

کورل دراو (corel draw) :

نرم افزار کورل دراو که مختصرا کورل هم نامیده می شود یکی دیگر از ابزارهای طراحی گرافیک است که بسیار پر کار برد و شناخته شده است . کورل بیشتر از هر چیز برای خلق و طراحی آثار گرافیکی جدید استفاده می شود و کمتر برای ادیت و ویرایش کاربرد دارد .

این برنامه ابتدا برای سیستم عامل های ویندوز طراحی شد اما سپس برای مک نیز به وجود آمد تا کاربران بیشتری بتوانند از آن استفاده کنند.

این برنامه باعث می شود تا بتوانید طراح های گرافیکی خلاقانه و جذابی را انجام دهید .

یکی از مزایای این برنامه یادگیری ساده و سریع آن است که کار سختی نیست و به راحتی می توان آن را یاد گرفت .

پشتیبانی استفاده از ابزار گرافیکی از نگارش فارسی ، گرافیک برداری و وکتور ، انواع تصویر با فرمت های متفاوت از مزایای این برنامه به شمار می رود .

نرم افزار های تدوین و ویرایش ویدیو :

افتر افکت(Adobe After Effects) :

نرم افزار افتر افکت از بهترین نرم افزار های تدوین و ویرایش ویدیو است که جلوه های بصری ویژه ای را در ویدیو نمایش می دهد.

این نرم افزار به عنوان تحولی جدید در دنیای پویا نمایی و عرصه فیلم سازی ظاهر شد و بسیار در ویرایش فیلم های بزرگ جهان کمک کرد .

یکی از مهمترین نرم افزار هایی که در این عرصه به کار گرفته می شود همین افتر افکت است و قدرت زیادی در این عرصه دارد .

محبوبیت این برنامه به دلیل دارا بودن قابلیت های ویرایش فیلم به صورت حرفه ای و خیلی هدفمند است.

افتر افکت هماهنگی بسیار بالایی با فتوشاپ و پریمیر دارد و می توان گفت برای یک گرافیست حرفه ای شدن نیاز به آموختن هر سه این نرم افزار ها است .

پریمیر ( Adobe Premiere):

شرکت ادوبی باز هم یک نرم افزار درجه یک در حوزه ابزار های طراحی گرافیکی ارائه می کند و نام آن پریمیر است .

از این برنامه برای ویرایش فیلم های بلند و معروف زیادی از جمله سوپر من استفاده شده است و بی شک یکی از بهترین های عرصه ی خود است .

این برنامه از اکثر فرمت های فیلم و تصویر پشتیبانی می کند و این یکی از مزیت های این نرم افزار است .

آموزش این برنامه از آنجایی که بسیار حرفه ای است پروسه ای زمان بر و طولانی است .

اگر بر فرض روزانه 3 ساعت برای آموزش صرف شود در مدت 2 ماه این برنامه را می توانید یاد بگیرید اما اگر سخت کوش باشید و کمی با دقت آموزش ببینید می توانید این زمان را به یک ماه هم برسانید.

سوني وگاس (Sony Vegas Pro):

شركت سوني در زمينه فيلم سازی دخالت و مشارکت دارد و به همین دلیل برنامه ای برای میکس و مونتاژ و ادیت فیلم و ویدیو طراحی کرده است که بسیار قدرتمند است .

این ابزار طراحی گرافیکی سیستم بسیار قوی نیاز دارد و نمی توان با هر سیستمی با آن کار کرد .

این برنامه با حفظ کیفیت صدا و تصاویر حس خوب و دلچسب تماشای فیلم را به مخاطب القا یم می کند و بیننده از مشاهده این فیلم بسیار لذت می برد .

افکت های بسیار متنوع و جذابی که در این نرم افزار گنجانده شده باعث شده تا جذابیت بیشتری به فیلم دهد و کاربران حرفه ای بتوانند با ترکیب کردن این افکت ها با ویدیو ویدیو های خود را جذاب تر وحرفه ای تر کنند .

طراحی گرافیکی :

طراحی گرافیکی همیشه موضوعی چالش بر انگیز در کسب و کار های دیجیتال بوده است .

امروزه قدرت دنیای گرافیک لحظه به لحظه در حال افزایش است و این موضوع باعث افزایش رقابت در این زمینه می شود .

برای پیروزی در این رقابت لازم است تا ابزارهای طراحی گرافیک را به خوبی بشناسیم و بتوانیم از آنها استفاده کنیم .

اگر قصد دارید تا گرافیک کسب و کار خود را بالا ببرید می توانید این کار را به تیم دیزاین موج محول کنید .برای ثبت سفارش یا کسب اطلاعات بیشتر می توانید به صفحه طراحی گرافیک ما مراجعه فرمایید.

جمع بندی :

طراحی گرافیکی دنیای بسیار بزرگ و گسترده ای دارد که اگر می خواهید در آن وارد شوید باید ابزار های طراحی گرافیکی را نیز بشناسید .

این ابزار ها به شما کمک ویژه ای می کنند تا بتوانید حرفی برای گفتن در این زمینه داشته باشید .

یکسری از این ابزار ها را حتما باید بلد باشید . مثل فتوشاپ

فتوشاپ برنامه ای است که برای هر کس که با طراحی گرافیکی سر و کار دارد لازم است تا آن را یاد بگیرد .

درآمد این کار هم می تواند بسته به میزان حرفه ای بودن کار متغیر باشد و تغییر کند .

اگر به این کار علاقه مند هستید می توانید با مشاوران ما صحبت کنید تا اطلاعات بیشتری را در مورد این حوزه و بازار کار آن کسب کنید .

مجموعه ابزار فتوشاپ

424234

محصولی که در مقابل شماست آرشیوی از هفتاد هزار فایل گرافیکی ، در طبقه بندی دقیق است که ادعا میکنیم نیاز هر گرافیستی را به طور کامل تامین می کند.

ما آرشیو چندین ساله تعدادی زیادی از گرافیست های حرفه ای را جمع آوری کردیم و کامل تر کرده ایم و با طبقه بندی بی نظیر در اختیار شما قرار می دهیم. فایل های این مجموعه چهارصد گیگابایتی به حدی منظم و دقیق طبقه بندی شده اند که در کمتر از سی ثانیه در میان ده ها هزار فایل می توانید، فایل مورد نظر خودتون رو پیدا کنید!

این محصول قرار نیست تعدادی فایل آماده در اختیار شما بگذارد تا طراحی بکنید! فراتر از این موضوع فکر کنید.

هدف از جمع آوری چنین آرشیوی، بی نیازی شما از هر آرشیوی دیگری هست، حتی اینترنت!

طبقه بندی این آرشیو چقدر دقیق است؟

ما چندین ماه زمان صرف طبقه بندی فایل های این مجموعه کرده ایم.

فایل های بی کیفیت، و غیر کاربردی را حذف کردیم. فایل هایی که قدیمی هستند را با بروز ترین طرح ها جایگزین کردیم.

حتی نام فایل ها رو هم منظم، تغییر دادیم تا بتوانید راحت تر فایل مورد نظر خودتون رو پیدا کنید.

طبقه بندی فولدر ها را، با توجه به نیاز یک گرافیست تماما فارسی کردیم.

برای مثال در بخش تصاویر استوک که شامل بیش از پنجاه هزار فایل است، ۱۱۰۰ فولدر جدا درست کردیم تا هر تصویر در طبقه بندی متناسب قرار بگیرید.

تمامی تصاویر دارای رزولیشن پایین حذف شدند، تمامی تصاویری و طرح هایی که تکراری هستند حذف شدند تا مطمئن شویم، فقط بهترین فایل ها را در اختیار شما قرار می دهیم.

این مجموعه چندین ترابایت بود و شامل صد ها هزار فایل، ما فایل هایی که کاربردی نبودند رو حذف کردیم و این مجموعه ای که الان می بینید شامل برترین ها در نوع خود است.

ابزار گرافیکی کانوا Canva – کانوا چیست؟ +آموزش

Canva (کانوا) یکی از ابزارهای بازاریابی می‌باشد.که در مقاله اصلی در مورد آن صحبت کردیم.

Canva (کانوا) یک پلتفرم رایگان برای طراحی گرافیک است که به شما امکان این را می‌دهد که به راحتی دعوت‌نامه، کارت ویزیت، اعلامیه، برنامه‌ی درس، زمینه‌ها و موارد دیگر را با استفاده از الگوهای طراحی شده حرفه‌ای، انجام دهید.

شما حتی می‌توانید عکس‌های خود را بارگذاری کرده و با استفاده از ابزار کشیدن و رها کردن، به الگوهای Canva اضافه کنید. این مسئله مانند این می‌باشد که یک نسخه‌ی اساسی از فتوشاپ به صورت رایگان داشته باشید و برای استفاده از آن نیاز به دانش گسترده‌ی ویرایش عکس احتیاج ندارید. در اینجا هر آنچه در مورد استفاده از Canva باید بدانید گفته شده است.

نکته‌ی مهم و قابل توجه در مورد این ابزار این است که شما حتی نیاز به یک طراح گرافیک نخواهید داشت. این برنامه به شما امکان دسترسی به هزاران الگوی متنوع را می‌دهد. حالا طراحی شما بستگی به خودتان دارد، شما می‌توانید تقریبا هر چیزی برای تجارت خود طراحی کنید و از آن استفاده کنید.

این ابزار به شما امکان دسترسی به همه چیز را می‌دهد از جمله عکس‌های مورد نیاز، فونت‌ها، فیلم‌ها، موسیقی و حتی عناصر گرافیکی و آیکون‌هایی که قطعا طراحی شما را جذاب می‌کنند.

ایجاد یک حساب کاربری رایگان Canva چگونه است؟

اولین کاری که باید انجام دهید مراجعه به canva.com و ایجاد یک حساب کاربری به صورت رایگان است. شما برای ثبت نام می‌توانید با حساب گوگل خود ثبت نام کنید، از حساب Facebook خود استفاده کنید و یا حتی می‌توانید با ایمیل خود ثبت نام کنید. Canva میزبان هزاران الگوی رایگان و حرفه‌ای طراحی شده است که با استفاده از رابط کشیدن و رها کردن، فقط با چند کلیک می‌توانند سفارشی شوند. به سادگی عکس‌های خود را در Canva بارگذاری کنید‌، آنها را در الگوی انتخابی خود رها کرده و فایل را در رایانه خود ذخیره کنید.

دسته بندی الگوی آنها شامل پس زمینه‌های بزرگنمایی، پوسترها، ارائه‌ها، بروشورها، کارت‌ها، اینفوگرافیک‌ها، کارت‌های تبلیغاتی، پست‌های اینستاگرام، رزومه، دعوت نامه‌ها، جلد کتاب، منوها، سربرگ‌ها، خبرنامه‌ها، کلاژ عکس‌ها، بلیط‌ها، نشانک‌ها ، فاکتورها، کارت‌های دستورالعمل، آیکون‌ها و … میشود.

از Canva برای چه استفاده می‌شود؟

شما در نوار جستجو، می‌توانید موارد مورد نظر خود را تایپ کنید. به عنوان مثال، من به دنبال ایده‌های ارسال اینستاگرام برای ایجاد پست بعدی اینستاگرام خود هستم. تعداد زیادی الگو از پیش طراحی شده که برای انتخاب وجود دارد را برای شما به نمایش می‌گذارد. شما می‌توانید از این الگوها استفاده کنید و فقط اطلاعات اصلی مانند مارک تجاری خود را جایگزین کنید یا می‌توانید عناصر مختلفی را ترکیب کنید و چیزی کاملاً جدید و منحصر به فرد برای تجارت خاص خود ایجاد کنید.

با استفاده از Canva می‌توانید استوری‌ها، جلدها، آگهی‌ها، ارائه‌ها، تصاویر کوچک و … را در هر جایی از جمله اینستاگرام تا فیسبوک و موارد دیگر طراحی کنید. حتی با استفاده از این برنامه می‌توانید کارت ویزیت طراحی کنید. دعوت نامه‌ها، بروشورها، اینفوگرافیک‌ها و … بسیار بزرگ هستند.

ابزار-گرافیکی-کانوا-02

Canva چگونه کار می‌کند؟

استفاده از این ابزار بسیار ساده است. وقتی وارد سیستم می‌شوید، این صفحه در مقابل شما قرار می‌گیرید: در بالای صفحه منوی پیمایش خود را دارید. بنابراین دایره Canva، هر کجا در برنامه باشید شما را به صفحه اصلی می‌برد. همچنین، می‌توانید روی دکمه Home یا برگه Home کلیک کنید تا سریعاً به صفحه اصلی بازگردید.

اگر روی الگوها کلیک کنید، می‌توانید الگوهای مختلفی را برای رسانه‌های اجتماعی، برای استفاده شخصی یا استفاده تجاری جستجو کنید. شما برای جلسه بعدی خود، یک آرم، کارت ویزیت، فاکتورها، پیشنهادها، پوسترها، بروشورها، اینفوگرافیک‌ها و بروشورها از جمله چیزهای دیگر ارائه می‌دهید. اگر معلم هستید، می‌توانید برنامه‌های درسی، برگه‌های کار و گواهینامه‌ها را ایجاد کنید.

حتی می‌توانید پس زمینه‌های سفارشی را برای جلسه بعدی بزرگنمایی خود ایجاد کنید. شما می‌توانید کار نقشه‌های مفهومی، کارت تبریک و پوستر را انجام دهید.

ویژگی‌های Canva:

اکنون بیایید نگاهی به برخی از ویژگی‌های ابزار Canva بیندازیم. می‌توانید عکس رایگان دریافت کنید. اکنون دوباره برخی از مزایای استفاده از نسخه‌ی رایگان را بررسی خواهیم کرد، شما به صدها هزار عکس سهام رایگان دسترسی خواهید داشت. می‌توانید از طریق پس زمینه، طبیعت، حیوانات، افراد، غذا و موارد دیگر مرور کرده و عکس‌ها را انتخاب کنید. به علاوه شما می‌توانید به تعداد زیادی آیکون مختلف دسترسی پیدا کنید.

شما به الگوهای مختلف محصول چاپی دسترسی پیدا کرده‌اید که می‌توانید در برنامه ایجاد کنید و سپس آن را به چاپگر خود ببرید. همه چیز، از تیشرت گرفته تا بروشور، تا کارت ویزیت. همچنین به خوبی با برنامه‌های مختلفی مانند Google Maps ، Giphy ادغام می‌شود. آنها حتی ادغام های جالبی با YouTube دارند که در آن می‌توانید یک ویدیوی YouTube را در طراحی خود جاسازی کنید و سپس مواردی مانند ویرایش عکس و نمودارها را انجام دهید.

همچنین در این ابزار محلی قرار دارد که می‌توانید کمی بیشتر در مورد نحوه استفاده از Canva بیاموزید و بیشترین بهره را از آن ببرید. حالا نوار کناری سمت چپ را بررسی می‎کنیم، در این بخش توصیه شده برای شما وجود دارد، فکر می‌کنم برخی از این موارد نیز بر اساس برخی از انواع تصاویری است که در گذشته ایجاد کرده‌اید. بنابراین آنها پیشنهادهایی را برای پروژه‌های آینده‌ی شما ارائه می‌دهند.

Your Designs شما را به سمت تمام طرح‌هایی که در گذشته ایجاد کرده‌اید می‌برد. همچنین یک کیت مارک وجود دارد که در آن می‌توانید گروهی از رنگها، قلم‌ها و آرم‌های برند خود را داشته باشید تا در هنگام ایجاد طرح‌های جدید بتوانید به سرعت به این مشخصات دسترسی پیدا کنید.

یک برنامه‌ ریز محتوا در این ابزار وجود دارد، همچنین می‌توانید یک تیم ایجاد کنید و پوشه‌های جداگانه ایجاد کنید. به عنوان مثال اگر عکس حیوانات دارید، می‌توانید پوشه‌ای به نام عکس‌های حیوانات ایجاد کنید یا اگر ممکن است پست‌های قبلی اینستاگرام را که ایجاد کرده‌اید داشته باشید، شما می‌توانید به راحتی از طراحی‌هایی که در گذشته ایجاد کرده‌اید استفاده کنید.

قیمت گذاری ابزار CanvaPRO چگونه است؟

نسخه‌ی حرفه‌ای Canva ماهیانه 9.95 دلار است که سالانه صورت حساب می‌شود. این مبلغ ماهانه 12.95 دلار با صورت حساب به صورت ماهیانه است، به علاوه هر زمان که بخواهید می‌توانید آن را لغو کنید. اگر تیم بزرگی دارید، ممکن است بخواهید به نسخه Enterpriseنیز فکر کنید.

آیا Canva (کانوا) ارزش آن را دارد؟

حالا ممکن است از خود بپرسید، آیا باید رایگان بروید یا با نسخه Pro همراه باشید؟ بنابراین در اینجا همان چیزی است که من توصیه می‌کنم: اگر به تازگی شروع به کار کرده‌اید، ادامه دهید و نسخه رایگان آن را امتحان کنید.

دوست دارید درباره چه ابزاری بیشتر بدانید؟ در زیر این پست برای من نظر بگذارید و به من اطلاع دهید.

ابزارهای تولید موشن گرافیک – بهترین نرم‌افزارهای مورد استفاده در این صنعت

موشن گرافیک یکی از فرم‌های تولید محتوای تصویری است که در طول سال‌های گذشته با گسترش اینترنت از محبوبیت بسیار زیادی برخوردار شده است. تا همین چند سال پیش این نوع از محتوا در انحصار شبکه‌های تلویزیونی بود و هزینه تولید آن سر به فلک می‌کشید. در حال حاضر با وجود انواع نرم‌افزارها و ابزارهای تولید موشن گرافیک کاربران با داشتن سطح قابل قبولی از مهارت می‌توانند چنین محتوایی تولید کنند.

آشنایی با ابزارهای تولید موشن گرافیک در آموزش تک

در ادامه این مطلب از وبسایت آموزش تک، اصلی‌ترین ابزارهای مورد نیاز برای تولید موشن گرافیک معرفی می‌شود.

افتر افکتز

ادوبی افتر افکتز (Adobe After Effects) به عنوان یک ادیتور دوگانه ویدئو و تصویر، بر پایه لایه‌ها و کارهای مجزا عمل می‌کند. این نرم‌افزار به کاربران امکان می‌دهد از اکوسیستم کریتیو کلاد نیز حداکثر استفاده را داشته باشند. همچنین با انواع سیستم‌های ادیت غیر خطی دیگر مثل اوید مدیا کامپوزر و فاینال کات پرو ایکس سازگاری دارد. علاوه بر این، امکان کار کردن روی پروژه‌های سه بعدی وارد شده از ۳دی‌ مکس (۳D Max)، مایا، و سینما ۴دی (Cinema 4D) را به کاربران می‌دهد.

این نرم‌افزار به کاربران امکان می‌دهد گرافیک‌های انیمیشنی را منتقل کنند و افکت‌های تصویری بسیار با کیفیت ایجاد کنند، کارهای گرافیکی انیمیشنی را ساخته و مدیریت کنند، برای انیمیشن‌های دو بعدی افکت ایجاد کنند، انیمیشن‌ها را لایه‌بندی و ترکیب‌بندی کنند، حرکت‌ها را پیگیری کنند، افکت‌های مورد نیاز را مدل‌سازی و اجرا کنند، قالب بسازند، و اصلاح رنگ انجام دهند.

افتر افکت نرم‌افزار اصلی ادوبی برای انیمیشن‌سازی و ترکیب گرافیک‌های انیمیشنی است که بعد از توسعه استوری‌بردها و عناصر در فتوشاپ و ایلوستریتور مورد استفاده قرار می‌گیرد. هنگامی که کار انیمیشن‌سازی در پروژه افتر افکت به پایان برسد، کاربر می‌تواند ویدئوی نهایی را به نرم‌افزار ادیت ویدئو منتقل کند.

ابزارهای تولید موشن گرافیک را بهتر بشناسید

فتوشاپ

فتوشاپ یکی دیگر از محصولات شرکت ادوبی است که هر طراح موشن گرافیکی لازم است به خوبی با آن آشنا باشد. وقتی بحث از مواردی مثل ساخت بافت تصویر، بوردهای طراحی، دستکاری تصویر و مواردی مانند این می‌شود، تبحر در فتوشاپ می‌تواند به کاربران در طراحی عناصر خیره کننده برای پروژه‌های موشن گرافیک کمک قابل توجهی کند.

نکته بعدی در استفاده از فتوشاپ امکان ساخت استوری‌بوردها در آن است. بعضی از طراحان سنتی ترجیح می‌دهند این کار را با خودکار روی کاغذ انجام بدهند. اما فتوشاپ نرم‌افزاری عالی برای طراحی‌ها و ترکیب‌بندی‌های سریع محسوب می‌شود. اصلی‌ترین مزیت استفاده از این ابزار را می‌توان در سازگاری آن با مجموعه ابزارهای ادوبی و همچنین سازگاری با ادوبی کریتیو کلاد در نظر گرفت. کاربران بدون هیچ مشکلی می‌توانند عناصر و اجزایی که در فتوشاپ طراحی شده‌اند را به افتر افکتز منتقل کنند.

سینما ۴دی

سینما ۴دی (Cinema 4D) جایی است که کاربرانی که به مهارت در استفاده از افتر افکتز رسیده‌اند، برای انتقال به دنیای سه بعدی وارد آن می‌شوند. مزیت این نرم‌افزار به ابزارهای دیگر سه بعدی در سادگی استفاده و انعطاف بالایی است که در یکپارچه‌سازی با افتر افکتز عرضه می‌کند. این نرم‌افزار یک محیط کار خلاقانه ارائه می‌دهد که کاربران می‌توانند در آن به سرعت اجزای مورد نظر خود را ادیت و اصلاح کنند.

سینما ۴دی دارای امکاناتی منحصر به فرد است و قابلیت سازگاری با چندین موتور اجرای سه بعدی را دارد، که به کاربران اجازه می‌دهد در زمانی کوتاه مدل‌های سه بعدی با کیفیت خود را در صفحه مانیتور نمایش دهند. این نرم‌افزار در دنیای ابزارهای تولید موشن گرافیک به خوبی برای مدل‌سازی، بافت، رندر، و افکت‌های استفاده از ابزار گرافیکی انیمیشن و شبیه‌سازی شناخته شده است. از این ابزار بیشتر برای ایجاد جلوه‌های تصویری در سطح صنعتی استفاده می‌شود. اگر بخواهید عناصر سه بعدی را در یک پروژه یکپارچه سازی کنید، پیدا کردن نرم‌افزاری بهتر از سینما ۴دی برای این کار از دشواری قابل توجهی برخوردار است.

آشنایی با بهترین ابزارهای تولید موشن گرافیک

ایلوستریتور

ادوبی ایلوستریتور (Adobe Illustrator) یکی دیگر از ابزارهای بسیار شناخته شده در صنعت طراحی و انیمیشن محسوب می‌شود. این نرم‌افزار شبیه فتوشاپ است، و تفاوت اصلی آن این است که برای طراحی و ادیت تصاویر وکتور (فایلی که می‌تواند بدون افت پیکسل بی‌نهایت مقیاس شود). هنرمندان طراحی موشن گرافیک از این نرم‌افزار انیمیشن‌سازی برای طراحی منابعی مثل کاراکترها، ابژه‌ها، محیط‌ها، لوگو و مواردی بیش از این استفاده می‌کنند.

علاوه بر این، تصویر وکتور بخش مهمی از پروژه‌های موشن گرافیک را به خود اختصاص می‌دهد که در آن ابژه‌های متحرک و پس‌زمینه‌های وکتور طراحی می‌شوند. ایلوستریتور یکی از ابزارهای تولید موشن گرافیک است که به خوبی با ابزارهای مرسوم دیگر در این زمینه، مثل افتر افکتز سازگاری دارد. به این ترتیب کاربران می‌توانند از آن برای اصلاح و بهبود گرافیکی پروژه‌های موشن گرافیک خود استفاده کنند.

مایا (Maya) یکی از شناخته‌شده‌ترین نرم‌افزارهای سه بعدی در زمینه مدل‌سازی و رندرگیری محسوب می‌شود. بزرگ‌ترین استودیوهای هالیوود از مایا برای مدل‌سازی استفاده می‌کنند. این نرم‌افزار به کاربران اجازه می‌دهد به مواردی بسیار بیشتر از ابزارهای یکپارچه دست پیدا کنند. مایا یک نرم‌افزار کامل برای توسعه منابع سه بعدی مورد نیاز در فیلم‌ها، تلویزیون، و بازی‌های ویدئویی است.

مایا چیست؟

اما می‌توان از آن به خوبی برای تولید موشن گرافیک نیز استفاده کرد. برای سال‌ها این نرم‌افزار اصلی‌ترین نرم‌افزار در زمینه تولید سه بعدی به شمار می‌رفت. به هر ترتیب در حال حاضر سر این جایگاه با نرم‌افزار سینما ۴ بعدی رقابت دارد. قابلیت مایا در رندرگیری با کیفیت پروژه‌های سه بعدی آن را به یکی از ابزارهای تولید موشن گرافیک که محبوبیت بسیار زیادی دارد تبدیل می‌کند.

بسته آموزشی ابزارهای تولید موشن گرافیک آموزش تک

تولید موشن گرافیک یک فرایند هنری به نسبت پیچیده است که در آن تخصص‌های متفاوتی دخیل هستند. طراحی عناصر و اجزای گرافیکی و طراحی انیمیشن از جمله تخصص‌های پایه در این زمینه محسوب می‌شوند. با این حال مجموعه گسترده‌ای از عناصر دیگر، از جمله موسیقی، فیلمنامه‌نویسی، و مدل‌سازی سه بعدی نقش مهمی در ایجاد آثار جذاب موشن گرافیک دارند. به همین دلیل برای پیشرفت در این زمینه، هنرجویان بهتر است در زمینه‌های مختلف طراحی و گرافیک تخصص کسب کنند.

بسته آموزشی ابزارهای تولید موشن گرافیک آموزش تک با توجه به ویژگی‌های خاص موشن گرافیک به عنوان یک بسته خودآموز در اختیار هنرجویان قرار دارد. با دنبال کردن این بسته آموزشی، این افراد می‌توانند نکات کلیدی در طراحی و ساخت موشن گرافیک را یاد گرفته و به صورت عملی در این زمینه شروع به کار کنند. از آنجا که موشن گرافیک یکی از جذاب‌ترین فرم‌های محتوایی امروز محسوب می‌شود، افرادی که در زمینه تولید آن تخصص کسب کرده باشند می‌توانند از بازاری بسیار مناسب بهره‌مند شوند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.