الگوهای کنترل ریسک


توسعه الگوي مديريت ريسك در فرايند تداركات سازمان¬هاي پروژه محور

تدارکات به عنوان یکی از حوزه¬های مدیریت پروژه كه دربرگيرنده ریسک و عدم قطعیت مي‌باشد، نقش قابل توجهي در تحقق اهداف سازمان¬هاي پروژه¬ محور دارد. در این مقاله ابتدا الگوهای موجود در زمینه مدیریت ریسک تدارکات از ادبيات استخراج و اجزاي آنها تحليل شد. در ادامه الگوهاي مذکور براساس پرسشنامه تدوين شده بر مبناي شاخص‌هاي بدست آمده ارزيابي شد و با تلفیق الگوهایی كه امتياز بالاتري از نظر معيارهاي مورد نظر داشتند و افزودن ساير اركان، الگویي جهت پیاده¬سازی مدیریت ریسک در فرایند تدارکات سازمان¬های پروژه محور پیشنهاد شده است. در این الگو برای دسته بندی کالاهای مورد نیاز از تصمیم گیری گروهی بهره گرفته شده است که این امر خود از نقاط قوت الگو به حساب می-آید. اين الگو علاوه بر بسط و بهبود فرايند تداركات سازمان، اقدامات مديريت ريسك را در مرحله برنامه‌ريزي تداركات مورد توجه قرار می¬دهد. به منظور بررسي كاركرد الگوي توسعه يافته، آن را در سازمان مورد مطالعه اجرا و نتايج حاكي از ارتقاي سطح عملكرد مديريت ريسك در فرايند تداركات بود.

The procurement plays a critical role in achieving the goals of project-based organizations, as it is one of the project management fields which include risk and uncertainty. In this article, different models which are existed in the field of procurement risk management gathered and analyzed. Then the models are examined based on the questionnaire and according to the concluded index. Through integrating some models which have higher scores in assessing the criteria and through adding other factors, a model for implementing risk management in the procurement process of project-based organizations is suggested. The researcher uses the group decision making for considered goods and this factor is the strength points of the suggested model. In this model besides developing and optimizing organization procurement process, risk management affairs in planning for procurement are considered. In order to examine the operation of the developed model, it is implemented in the considered organization and the results of this implementation shows that the level of risk management operation in procurement process improved.

الگوی مدیریت ریسک شهید قاسم سلیمانی

مدیریت ریسک و مخاطرات یکی از ملزومات اساسی ارتش های نوین است و بدون پیاده سازی فرایندهای علمی و منطقی، قادر به شناسایی و رفع مخاطرات در محیط های پویا و فناورانه نخواهیم بود. به دلیل ماهیت خطرآفرین بودن عملیات های نظامی و همچنین خود سازمان های نظامی، مدیریت ریسک در عملیات های نظامی از اهمیت بسیار مهمی برخوردار است. عملیات های نظامی پیچیده هستند و شامل جزییات بسیار پیچیده، که بدون مدیریت ریسک می توانند باعث شکست و خسارت جبران ناپذیری شوند. از این رو حایز اهمیت است که فرماندهان و رهبران نظامی عالی رتبه با مدیریت ریسک آشنا شوند تا از خسارت و شکست در سازمان و عملیات های نظامی جلوگیری شود. با استفاده از مدیریت ریسک، نیروهای نظامی می توانند از حوادث پر هزینه اجتناب کرده و کارآیی و توان خود را افزایش دهند. واضح است که تصمیمات فرماندهان نظامی در شرایط پرخطر، سرنوشت عملیات های نظامی و همچنین سازمان نظامی را تعیین می کند. بنابراین فرماندهان نظامی باید از ماهیت خطرات و ریسک های موجود آگاهی داشته و راه های مقابله با آن را بدانند هدف از این مقاله شناسایی دیدگاه های شهید والا مقام سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی در این خصوص میباشد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ نحوه گردآوری داده ها از نوع پژوهش های توصیفی است. در این مقاله، براساس روش میدانی و کتابخانه ای (زندگی نامه، سخنرانی ها، یادداشت های شهید و بیانات مقام معظم رهبری) و هم چنین مصاحبه با افراد صاحب نظرو قرین به شهید، اطلاعات گردآوری و برای تحلیل داده ها،از روش تحلیل کیفی مضمون استفاده گردیده و در ابعاد مدیریت ریسک که شامل: برنامه ریزی، شناسایی، تحلیل کمی و کیفی،پاسخ به ریسک و کنترل و نظارت می باشد، بعد از استخراج مضمون های پایه(مشتمل بر 32 مضمون) و به مضمون های سازمان دهنده(مشتمل بر 5 مضمون) و مضمون فراگیر(مشتمل بر یک مضمون)،الگوی مدیریت ریسک بر اساس مضمون های استخراج شده از دیدگاه این شهید والا مقام تدوین گردید و در نهایت مشخص شد مدیریت ریسک از ارکان راهبردی مکتب شهید سلیمانی است.

کلیدواژه‌ها

 • مدیریت ریسک
 • دیدگاههای شهید سلیمانی
 • مکتب شهید سلیمانی

عنوان مقاله [English]

The pattern of shahid soleimani risk Management

نویسندگان [English]

 • Amir Hasirchi 1
 • Hosein Niavand 2

Risk management is one of the basic requirements of modern armies and without the implementation of scientific and logical processes, we will not be able to identify and eliminate hazards in dynamic and technological environments. Due to the dangerous nature of military operations as well as military organizations themselves, risk management in military operations is very important. Military operations are complex and involve very complex details, which can lead to irreparable failure and damage without risk management. Therefore, it is important that high-ranking military commanders and leaders become familiar with risk management to prevent damage and failure in the organization and military operations. By using risk management, military forces can avoid costly accidents and increase their efficiency and effectiveness. It is clear that the decisions of military commanders in high-risk situations determine the fate of military operations as well as the military organization. Therefore, military commanders should be aware of the nature of the existing dangers and risks and know the ways to deal with it. The purpose of this article is to identify the views of the great martyr Sardar Rashid Islam Haj Qasem Soleimani in this regard. The present study is applied in terms of purpose and descriptive research in terms of data collection. In this article, based on the field and library method (biography, speeches, notes of the martyr and statements of the Supreme Leader) as well as interviews with experts close to the martyr, information is collected and for data analysis, qualitative analysis method. The theme is used and in the dimensions of risk management, which includes: planning, identification, quantitative and qualitative analysis, risk response and control and monitoring, after extracting the basic themes (including 32 themes) and the organizing themes ( Including 5 themes) and comprehensive theme (including one theme), the risk management model was developed based on the themes extracted from the perspective of this high-ranking martyr and finally it was found that risk management is one of the strategic pillars of Shahid Soleimani school.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Risk Management
 • Soleimani martyr views
 • Shahid Soleimani School

مراجع

آقامحمدی، داوود، (1390). عوامل مؤثر بر چابکسازی سازمانهای نظامی کشور با نگرش به تهدیدات آینده، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، سال 11 ، شماره 44 ، تابستان 90، ص 63 تا 88.

باستان, زادفلاح, احمدوند, & علی محمد. (2019). مدل ارزیابی سیاست‌های مدیریت ریسک بالینی. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی, 10(38), 69-97.

بیات، عبدالحمید؛ محمددینی، محسن؛ صادقی، مجید و حیدریدلگرام، محمدمهدی،(1395). بررسی ویژگیهای استعدادی فرماندهان نظامی از دیدگاه قرآن کریم، فصلنامه مدیریت اسلامی، س بیست و چهارم، ش 4، ص 161-186.

پورصادق، ناصر؛ فرشچی، سیدمحمدرضا؛ موحدی صفت، محمدرضا، (1392). مدیریت ریسک در محیط های نظامی و ارائه یک الگوی ارزیابی مبتنی بر نظریه بازیها، فصلنامه مدیریت نظامی، سال سیزدهم، شماره 1، ص 1 تا 44.

حسین دهقانی پوده و امین پاشایی هولاسو(1399). تدوین الگوی فرماندهی شهید قاسم سلیمانی، نشریه مدیریت اسلامی، 2(28)، 13-37.

دری, حمزه‌ای, & احسان. (2010). تعیین استراتژی پاسخ به ریسک در مدیریت ریسک به‌وسیله تکنیک ANP (مطالعه الگوهای کنترل ریسک موردی: پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی). مدیریت صنعتی, 2(1).‎

دهقانی پوده، حسین، و پاشایی هولاسو،امین،(1399). تدوین الگوی فرماندهی شهید قاسم سلیمانی، نشریه علمی مدیریت اسلامی، سال 28،شماره 2، ص 13-37.

دهکردی، مبینی،( تابستان 1399). شاخص های مدیریت راهبردی شهید الگوهای کنترل ریسک سلیمانی برای تولید قدرت، مجموعه گفتار پژوهی های مکتب شهید سلیمانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)، ت ص 56.

رضایی، محسن ، (تابستان 1399). مقدمه ایی بر ابعاد مکتب شهید سلیمانی، مجموعه گفتار پژوهی های مکتب شهید سلیمانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)، ت ص 7.

زارعی، سعدالله، (1398). کنکاشی مقدماتی در مکتب سلیمانی، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، س بیستم، ش3: 5-25.

ساکی زاده، مراد؛ جهانگیرزاده، منصور، (1387). بررسی جامعه شناختی ویژگی های فرماندهان و تاثیر آن بر توانمندیهای ارتش، فصلنامه مدیریت نظامی، شماره 14 ، ص 129 تا 150.

عابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمدسعید؛ فقیهی، ابوالحسن و شیخ زاده، محمد،(1390). تحلیل مضمون و شبکه مضمونها، روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده های کیفی، فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، ش 10، ص151-198.

قلی پور, آرین, & ابراهیمی. (2016). مدیریت ریسک منابع انسانی: کاربرد رویکرد آمیخته. پژوهش های مدیریت عمومی, 9(32), 73-96.‎

متقی، ابراهیم، (تابستان 1399). تبیین نظم نوین انقلابی تمدن ساز در مکتب شهید سلیمانی، مجموعه گفتار پژوهی های مکتب شهید سلیمانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)، ت ص 14.

محمد ظاهری، محمد،(1399). ارائه الگوی مدیریتی در تراز انقلاب برای مدیران عالی جمهوری اسلامی ایران مبتنی برسبک مدیریتی شهید سپهبد قاسم سلیمانی، نشریه علمی مدیریت اسلامی، سال 28، ش 1، ص 21-46.

مدیری, احدنژاد, حسینی و سید احمد. (1395). مدیریت ریسک در بحرانهای انسان ساخت با رویکرد پدافند غیر عامل (نمونه موردی: کلان شهر تهران). فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری, 7(27), 163-182.‎

ناصر شهلایی (1394). تحلیل ریسک مدیریت منابع انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه راهبرد دفاعی( مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی)، 13(52)، 29-52.

Bass, T., & Robichaux, R. (2001). Defence-in-depth revisited: qualitative risk analysis methodology for complex network-centric operations. In 2001 MILCOM Proceedings Communications for Network-Centric Operations: Creating the Information Force (Cat. No. 01CH37277) (Vol. 1, pp. 64-70). IEEE.

Boyatzis, R. E. (1998). Transforming qualitative information: thematic analysis and code development, Sage.

Braun, V. & Clarke, V. (2006), “Using thematic analysis in psychology”, Qualitative Research in Psychology, Vol. 3, No. 2, Pp. 77-101.

Frith, H. and Gleeson, K (2004), Clothing and Embodiment: Men Managing Body Image and Appearance, Psychology of Men & Masculinity, 5 (1), p. 40.الگوهای کنترل ریسک

Hao, Y. h., et al., (2007). An Early Warning System for Technological Innovation Risk Management Using Artificial Neural Networks, International Conference in Management Science and Engineering ICMSE 2007, 2128-2133.

Li, H., et al., (2010). A statistical model for risk management of electric outage forecasts. IBM Journal of Research and Development, 54, 8-21.

توسعه الگوي مديريت ريسك در فرايند تداركات سازمان¬هاي پروژه محور

تدارکات به عنوان یکی از حوزه¬های مدیریت پروژه كه دربرگيرنده ریسک و عدم قطعیت مي‌باشد، نقش قابل توجهي در تحقق اهداف سازمان¬هاي الگوهای کنترل ریسک پروژه¬ محور دارد. در این مقاله ابتدا الگوهای موجود در زمینه مدیریت ریسک تدارکات از ادبيات استخراج و اجزاي آنها تحليل شد. در ادامه الگوهاي مذکور براساس پرسشنامه تدوين شده بر مبناي شاخص‌هاي بدست آمده ارزيابي شد و با تلفیق الگوهایی كه امتياز بالاتري از نظر معيارهاي مورد نظر داشتند و افزودن ساير اركان، الگویي جهت پیاده¬سازی مدیریت ریسک در فرایند تدارکات سازمان¬های پروژه محور پیشنهاد شده است. در این الگو برای دسته بندی کالاهای مورد نیاز از تصمیم گیری گروهی بهره گرفته شده است که این امر خود از نقاط قوت الگو به حساب می-آید. اين الگو علاوه بر بسط و بهبود فرايند تداركات سازمان، اقدامات مديريت ريسك را در مرحله برنامه‌ريزي تداركات مورد توجه قرار می¬دهد. به منظور بررسي كاركرد الگوي توسعه يافته، آن را در سازمان مورد مطالعه اجرا و نتايج حاكي از ارتقاي سطح عملكرد مديريت ريسك در فرايند تداركات بود.

The procurement plays a critical role in achieving the goals of project-based organizations, as it is one of the project management fields which include risk and uncertainty. In this article, different models which are existed in the field of procurement risk management gathered and analyzed. Then the models are examined based on the questionnaire and according to the concluded index. Through integrating some models which have higher scores in assessing the criteria and through adding other factors, a model for implementing risk management in the procurement process of project-based organizations is suggested. The researcher uses the group decision making for considered goods and this factor is the strength points of the suggested model. In this model besides developing and optimizing organization procurement process, risk management affairs in planning for procurement are considered. In order to examine the operation of the developed model, it is implemented in the considered organization and the results of this implementation shows that the level of risk management operation in procurement process improved.

الگوی مدیریت ریسک شهید قاسم سلیمانی

مدیریت ریسک و مخاطرات یکی از ملزومات اساسی ارتش های نوین است و بدون پیاده سازی فرایندهای علمی و منطقی، قادر به شناسایی و رفع مخاطرات در محیط های پویا و فناورانه نخواهیم بود. به دلیل ماهیت خطرآفرین بودن عملیات های نظامی و همچنین خود سازمان های نظامی، مدیریت ریسک در عملیات های نظامی از اهمیت بسیار مهمی برخوردار است. عملیات های نظامی پیچیده هستند و شامل جزییات بسیار پیچیده، که بدون مدیریت ریسک می توانند باعث شکست و خسارت جبران ناپذیری شوند. از این رو حایز اهمیت است که فرماندهان و رهبران نظامی عالی رتبه با مدیریت ریسک آشنا شوند تا از خسارت و شکست در سازمان و عملیات های نظامی جلوگیری شود. با استفاده از مدیریت ریسک، نیروهای نظامی می توانند از حوادث پر هزینه اجتناب کرده و کارآیی و توان خود را افزایش دهند. واضح است که تصمیمات فرماندهان نظامی در شرایط پرخطر، سرنوشت عملیات های نظامی و همچنین سازمان نظامی را تعیین می کند. بنابراین فرماندهان نظامی باید از ماهیت خطرات و ریسک های موجود آگاهی داشته و راه های مقابله با آن را بدانند هدف از این مقاله الگوهای کنترل ریسک شناسایی دیدگاه های شهید والا مقام سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی در این خصوص میباشد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ نحوه گردآوری داده ها از نوع پژوهش های توصیفی است. در این مقاله، براساس روش میدانی و کتابخانه ای (زندگی نامه، سخنرانی ها، یادداشت های شهید و بیانات مقام معظم رهبری) و هم چنین مصاحبه با افراد صاحب نظرو قرین به شهید، اطلاعات گردآوری و برای تحلیل داده ها،از روش تحلیل کیفی مضمون استفاده گردیده و در ابعاد مدیریت ریسک که شامل: برنامه ریزی، شناسایی، تحلیل کمی و کیفی،پاسخ به ریسک و کنترل و نظارت می باشد، بعد از استخراج مضمون های پایه(مشتمل بر 32 مضمون) و به مضمون های سازمان دهنده(مشتمل بر 5 مضمون) و مضمون فراگیر(مشتمل بر یک مضمون)،الگوی مدیریت ریسک بر اساس مضمون های استخراج شده از دیدگاه این شهید والا مقام تدوین گردید و در نهایت مشخص شد مدیریت ریسک از ارکان راهبردی مکتب شهید سلیمانی است.

کلیدواژه‌ها

 • مدیریت ریسک
 • دیدگاههای شهید سلیمانی
 • مکتب شهید سلیمانی

عنوان الگوهای کنترل ریسک مقاله [English]

The pattern of shahid soleimani risk Management

نویسندگان [English]

 • Amir Hasirchi 1
 • Hosein Niavand 2

Risk management is one of the basic requirements of modern armies and without the implementation of scientific and logical processes, we will not be able to identify and eliminate hazards in dynamic and technological environments. Due to the dangerous nature of military operations as well as military organizations themselves, risk management in military operations is very important. Military operations are complex and involve very complex details, which can lead to irreparable failure and damage without risk management. Therefore, it is important that high-ranking military commanders and leaders become familiar with risk management to prevent damage and failure in the organization and military operations. By using risk management, military forces can avoid costly accidents and increase their efficiency and effectiveness. It is clear that the decisions of military commanders in high-risk situations determine the fate of military operations as well as the military organization. Therefore, military commanders should be aware of the nature of the existing dangers and risks and know the ways to deal with it. The purpose of this article is to identify the views of the great martyr Sardar Rashid Islam Haj Qasem Soleimani in this regard. The present study is applied in terms of purpose and descriptive research in terms of data collection. In this article, based on the field and library method (biography, speeches, notes of the martyr and statements of the Supreme Leader) as well as interviews with experts close to the martyr, information is collected and for data analysis, qualitative analysis method. The theme is used and in the dimensions of risk management, which includes: planning, identification, quantitative and qualitative analysis, risk response and control and monitoring, after extracting the basic themes (including 32 themes) and the organizing themes ( Including 5 themes) and comprehensive theme (including one theme), the risk management model was developed based on the themes extracted from the perspective of this high-ranking martyr and finally it was found that risk management is one of the strategic pillars of Shahid Soleimani school.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Risk Management
 • Soleimani martyr views
 • Shahid Soleimani School

مراجع

آقامحمدی، داوود، (1390). عوامل مؤثر بر چابکسازی سازمانهای نظامی کشور با نگرش به تهدیدات آینده، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، سال 11 ، شماره 44 ، تابستان 90، ص 63 تا 88.

باستان, زادفلاح, احمدوند, & علی محمد. (2019). مدل ارزیابی سیاست‌های مدیریت ریسک بالینی. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی, 10(38), 69-97.

بیات، عبدالحمید؛ محمددینی، محسن؛ صادقی، مجید و حیدریدلگرام، محمدمهدی،(1395). بررسی ویژگیهای استعدادی فرماندهان نظامی از دیدگاه قرآن کریم، فصلنامه مدیریت اسلامی، س بیست و چهارم، ش 4، ص 161-186.

پورصادق، ناصر؛ فرشچی، سیدمحمدرضا؛ موحدی صفت، محمدرضا، (1392). مدیریت ریسک در محیط های نظامی و ارائه یک الگوی ارزیابی مبتنی بر نظریه بازیها، فصلنامه مدیریت نظامی، سال سیزدهم، شماره 1، ص 1 تا 44.

حسین دهقانی پوده و امین پاشایی هولاسو(1399). تدوین الگوی فرماندهی شهید قاسم سلیمانی، نشریه مدیریت اسلامی، 2(28)، 13-37.

دری, حمزه‌ای, & احسان. (2010). تعیین استراتژی پاسخ الگوهای کنترل ریسک به ریسک در مدیریت ریسک به‌وسیله تکنیک ANP (مطالعه موردی: پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی). مدیریت صنعتی, 2(1).‎

دهقانی پوده، حسین، و پاشایی هولاسو،امین،(1399). تدوین الگوی فرماندهی شهید قاسم سلیمانی، نشریه علمی مدیریت اسلامی، سال 28،شماره 2، ص 13-37.

دهکردی، مبینی،( تابستان 1399). شاخص های مدیریت راهبردی شهید سلیمانی برای تولید قدرت، مجموعه گفتار پژوهی های مکتب شهید سلیمانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)، ت ص 56.

رضایی، محسن ، (تابستان 1399). مقدمه ایی بر ابعاد مکتب شهید سلیمانی، مجموعه گفتار پژوهی های مکتب شهید سلیمانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)، ت ص 7.

زارعی، سعدالله، (1398). کنکاشی مقدماتی در مکتب سلیمانی، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، س بیستم، ش3: 5-25.

ساکی زاده، مراد؛ جهانگیرزاده، منصور، (1387). بررسی جامعه شناختی ویژگی های فرماندهان و تاثیر آن بر توانمندیهای ارتش، فصلنامه مدیریت نظامی، شماره 14 ، ص 129 تا 150.

عابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمدسعید؛ فقیهی، ابوالحسن و شیخ زاده، محمد،(1390). تحلیل مضمون و شبکه مضمونها، روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده های کیفی، فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، ش 10، ص151-198.

قلی پور, آرین, & ابراهیمی. (2016). مدیریت ریسک منابع انسانی: کاربرد رویکرد آمیخته. پژوهش های مدیریت عمومی, 9(32), 73-96.‎

متقی، ابراهیم، (تابستان 1399). تبیین نظم نوین انقلابی تمدن ساز در مکتب شهید سلیمانی، مجموعه گفتار پژوهی های مکتب شهید سلیمانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)، ت ص 14.

محمد ظاهری، محمد،(1399). ارائه الگوی مدیریتی در تراز انقلاب برای مدیران عالی جمهوری اسلامی ایران مبتنی برسبک مدیریتی شهید سپهبد قاسم سلیمانی، نشریه علمی مدیریت اسلامی، سال 28، ش 1، ص 21-46.

مدیری, احدنژاد, حسینی و سید احمد. (1395). مدیریت ریسک در بحرانهای انسان ساخت با رویکرد پدافند غیر عامل (نمونه موردی: کلان شهر تهران). فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری, 7(27), 163-182.‎

ناصر شهلایی (1394). تحلیل ریسک مدیریت منابع انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه راهبرد دفاعی( مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی)، 13(52)، 29-52.

Bass, T., & Robichaux, R. (2001). Defence-in-depth revisited: qualitative risk analysis methodology for complex network-centric operations. In 2001 MILCOM Proceedings Communications for Network-Centric Operations: Creating the Information Force (Cat. No. 01CH37277) (Vol. 1, pp. 64-70). IEEE.

Boyatzis, R. E. (1998). Transforming qualitative information: thematic analysis and code development, Sage.

Braun, V. & Clarke, V. (2006), “Using thematic analysis in psychology”, Qualitative Research in Psychology, Vol. 3, No. 2, Pp. 77-101.

Frith, H. and Gleeson, K (2004), Clothing and Embodiment: Men Managing Body Image and Appearance, Psychology of Men & Masculinity, 5 (1), p. 40.

Hao, Y. h., et al., (2007). An Early Warning System for Technological Innovation Risk Management Using Artificial Neural Networks, International Conference in Management Science and Engineering ICMSE 2007, 2128-2133.

Li, H., et al., (2010). A statistical model for risk management of electric outage forecasts. IBM Journal of Research and Development, 54, 8-21.

انواع ریسک در امور مالی و روش های کنترل

انواع ریسک در امور مالی و روش های کنترل

انواع ریسک در امور مالی ، خطر احتمال تفاوت نتایج واقعی با نتایج مورد انتظار است. در مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه، ریسک به عنوان نوسان بازده تعریف می شود. مفهوم ریسک و بازده این است که دارایی های پرریسک باید بازده مورد انتظار بیشتری داشته باشند تا نوسانات بالاتر و افزایش ریسک را برای سرمایه گذاران توجیه پذیر نمایند.

ریسک در امور مالی

به طور کلی دو دسته ریسک اصلی وجود دارد: سیستماتیک و غیرسیستماتیک. ریسک سیستماتیک عدم اطمینان بازار در یک سرمایه گذاری است، به این معنی که احتمال آن وجود دارد که عوامل خارجی بر الگوهای کنترل ریسک همه یا بسیاری از سازمان های یک صنعت یا گروه تاثیر می گذارد. ریسک غیرسیستماتیک نشان دهنده عدم قطعیت خاص دارایی است که می تواند بر عملکرد یک سرمایه گذاری تاثیر بگذارد.

در زیر لیستی از مهم ترین انواع ریسک مالی وجود الگوهای کنترل ریسک دارد که یک تحلیل گر مالی باید هنگام ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری در نظر بگیرد:

 • ریسک سیستماتیک – تاثیر کلی بازار
 • ریسک غیرسیستماتیک – عدم اطمینان خاص دارایی
 • ریسک سیاسی / نظارتی – تاثیر تصمیمات سیاسی و تغییرات در مقررات
 • ریسک مالی – ساختار سرمایه سازمان (درجه اهرم مالی یا بار بدهی)
 • ریسک نرخ بهره – تاثیر تغییر نرخ بهره
 • ریسک کشوری – عدم قطعیت ها در خصوص یک کشور
 • ریسک اجتماعی – تاثیر تغییرات در هنجارها و رفتارهای اجتماعی
 • ریسک زیست محیطی – عدم اطمینان در مورد تعهدات زیست محیطی یا تاثیر تغییرات در محیط
 • ریسک عملیاتی – عدم اطمینان در مورد عملکرد یک شرکت یا سازمان همکار از جمله زنجیره تامین آن، تحویل محصولات یا خدمات
 • ریسک مدیریت – تاثیری که تصمیمات یک تیم مدیریت بر سازمان می گذارد
 • ریسک حقوقی – عدم قطعیت مربوط به پرونده های قضایی
 • رقابت – میزان رقابت در یک صنعت و تاثیر رقبا بر سازمان

زمان در مقابل انواع ریسک

هر چه جریان نقدینگی یا بازدهی مورد انتظار در آینده دورترباشد، این خطرناک تر و نامطمئن تر خواهد بود. بین زمان و عدم اطمینان همبستگی مثبت و شدیدی وجود دارد که نمی توان آن را نادیده گرفت.

در ادامه دو روش مختلف برای فائق آمدن به این عدم اطمینان و مدیریت آن را بررسی خواهیم کرد که هر دو تابعی از زمان هستند.

تنظیم ریسک در امور مالی

از آنجا که سرمایه گذاری های مختلف دارای درجات مختلف عدم اطمینان یا نوسان هستند ، تحلیلگران مالی “میزان” عدم اطمینان درگیر را “تنظیم می کنند”. به طور کلی، دو روش معمول برای تعدیل وجود دارد: روش نرخ تنزیل و روش جریان مستقیم وجه نقد.

روش نرخ تنزیل در تنظیم ریسک امور مالی

روش نرخ تخفیف برای تعدیل ریسک برای سرمایه گذاری متداول ترین روش است، زیرا الگوهای کنترل ریسک استفاده از آن کاملاً ساده است. مفهوم این است که جریان های نقدی پیش بینی شده در آینده از یک سرمایه گذاری باید با توجه به ارزش زمانی پول و حق بیمه اضافی سرمایه گذاری تنزیل داده شوند.

روش جریان نقدی مستقیم در تنظیم ریسک امور مالی

انجام روش جریان مستقیم وجوه نقد دشوارتر است، اما تجزیه و تحلیل دقیق تری را ارائه می دهد. در این روش، یک تحلیلگر مستقیماً جریان های نقدی آینده را با استفاده از یک ضریب اطمینان بر آن ها تنظیم می کند. ضریب اطمینان برآورد میزان واقعی دریافت جریان های نقدی است. از آنجا، تحلیلگر برای بدست آوردن ارزش فعلی خالص (NPV) سرمایه گذاری، به سادگی مجبور است جریانات نقدی را در زمان ارزش پول تنزیل کند. وارن بافت به دلیل استفاده از این روش برای ارزیابی شرکت ها مشهور است.

الگوهای کنترل ریسک

رویکردهای مختلفی وجود دارد که سرمایه گذاران و مدیران سازمانی می توانند برای مدیریت عدم اطمینان استفاده کنند. در زیر خلاصه ای از رایج ترین استراتژی های مدیریت ریسک آورده شده است:

متنوع سازی روشی برای کاهش ریسک غیر سیستماتیک (خاص) با سرمایه گذاری در تعدادی از دارایی های مختلف است. مفهوم این است که اگر یک سرمایه گذاری از یک حادثه خاص عبور کند و باعث کاهش سودآوری شود، سرمایه گذاری های دیگر آن را متعادل می کنند.

طیف گسترده ای از محصولات بیمه ای وجود دارد که می تواند برای محافظت از سرمایه گذاری ها در برابر حوادث فاجعه بار مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال می توان به بیمه اشخاص، بیمه مسئولیت عمومی، بیمه املاک و غیره اشاره کرد.

روش عملیاتی

روش های عملیاتی بی شماری وجود دارد که مدیران می توانند از آن ها برای کاهش خطرپذیری تجارت خود استفاده کنند. به عنوان مثال می توان به بررسی، تجزیه و تحلیل و بهبود شیوه های ایمنی آنها اشاره کرد. استفاده از مشاوران مدیریت برای بررسی کارایی عملیاتی؛ استفاده از روش های قوی برنامه ریزی مالی و متنوع کردن فعالیتهای تجاری از جمله آنها می باشد.

کلام آخر

شما چه روش های دیگری را موثر در کاهش ریسک در امور مالی می شناسید که در بالا به آن ها اشاره نکرده باشیم. چه تجربیاتی در این زمینه دارید؟ تجربیات و نظرات خود را با ما و دیگر کاربران وبلاگ مشاوره مدیریت غزال در میان بگذارید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.