نحوه ورود به Quotex


format(x, digits, nsmall, scientific, width, justify = c(“left”, “right”, “centre”, “none”))

نحوه ورود به Quotex

سخنان و پند بزرگان به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی

سخنان و پند بزرگان به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی

حسود اول به خود ضرر ميزند ، قبل از اينكه به ديگري ضرر برساند .
An envious person sustains a loss to himself before causing a loss to whom he envies
**********
بدترين دوستان تو كساني هستند كه از تو با چاپلوسي تمجيد كرده و خطاهي تو را مي پوشانند
Your worst friends are those who flatter and talk with you glibly and conceal your faults
**********
اگر مردم به حقوق يكديگر احترام بگذارند و نياز فقرا را برآورند از يك زندگي لذت بخش بهره خواهند برد .
If people pay rights of each other , and fulfill requirements of the poor , they will enjoy a good and satisfactory life
**********
اهل بهشت چهار نشان دارند : روي گشوده ، زباني فصيح ، قلبي نحوه ورود به Quotex رؤوف و دستي سخاوتمند .
The people of paradise have four signs : open face , eloquent and clear tongue , merciful heart and bountiful hand
**********
هيچ فايده اي نيست در سكوت يك مرد عاقل و سخن گفتن يك شخص جاهل .
Neither silence of a wise man , nor speech of an ignorant has any profit
**********
وقتي بر دشمن خود پيروز شدي او را ببخش كه اين يك شكرگذاريست براي اين پيروزي .
When you overcome your enemy , put forgiveness and pardon as the gratitude for this victory
**********
بهترين مردم كسانيست كه عادلانه قضاوت مي كند .
The best people are those who judge fairly
حقيقت ، سنگين و تلخ است اما لذت بخش و دروغ سبك و آسان است اما دردناك و خطرناك .
Truth is heavy and difficult but pleasant , and falsehood is light and easy but painful and dangerous
**********
غيبت ، آخرين سلاح مردم ضعيف است .
Slander is the last effort of weak people
**********
خداوند هيچ بيماري اي را نازل نكرده مگر اينكه براي آن دوايي هست .
God has not given any disease unless He has created a remedy for it
**********
خداوند هيچ بيماري اي را نازل نكرده مگر اينكه براي آن دوايي هست .
God has not given any disease unless He has created a remedy for it
**********
به گونه اي براي دنيا تلاش كن كه گويي براي هميشه زنده اي و به گونه اي براي آخرت خود تلاش كن كه انگار فردا خواهي مرد .
Work for the world as if you would be alive forever , and work for the Hereafter as if you would die tomorrow
**********
بهترين نعمت سلامتي است و بهترين چيز در قلب مومن ، اعتقاد به خداست .
The best favor is health and the best thing which could fill man's heart I belief in God
**********
دو چيز انسان را هلاك مي كند : ترس از فقر و طلب فخر .
Two things destroy people : fear of poverty and seeking for fanciful honors
عملي كه با تقوا انجام شده كوچك نيست ، هر چند ممكن است در ظاهر كوچك به نظر برسد ؛ چگونه ممكن است عملي كه مورد قبول خداست كوچك باشد ؟
A deed accompanied with sincerity and piety is not little , although it may be seemingly little .How it is possible a deed favored by God to be little
**********
ترك عادتهاي غلط مانند يك معجزه است
Throwing off wrong habits of individuals is like a wonder
**********
مرد عاقل كسيست كه هر چيز را در جاي صحيح خو قرار ميدهد .
The wise is one who puts everything in its right place
**********
از اشتباهات دیگران درس بیاموزیم، چون زندگی آنقدر طولانی نیست تا همه آن ها
را خودمان تجربه کنیم
Let's learn something from other mistakes,
because life is not too long for us to experience all thing
***********
سه نوع دست داريم : دست گدايي كننده ، دست حفظ كننده مال و دست بخشنده ؛ و بهترين آنها دست بخشنده است .
There are three types of hands , begging hands , keeping hands and bountiful hands, and the best hands are bountiful hands
**********
بهترين ارث كه پدر براي پسر باقي مي گذارد ادب است .
The best heritage which fathers leave for their children is courtesy
**********
شخص بد اخلاق در عذابست .
One who is ill-humored torments himself
يك ساعت عدالت بهتر است نحوه ورود به Quotex از يك سال عبادت .
One hour of justice is better than one year of worship
**********
دانا نشود آنكه تكبر ورزد .
One who brag , will not become savant
**********
دانا نشود آنكه تكبر ورزد .
One who brag , will not become savant
************
اگر در هاي اسمان و زمين به روي كسي بسته باشد اما آن شخص تقوا پيشه كند ، خداوند به ياري او خواهد شتافت .
If the doors of heavens and earth are closed to someone , then he chooses piety , God shall relieve him
**********
از شر كسي كه براي خود اخترام قايل نيست ايمن مباش .
Beware of malady of one who does not assume a dignity نحوه ورود به Quotex for himself
**********
بهترين مبارز آن مومني است كه گناه را ترك مي كند .
The strongest warrior for the faith among people is one who gives up the sins
**********
از شراب خودداري كنيد كه كليد هر بديست .
Avoid wine which is the key of all evils
شما هرگز نمي توانيد مردم را با اموالتان راضي سازيد پس با اخلاقتان رضايت آنها را جلب نماييد .
You can never satisfy people by your property . so , you can attract their satisfaction by your behaviour
**********
غیبت کردن کوشش فرد ناتوان است .
Backbiting is the endeavor of a feeble person
**********
Easy is to make mistakes difficult is to learn from them
ایراد گیری از دیگران آسان است عبرت گرفتن از آنها مشکل است
**********
Easy is to show victory difficult is to assume defeat with dignity
نشان دادن یپروزی آسان hsj قبول کردن شکست مشکل است
**********
A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out.
یک دوست واقعی اونی هستش که وقتی میاد که تموم دنیا از پیشت رفتن .
**********
بهترين مبارز آن مومني است كه گناه را ترك مي كند .
The strongest warrior for the faith among people is one who gives up the sins
دنيا بازاريست كه برخي در آن سود مي كنند و برخي ضرر .
World is a market in which some gain and some lose
**********
همیشه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است
Always the huge blaze is from small spunkie
**********
God is in ur heart ،yet u search for him in the wilderness
خدا در قلب توست و تو در بیابان ها به دنبالش می گردی
**********
برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران
Live for ourselves not for showing that to others..
**********
برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران
Live for ourselves not for showing that to others..
**********
آنچه را که در مزرعه ذهن خود کاشته اید درو خواهید کرد
You will reap what you plant in your minds farm.
**********
پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آن است که بعداز هر زمین خوردنی برخیزی
Victory is not never to fall, It is to rise after every fall
**********
Don’t count the years, count the memories
سالها را نشمار، خاطرات را بشمار
**********
از بخشیدن اندک شرم مکن، زیرا ناامیدکردن کمتر از آن است.
Be not being ashamed of granting a scanty thing because , verily , giving nothing is less than that.
غیبت کردن کوشش فرد ناتوان است.
Backbiting is the endeavor of a feeble person
**********
Death is not scary enough and not so sweet life of the human foot leaves Brshraft.
نه مرگ آنقدر ترسناک است و نه زندگی آنقدر شیرین که نحوه ورود به Quotex نحوه ورود به Quotex آدمی پای برشرافت خود گذارد.
**********
Motivation is what get u started,Habit is what keeps u going
انگیزه برای شروع است وعادت برای ادامه
**********
As one’s gift increase his friends decrease
کسی که توانایی هایش زیاد می شود، دوستانش کاهش می یابد
**********
آنچه را که در مزرعه ذهن خود کاشتهاید درو خواهید کرد
You will reap what you plant in your minds farm.
**********
A little child weighs on your knee , a big one your heart
سنگینی بچه های کوچک روی زانوهای والدین و بار غم بچه های بزرگ در قلب والدین است
**********
نامم را پدرم انتخاب کرد، نام خانوادگی ام را اجدادم!
دیگر بس است، راهم را خودم انتخاب می کنم.
My father chose my name, and my last name was chosen by my ancestors
**********
در بین تمامی مردم تنها عقل است که به عدالت تقسیم شده
زیرا همه فکر می‌کنند به اندازه کافی عاقلند
**********
It is only intelligence that is divided equally between people
because everybody thinks he (she) is enough wise
There are things that are so serious that you can only joke about them
چیزهایی وجود دارند که آنقدر جدی هستند که فقط می توان در موردشان جوک ساخت!
**********
پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آن است که بعداز هر زمین خوردنی برخیزی
Victory is not never to fall, It is to rise after every fall
There is no sorrow worse than remembering happiness in the day of sorrow
**********
هیچ غمی بدتر از به یاد اوردن شادی های گذشته در روز غم نیست
There is no sorrow worse than remembering happiness in the day of sorrow
**********
many people love in themselves what they hate in others
خیلی از مردم چیزی را در وجود خودشون دوست دارن که از وجود ان در دیگران متنفرند
**********
One smile begins a friendship
یک لبخند میتواند سرآغاز یک دوستی باشد
**********
One vote can change a nation
یک رای میتواند سرنوشت یک ملت را عوض کنند
**********
Let's learn something from other mistakes,because life is not too long for us to experience all thing
از اشتباهات دیگران درس بیاموزیم، چون زندگی آنقدر طولانی نیست تا همه آن ها را خودمان تجربه کنیم
**********
Easy is to set rules difficult is to follow them
تنظیم قوانین آسان است ولی رعایت آنها مشکل است
**********
دانستن کافی نیست، بلکه باید به دانسته های خود عمل کنید
Knowing is not enough. We should do what we نحوه ورود به Quotex know.
**********
مرد بزرگ کسی است که در سینه قلبی کودکانه داشته باشد.
The big man is who has an infantine heart.
**********
از دست رفتن حاجت بهتر از مطالبه آن از شخص ناشایسته است.
"Losing someone 's need is better than demanding it from a mean person."
**********
مردم دشمن آن چيز هايي هستند كه نمي دانند .
People are enemy with the things which they do not know
**********
دانستن کافی نیست…بایدبه دانسته خود عمل کنید. ناپلئون هیل
Knowing is not enough we should do what we know
**********
ایمان داشته باش که کوچکترین محبت از ضعیف ترین حافظه ها پاک نمی شود.
Believe that the less kindness won’t be forgotten even from weak minds.
**********
من کفش نداشتم و مدام شکایت می کردم. تا اینکه روزی مردی را دیدم که پا نداشت
I didn’t have shoes and always I was complaining, but one day I saw a man who didn’t has foot.
بردن همه چیز نیست ؛ امّاتلاش برای بردن چرا .
Winning is nothing but trying to win is all thing.
**************
انسان هر چه بالاتر بروداحتمال دیده شدن وصله ی شلوارش بیشتر می شود
Whatever human rise his trousers inset will be seen more.
************
سفری به طول هزارفرسنگ با یک گام آغاز می شود
A distant tour begins with one step…

آنجا که راه نیست خدا راه می گشاید
When there is no way God opens a new way.
******
بیشترین تاثیر افراد نیک ، زمانی احساس می شود که از میان ما رفته باشند.
We will feel influence of good person when we lose them.
******
هیچ هشیاری بدون درد نیست
There is no coming consciousness without pain
من نمیگویم هرگز نباید در نگاه اول عاشق شد اما اعتقاد دارم باید برای بار دوم هم نگاه کرد .
I don't say don't fall in love in first glance but I believe that you should glance for the second time.

کتاب عبارتها، جملات و اصطلاحات انگلیسی با معنی فارسی

کتاب عبارتها، جملات و اصطلاحات انگلیسی با معنی فارسی

كتاب الكترونیكی گرامر مثل آب خوردن

كتاب الكترونیكی گرامر مثل آب خوردن

جزوه بهترین نکته‌های انگليسی مثل آب خوردن

جزوه بهترین نکته‌های انگليسی مثل آب خوردن

پکیج صوتی مکالمه انگلیسی مثل آب خوردن1

پکیج صوتی مکالمه انگلیسی مثل آب خوردن1

سالهاست که با مطالب و منابع و مجموعه های مفید و موثر آموزشی و همچنین راهنمایی و مشاوره هزاران زبان آموز به صورت حضوری و از راه دور، در داخل و خارج از ایران در خدمت ارتقای سطح دانش و مهارت زبانی همراهان بوده ایم.
بر خود مفتخریم که وسیله ایی هرچند کوچک در مسیر یادگیری انسانها و روشن کردن حتی سو سویی در راه افزایش دانش و آگاهی آنها بوده ایم.
باشد که از حمایت ها و انرژی های مثبت شما قوی‌تر و مستحکم تر از گذشته ادامه دهیم.

دسترسی سریع
نماد اعتماد الکترونیکی

تنها از سایت‌های
دارای نماد
اعتماد الکترونیکی

با اطمینان خاطر
خرید اینترنتی کنید.

تماس با ما

با سپاس از اینکه قصد دارید با ما در ارتباط باشید و ما را مرهون محبت و یا نظرات خود نمایید.
خواهشمندیم برای دريافت سريعتر پاسخ سوالات خود و همچنين جلوگيری از ايجاد سوالات تكراری، قسمت سوالات متداول و قسمت درباره‌ی ما را مطالعه فرماييد.

آموزش جامع برگزاری کلاس مجازی با اسکایپ

آموزش جامع اسکایپ

اسکایپ یکی از برترین پیام‌رسان‌ها است که علاوه بر متن، امکان ارسال صوت و تصویر و فیلم را نیز دارد! از بهترین مزیت‌های اسکایپ نسبت به واتساپ و… می‌توان به قابلیت تشکیل کلاس درس مجازی با امکانات ویژه اشاره کرد.

در ادامه روش نصب و کارکردن با نسخه ویندوزی و اندرویدی اسکایپ ورژن ۸.۶۱ اشاره می‌کنیم. این آموزش برای طلاب و اساتید محترم گروه‌های علمی ثامن مدرسه آیت‌الله العظمی خویی (رضوان‌الله‌علیه) تنظیم شده است.

دانلود جدیدترین ورژن ویندوز و اندروید اسکایپ

برای دانلود نسخه پورتابل و نصبی کامپیوتری اسکایپ متناسب با سیستم‌عامل‌های (Windows XP-7-8-10 & Mac & Linux) و نیز نسخه اندرویدی آن از لینک‌های زیر استفاده کنید.

روش نصب اسکایپ روی کامپیوتر و گوشی

اسکایپ در نسخه‌های جدید خود شباهت نسخه ویندوزی و اندرویدی را به حداکثر رسانده است؛ ازاین‌رو مراحل نصب بسیار شبیه هم بوده و نیازی به تکرار نیست.

 • پس از نصب اسکایپ، طبق تصویر زیر روی گزینه Let’s go (به‌معنای بیا بریم) کلیک کرده
 • و در صفحۀ بعدی روی Sign in or create (به‌معنای ورود یا ایجاد حساب جدید) کلیک کنید

آموزش کامل نصب اسکایپ

 • در صفحه بعدی روی Create One (به‌معنای ساختن حساب جدید) کلیک کنید
 • اگر می‌خواهید اکانت خود را با شماره موبایل فعال کنید، شماره را بنویسید
 • اگر می‌خواهید حسابتان را با ایمیل فعال کنید، روی Use your email instead کلیک کرده و ایمیل خودتان را مانند تصویر زیر ثبت کنید
 • پس از نوشتن شماره همراه/ایمیل، Next را زده و به صفحه بعد بروید

فعال سازی اسکایپ با شماره موبایل یا ایمیل

دفعات بعدی (پس از ایجاد حساب نحوه ورود به Quotex کاربری) نیازی به کلیک روی Create One نیست و در همان صفحۀ Sign in شماره همراه/ایمیل را وارد کرده و در صفحۀ بعد، پسورد را نوشته و دکمه Sign in را می‌زنید.

 • در صفحه بعد باید یک رمز برای ورود به اسکایپ انتخاب کنید
  • پسوردتان باید حداقل از ۸ نحوه ورود به Quotex کاراکتر تشکیل شده باشد
  • پسورد باید ترکیبی از حرف و عدد یا حروف و نماد یا عدد و نماد باشد

  صفحات بعدی مربوط به تنظیم تصویر پروفایل و تنظیم صدا و فیلم است که می‌توانید بدون هیچ تغییری با فشردن دکمه Skip (بالای صفحه) یا گزینه Continue ردّ شوید.

  درود بر شما! حسابتان نحوه ورود به Quotex نحوه ورود به Quotex با موفقیت فعال شد.

  نکته : هرگاه پسوردتان را فراموش کردید از گزینه Forgot password استفاده کنید تا کد جدیدی به شماره همراه یا ایمیل شما ارسال شود.

  آموزش ساخت گروه در اسکایپ

  روش ساخت گروه چت در اسکایپ

  • از قسمت Chats > New Chat گروه‌های چت مدّنظر را بسازید
  • با هر دو گزینه New Group Chat و New Moderated Chat می‌توان گروه ساخت؛ اما گزینه دوم قابلیت تعریف مدیر و تعریف یکسری اختیارات برای او را دارد.

  در گوشی موبایل نیز برای ایجاد یک کلاس درس، روی مداد پایین صفحه کلیک کرده و یکی از همان دو گزینه را انتخاب و سپس برای کلاس خود یک نام انتخاب کرده و در صفحه بعد شاگردان را به آن اضافه کنید و دکمه Done را بزنید.

  ایجاد کلاس جدید در اسکایپ

  پس از اینکه کلاس ساخته شد، وارد آن شوید، برای دسترسی به تنظیمات و افزودن اعضای جدید و تعریف مدیران جدید، روی نام گروه کلیک کنید و برای شروع مکالمه صوتی یا تصویری روی آیکن‌های بالا سمت چپ بزنید.

  آموزش کارکردن با پیام‌رسان اسکایپ

  هنگامی که وارد گروه شدید، با لمس دکمه تماس صوتی/تصویری که سمت چپ بالای صفحه قرار دارد، گوشی همۀ اعضای گروه زنگ می‌خورد.

  هر فرد از اعضای گروه با انتخاب دکمه اتصال، به تماس گروهی ملحق می‌شود و می‌تواند با فشردن دکمه قرمز ردّ تماس، به تماس گروهی خاتمه بخشیده و وارد مکالمه گروهی (جلسه درس) نشود.

  خروج از کلاس درس

  پس از اینکه مکالمه شروع شد، پروفایل افرادی که کلاس حضور دارند نمایش داده می‌شود. با فشردن سه نقطه پایین صفحه به تنظیمات بیشتری دسترسی خواهید داشت.

  هر یک از اعضای گروه می‌تواند با فشردن دکمه قرمزرنگ از کلاس خارج و با فشردن دکمه اتصال بالای صفحه مجدد در درس حضور پیدا کند. همه ورود و خروج‌ها به استاد و سایر حاضرین در درس گزارش می‌شود.

  قطع و وصل صدا و تصویر

  اساتید محترم در صورت صلاح‌دید، می‌توانند با فشردن دکمه «ارتباط تصویری» دوربین گوشی یا لپتاپ خود را فعال کرده تا شاگردان تصویر ایشان را نیز مشاهده کنند! استفاده از این قابلیت ممکن است باعث کاهش سرعت و افت کیفیت صدا شود .

  شما طلاب عزیز نیز می‌توانید هنگام تدریسِ استاد، با لمس آیکن «قطع صدا» میکروفون خود را ببندید تا صرفاً شنونده باشید و صدای محیط اطرافتان در گروه پخش نشود! و البته در مواقعی که سؤال داشتید با فشردن مجددِ آن، میکروفون را وصل کنید.

  در حین مکالمه با لمس دکمۀ برگشت می‌توانید (بدون قطع مکالمه) به صفحه چت برگردید و سؤالات خود را تایپ کنید تا استاد در فرصت مناسب به پرسش شما پاسخ بدهد.

  نکات مهم در استفاده از کلاس‌ها

  لینک گروه را از مدیر درخواست کنید

  برای هر درس یک گروه و برای هر نظارت گروهی دیگر تشکیل شده است، لینک گروه‌های درسی مربوط به خود را از مدیر/معاون مجموعه دریافت کنید.

  پس از کلیک روی لینک، بازکردن از طریق اسکایپ را انتخاب کنید! همین‌که نام گروه به شما نمایش داده شد، در آن عضو شده‌اید و نیاز به اقدام دیگری نیست.

  البته ممکن است با تصویر زیر مواجه شوید، در این صورت برای عضویت در گروه، گزینه Join Conversation را لمس کنید.

  در گروه تغییری ایجاد نکنید

  لینک گروه‌های درسی را در اختیار افراد متفرقه قرار نداده و شخصی غیر از افراد کلاس را در گروه عضو نفرمایید.

  لطفاً در پروفایل (نام و تصویر) گروه‌ها نیز تغییری ایجاد نکنید.

  تماس گروهی نگیرید!

  چنانچه پیشتر گذشت، هر کدام از طلاب محترم (اعضای گروه) اگر آیکن «تماس صوتی گروهی» که بالا سمت چپ قرار دارد، را لمس کند، مکالمۀ گروهی آغاز شده و گوشی همۀ افراد کلاس زنگ می‌خورد ؛ لذا هیچ‌گاه داخل گروه از آن دکمه استفاده نکنید! و در ساعت درس منتظر برقراری تماس از طرف استاد مربوطه باشید.

  اگر به‌اشتباه وارد گروه دیگری شده‌اید، با لمس نام گروه، وارد صفحه تنظیمات شوید و آخرین گزینه، یعنی Leave group را زده و در پیغامی که نمایش داده می‌شود نیز دوباره همین عبارت را لمس کنید.

  ترفندهای اسکایپ

  امکانات مربوط به پیام‌ها

  با کلیک‌راست روی پیام‌های ارسال‌شده (در نسخه ویندوز) یا لمس طولانی روی پیام، گزینه‌های زیر را می‌بینید:

  ترفندهای اسکایپ

  • گزینه Edit برای ویرایش متن و ایجاد تغییر در آن است
  • گزینه Copy برای کپی و رونوشت متن
  • گزینه Quote برای نقل‌قول و پاسخ‌دادن به یک پیام
  • گزینه Forward برای ارسال این پیام به سایر کاربران
  • گزینه Add BookMark برای نشانه‌گذاری پیام است تا بعداً به‌راحتی به آن دسترسی داشته باشید
   • برای دسترسی به پیام‌های علامت‌گذاری‌شده، روی پروفایل خود کلیک کرده و BookMarks را انتخاب کنید
   • پس از فشردن آن، صفحه‌ای باز شده و اسکایپ از شما علت گزارش را می‌پرسد که آیا این پیام اسپم و چرت می‌باشد یا مستهجن جنسی یا محتوای نامناسب برای کودکان یا حاوی تهدید و آزار است! علاوه بر اینکه می‌توانید شخص ارسال‌کننده را بلوک و مسدود کنید.

   امیدوارم این آموزش برایتان مفید بوده باشد. اگر سؤال یا تجربه زیبایی از اسکایپ داشتید در دیدگاه‌ها مطرح بفرمایید.

   Cool Bio Quotes Ideas

   ‏‏'تأثیر اول، آخرین تاثیر است.' این نقل قول ممکن است در زندگی واقعی کاربرد نداشته باشد اما در رسانه های اجتماعی اعمال می شود. اینستاگرام یک پلت فرم به اشتراک گذاری بصری است که در آن روزانه میلیون ها پروفایل با بیو و استاتوس جذاب اینستاگرام ایجاد می شود. Best Inta Bio باعث می شود کسی تصمیم بگیرد که آیا شما را دنبال کند یا خیر. مهم نیست که جالب ترین عکس های تاریخ را در حساب خود داشته باشید، اما اگر بیوگرافی شما برای اینستا خوب نیست، بازدیدکننده نمایه شما فقط می تواند تصاویر شما را پایین اسکرول کند و دکمه برگشت را فشار دهد.

   ‏اگر فعال هستید. پروفایل کاربری یا کسب‌وکار اینستاگرام و می‌خواهید افراد بیشتری را جذب کنید تا شما را دنبال کنند تا برنامه Cool Bio به شما کمک می‌کند بهترین ایده‌های insta bio مناسب برای نمایه خود را پیدا کنید. با در نظر گرفتن آخرین روندها و نیازهای کاربر، ما یک برنامه آسان برای استفاده با یک ویژگی جالب ایجاد کرده‌ایم که به شما نشان می‌دهد یک بیو اینستا با نمایه فعلی شما چقدر جذاب به نظر می‌رسد. آره! شما به راحتی می‌توانید بدون ورود به سیستم این موضوع را بفهمید.

   ‏نقل‌قول‌های بیو اینستاگرام: بهترین نقل‌قول‌های Insta Bio با شکلک‌ها برای اینکه نمایه شما جذاب‌تر به نظر برسد. ما بایوس هایی که فقط نقل قول های تک خطی هستند را ارائه نمی دهیم! در این برنامه، بایوس را پیدا خواهید کرد که در واقع یک معرفی کامل از شخصیت شما ارائه می دهد.

   ‏پیش نمایش نمایه: این ویژگی به شما امکان می دهد بررسی کنید که آیا یک بیو برای پروفایل شما ساخته شده است یا خیر؟ فقط شناسه نمایه خود را وارد کنید تا برنامه ما آن را دریافت کند و پیش نمایشی از آن را به شما نشان دهد.

   ‏شما به راحتی می توانید یک وضعیت بیو اینستاگرام یا کپی کنید. همچنین می توانید آنها را از طریق پلتفرم های شبکه های اجتماعی با عزیزان خود به اشتراک بگذارید. اگر می‌خواهید پس از یک هفته بیو را به‌روزرسانی کنید، آن را به موارد دلخواه خود اضافه کنید تا مجموعه خصوصی خود را بسازید.

   ‏اگر اینستاگرام می‌خواهید وضعیت زیستی به زبان هندی، انگلیسی یا هر زبان دیگری غیر از این برنامه برای شما مناسب است!

   ‏می خواهید خلاقیت خود را با دیگران به اشتراک بگذارید؟ سپس بیو insta خود را ارسال کنید و ما آن را به هزاران کاربر خود در سراسر جهان نشان خواهیم داد.

   ‏فقط آنچه را که نیاز دارید بخوانید. فیلتر کردن بر اساس جنسیت به پسر کمک می‌کند نگرش خود را در بیو بیو پیدا کند، و یک دختر به راحتی می‌تواند چند بیوگرافی دخترانه زیبا در اینستاگرام پیدا کند.

   ‏فقط برنامه را نصب کنید و بهترین حالت خنده دار، جالب و جذاب را پیدا کنید. , عشق, غمگین, بیوگرافی انگیزشی برای پروفایل اینستاگرام شما.

   Captions for Instagram Photos & Hashtags - TagWag

   Cool Fonts for Instagram Bio

   Fancy text generator & symbols

   Caption Writer for Instagram

   # Hashtag Generator for Instagram

   in Tags - Hashtags generator

   Leetags - Hashtags For Instagram Captions

   بقیهٔ برنامه‌های این سازنده

   Highlight Cover Maker for IG

   Story Maker for Instagram - StoryStar

   Post Maker for Social Media

   Panorama Scroll Carousel Maker

   Puzzle Template for Instagram

   Caption for Social Media Photo

   No Crop for Instagram

   استور اندرویدی مایکت: با خیال راحت بر روی گوشی هوشمند اندرویدی خود برنامه یا بازی نصب کنید

   از بازی و سرگرمی تا آموزش و پرداخت. دانلود جدیدترین بازی‌های اندروید و بهترین نرم‌ افزارهای اندروید با لینک مستقیم، رایگان، با نصب خودکار دیتا، تست شده و امن، با ترافیک نیم‌بها را به آسانی از مایکت انجام دهید. اولین نفر در به‌روز رسانی اپلیکیشن‌ها باشید.

   ᴵᶻᵘᵐⁱ.جورواجور

   اول از همه روی یکی از گزینه های "ثبت نام" یا "وارد شدن" کلیک کنید ، پایین صفحه یه قسمت داره که تیتر خورده ایجاد حساب کاربری رایگان ، در قسمت "نام" اسمتون رو وارد کنید ، یعنی اسمی که تو سایت میخواید باشید مثل مال من که "ایزومی(いずみizumi)" هست

   در قسمت "رمز عبور" شما رمزی رو وارد میکنید که رمز اکانتتون محسوب میشه

   قسمت سوم قسمت مهمیه ، تاریخ تولدتون رو بالای ۱۳ سال بزنید بهتره چون طبق قوانین شما نباید پایین ۱۳ سال باشید ، ماه و روز هم خیلی مهم نیست ، فقط محض اطمینان همه رو اسکرین بگیرید

   بعد از کلیک روی "sign up" یا "ثبت نام" صفحه ی دیگه ای براتون باز میشه که شما باید ایمیلتون رو وارد کنید ، اگه ایمیل ندارید کافیه روی گزینه ی "پرش از ایمیل" کلیک کنید و همونجا اخطاری از طرف خود سایت بهتون داده میشه

   هشدار: اگر نام کاربری یا رمز ورود خود را فراموش کنید و تا آن زمان ایمیل خود را برای دریافت اطلاعات ورود به سیستم اضافه نکرده باشید، ممکن است هرگز نتوانید دوباره به این حساب دسترسی پیدا کنید

   هشدار چرتیه چون در صورتی این اتفاق میافته که شما رمز ورود یا نام کاربریتون رو فراموش کنید(نیحیحی ، گفتم اسکرین بگیرین که😎😂)

   روی "Ok" یا "تایید" کلیک کنید تا بسته بشه و شما رو صفحه ی بعدی بفرسته

   رمز عبوری که در صفحه قبل وارد کردید در قسمت "رمز عبور جدید" براتون میاد(که من تو عکس پاک کردم😂💔)شما تو قسمت پایینش دوباره همون رمز عبور رو تکرار میکنید و نام کاربریتون رو وارد میکنید(مثلا izumi1212)

   نکته:این نامی نیست که نمایش داده میشه!

   بعد کامل کردن قسمت روی "sign up" یا "ثبت نام" کلیک کنید و

   تبریک میگم!! شما وارد سایت شدید.

   برای تنظیم کردن زمینه و پروفایل به تنظیمات برید

    =تنظیم پروفایل =تنظیم زمینه =نوشتن درباره =تغییر نام

   #وقتی حرفی برای گفتن ندار_ #بی سخنم😂✨

   این است تفاوت جورواجوری ها با دگر افراد😂✨

   خب ، من در انتظار افراد جدید سایتم(خدایی چند نفرتون از توی سایت اینا رو گفته بودین؟😂💔)

   آموزش رشته ها در زبان برنامه نویسی R

   با هر عبارتی که درون دو علامت نقل قول (‘ ‘ یا ” “) قرار می گیرد؛ در زبان برنامه نویسی R مانند یک رشته رفتار می شود. در واقع R تمام رشته هایی که درون علامت نقل قول هستند را ذخیره می کنند؛ حتی زمانی که آنها را در علامت نقل قول تکی (یعنی ‘ ‘) قرار می دهید.

   قوانین اعمال شده در ساختار رشته

   • علامتی که در ابتدا و انتهای رشته قرار می دهید؛ هر دو باید علامت نقل قول دوتایی؛ یا علامت نقل قول تکی باشند. نمی توانید یکی از علامت ها را دوتایی و دیگری را تکی استفاده کنید.
   • نقل قول دوتایی را می توان برای یک رشته به کار گرفت که خود آن رشته با علامت نقل قول تکی آمده است.
   • نقل قول تکی را می توان برای یک رشته به کار گرفت که خود آن رشته با علامت نقل قول دوتایی آمده است.
   • نقل قول دوتایی را نمی توان برای یک رشته به کار گرفت که خود آن رشته با علامت نقل قول دوتایی آمده است.
   • نقل قول تکی را نمی توان برای یک رشته به کار گرفت که خود آن رشته با علامت نقل قول تکی آمده است.

   مثال هایی از رشته های مجاز

   مثالهای زیر قوانین مربوط به ایجاد رشته در R را بهتر بیان می کنند.

   زمانی که کد بالا را اجرا می کنیم؛ نتیجه زیر به دست می آید:

   [۱] “Start and end with single quote”

   [۱] “Start and end with double quotes”

   [۱] “single quote ‘ in between double quote”

   [۱] “Double quote \” in between single quote”

   مثال های از رشته های غیر مجاز

   زمانی که اسکریپت بالا را اجرا کنیم؛ نتایج زیر نمی تواند ارائه شود:

   Error: unexpected نحوه ورود به Quotex symbol in:

   دستکاری رشته ها

   اتصال رشته ها – تابع () paste

   رشته های بسیاری در R هستند که با استفاده از تابع () paste ترکیب می شوند. با استفاده از این تابع می توان هر تعداد آرگومان را با یکدیگر ترکیب کرد.

   سینتکس

   سینتکس پایه برای تابع paste را در زیر مشاهده می کنید:

   • … نشان دهنده آن است که هر تعداد آرگومان را می توان ترکیب کرد.
   • sep نشان دهنده جداساز بین آرگومان ها است. قرار دادن آن اختیاری است.
   • collapse برای محدود کردن فاصله بین دو رشته استفاده شده است. اما فاصله بین دو لغت در یک رشته را تغیرر نمی دهد.نحوه ورود به Quotex

   مثال

   زمانی که کد بالا را اجرا می کنیم؛ نتیجه زیر حاصل می شود:

   [۱] “Hello How are you? “

   [۱] “Hello-How-are you? “

   [۱] “HelloHoware you? “

   قالب بندی اعداد و رشته ها- تابع () format

   اعداد و رشته ها را می توان با استفاده از تابع () format به سبکی خاص قالب بندی کرد

   سینتکس

   سینتکس پایه برای تابع format در زیر آمده است:

   format(x, digits, nsmall, scientific, width, justify = c(“left”, “right”, “centre”, “none”))

   در ادامه پارامترهایی که استفاده شده است، توضیح داده می شود:

   • x بردار ورودی است.
   • digits تعداد کل رقم های نشان داده شده می باشد.
   • nsmall منیمم تعداد اعدادی است که سمت راست نقطه اعشاری قرار می گیرند.
   • scientific برای نمایش نماد های علمی روی TRUE تنظیم شده است.
   • width نشان دهنده مینمم عرضی است که با استفاده از فضاهای خالی padding در ابتدا؛ نمایش داده می شود.
   • justify برای نمایش رشته ها در سمت چپ، راست یا وسط به کار می رود.

   مثال

   # Total number of digits displayed. Last digit rounded off.

   result

   print(result)

   # Display numbers in scientific notation.

   result

   print(result)

   # The minimum number of digits to the right of the decimal point.

   result

   print(result)

   # Format treats everything as a string.

   result

   print(result)

   # Numbers are padded with blank in the beginning for width.

   result

   print(result)

   # Left justify strings.

   result

   print(result)

   # Justfy string with center.

   result

   print(result)

   زمانی که کد بالا را اجرا می کنیم؛ نتیجه زیر حاصل می شود:

   [۱] “۶٫۰۰۰۰۰۰e+00” “1.314521e+01”

   شمارش تعداد کاراکترهای یک رشته – تابع ()ncahr

   این تابع تعداد کاراکترهای موجود در یک رشته؛ از جمله فاصله های آنها را شمارش می کند.

   سینتکس

   سینتکس پایه برای تابع ()nchar به صورت زیر است:

   در ادامه پارامترهای استفاده شده در این سینتکس توضیح داده می شود:

   مثال

   زمانی که ما کد بالا را اجرا می کنیم؛ نتیجه زیر حاصل می شود:

   تغییر موردی- توابع ()toupper و ()tolower

   این تابع موارد کاراکتر یک رشته را تغییر می دهد:

   سینتکس

   سینتکس تابع ()toupper و ()tolower به صورت زیر است:

   • x در سینتکس بالا ورودی برداری است.

   مثال

   زمانی که کد بالا را اجرا می کنیم؛ نتایج زیر حاصل می شود:

   [۱] “CHANGING TO UPPER”

   [۱] “changing to lower”

   استخراج بخش های یک رشته- تابع ()substring

   این تابع بخش هایی از یک رشته را استخراج می کند.

   سینتکس

   سینتکس پایه برای تابع ()substring به صورت زیر است:

   متغیرهایی که در سینتکس بالا به کار رفته اند عبارتند از:

   • x که ورودی برداری کاراکتر است.
   • first موقعیت اولین کاراکتری است که باید استخراج شود.
   • last موقعیت آخرین کاراکتری است که باید استخراج شود.

   مثال

   زمانی که کد بالا را اجرا کنیم؛ نتیجه زیر حاصل می شود:

   با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با 5 دقیقه در روز، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، تقویت حافظه، آموزش تصویری. یادگیری زبان کلید یادگیری هر مهارتی در قرن 21 !

   تفاوت پک های حرفه ای ما با آموزشهای رایگان: بطور خلاصه از زمین تا آسمان! 1-پکها، جدیدترین نسخه نرم افزارها را آموزش می دهند با قابلیت های بسیار بیشتر. 2-پکها توسط متخصص آن نرم افزار، به صورت کاملا پروژه محور و با حل چالش هایی که در مسیر کار عملی و حرفه ای با آن روبرو می شوید تهیه شده اند و بعد از استفاده، کاملا برای بازار کار آماده اید! 3- متد این پکها کاملا کار شده و تا ماهها، در ذهن تان ماندگارند و یادگیری بسیار سریعتر و کاملتری خواهید داشت. آموزشهای رایگان فقط دستورات نرم افزارها را (آنهم ناقص) بیان می کنند و تازه برای ورود به بازار باید ماهها تجربه عملی هم کسب کنید !!

   بخندید، کتاب بخوانید و سفر کنید! خبره ای در دنیای تکنولوژی، نرم افزار و اینترنت. هر سوالی دارید در بخش نظرات مطرح کنید. ما یا سایر هموطنان عزیز پاسخ خواهیم داد. برای کمک به سایت ما و گسترش آموزش در بین فارسی زبانان، در سایتها، وبلاگ ها و شبکه های اجتماعی لینک سایت ما را درج کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.