بازرگانی بین الملل چیست؟


تعریف حقوق تجارت بین الملل و تفاوت آن با تعاریف مشابه – International Trade Law – قاسم نجفی بابادی

تعریف حقوق تجارت بین الملل و تفاوت آن با تعاریف مشابهه

International Trade Law:

به مجموع قواعد و مقررارتی اطلاق میشود که حاکم بر آن دسته از روابط بازرگانی است که در عین حال که دارای ماهیت حقوق خصوصی است به کشور‌های گوناگون مربوط می‌باشد . بر اساس این تعریف مباحث اصلی‌ این رشته از حقوق به شرح زیر بیان شده است : خرید و فروش بین‌المللی کالا که شامل مباحث تشکیل قرارداد ، قرارداد‌های نمایندگی‌ و سایر ترتیبات فروش انحصاری می‌‌باشد ؛ اسناد قابل نقل و انتقال و اعتبارت تجاری بانکها ؛ قوانین مربوط به انجام فعالیت‌های تجاری مربوط به تجارت بین‌المللی ؛ بیمه‌ ؛ حمل و نقل که شامل حمل کالا از طریق دریا ، هوا ، جاده و یا راه آهن میشود ؛ مالکیت صنعتی و حق مولف؛ و داوری تجاری بین‌المللی .

از این تعریف دو نکته مهم استنباط می شود : یکی‌ اینکه حقوق تجارت بین‌الملل وقتی‌ مطرح است که روابط بازرگانی از مرز‌های ملی‌ فراتر رفته و در نتیجه بیش از یک کشور در آن دخیل باشند . بنابراین روابط بازرگانی و تجاری که در محدوده ی مرز‌های ملی‌ انجام می‌گیرد از حیطه و قلمرو حقوق تجارت بین‌الملل خارج می‌باشد حتی اگر این روابط تجاری بین ایالت‌های گوناگون یک کشور انجام گیرد . دوم اینکه حقوق تجارت بین‌الملل شامل آن دسته از مباحثی است که دارای ماهیت حقوق خصوصی است و در نتیجه شامل مباحث یا ماهیت حقوق عمومی نمی‌باشد. مباحثی که ماهیت حقوق عمومی دارد ولی‌ در عین حال بر روابط تجاری بین‌المللی ناظر است، جداگانه تحت عنوان حقوق اقتصادی بین‌المللی بحث و از زیر مجموعه‌های حقوق عمومی محسوب می شود.

حقوق بازرگانی بین‌المللی – International Commercial Law

حقوق بازرگانی بین‌المللی به مجموعه‌ای از قواعد حقوقی، معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی ، مقررات داخلی‌ و عرف‌ها و رویه‌های بازرگانی اطلاق میشود که روابط بازرگانی بین‌المللی را تنظیم می‌کند . امروز در بسیاری از کتب و مقالات، حقوق بازرگانی بین‌المللی و حقوق تجارت بین‌الملل به معنا ی واحدی استعمال میشوند و به جای یکدیگر به کار میروند، با این وجود به نظر می‌رسد که حقوق بازرگانی بین‌المللی نسبت به حقوق تجارت بین‌المللی دارای معنای گسترده‌تری باشد .حقوق بازرگانی بین‌المللی شامل دو دسته از موضوعات کلی‌ می‌باشد:

دسته اول شامل مباحث عمد‌تاً قرردادی که تجّار و شرکت‌های تجاری برای انجام فعالیت‌های تجاری به آن متوسل میشوند و به مسائل حقوق خصوصی تجارت فرامرزی مربوط می شود. فروش کالا و خدمات، ارائه مجوز‌های بهره برداری ( لیسانس)، اجاره‌ به شرط تملیک، نمایندگی‌، قرار داد‌های مشارکت در سرمایه گذاری، شیوه‌های پرداخت، حمل و نقل کالا، بیمه‌، و حل و فصل اختلافات تجاری از این قبیل مسائل می‌باشد. دسته دوم ، مقررات ارشادی و مداخله جویانه دولت در مبادلات تجاری و اقتصادی است که عمد‌تاً مسائل حقوق عمومی تجارت بین‌الملل مربوط می‌باشد. به عنوان نمونه، حمایت از سرمایه گذاری خارجی‌، حمایت از صنایع داخلی‌، آزاد سازی تجارت کالا و خدمات، مبارزه با ایجاد انحصارات و کنترل ورود و خروج ارز از جمله مواردی است که دولت برای کنترل تجارت اتخاذ می کنند و بر روند تجارت فرامرزی تاثیر زیادی دارند .

از دیدگاه عملی‌، افراد خصوصی در چهارچوب محدودیت‌های حاکم بر تجارت بین‌الملل میتوانند فعالیت اقتصادی انجام دهند. هیچ قرار داد فروشی نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های واردات و صادرات اجرا شود ؛ هیچ پرداخت ارز‌ای نمی‌تواند بدون توجه به مقررات ورود و خروج ارز انجام پذیرد . هیچ تصمیمی مبنی بر سرمایه گذاری در یک کشور خارجی‌ نمی‌تواند بدون لحاظ مقررات تشویق و حمایت از سرمایه گذاری و سایر محدودیت‌های تجاری اتخاذ شود .به همین جهت مباحث حقوق تجارت بین‌الملل نمی‌تواند تک بعدی باشد ، بلکه باید کلیه مسائل مرتبط و موثر را پوشش دهد . بر این اساس ، در بیشتر نوشته‌هایی‌ که تحت عنوان حقوق بازرگانی بین‌المللی یا حقوق تجارت بین‌الملل منتشر شده ، مباحث خصوصی تجارت بین‌الملل در کنار مباحث عمومی مطرح شده است .

حقوق کسب و کار بین المللی – International Business Law

عبارت دیگری که در روابط بازرگانی و تجاری بین المللی به طور وسیع مورد استفاده قرار میگیرد ، حقوق کسب و کار بین المللی است . این عبارت به طور گسترده به معنای حقوق بازرگانی بین المللی یا حقوق تجارت بین الملل به کار میرود . با این وجود ، بین این عبارات از جهت گستردگی مباحث تحت پوشش و همچنین نگرش به مباحث ، تفاوت هایی وجود دارد .

برای روشن شدن مفهوم حقوق کسب و کار بین المللی ابتدا حقوق کسب و کار در مقایسه با حقوق بازرگانی یا حقوق تجارت بر رسی میشود . مباحث مطروحه در حقوق کسب و کار بین المللی در مقایسه با حقوق بازرگانی گسترده تر می باشد و رابطه بین این دو عموم و خصوص مطلق است . در حقوق کسب و کار علاوه بر مباحث حقوق بازرگانی مباحث دیگری نیز مطرح می شود . این رشته از حقوق نه فقط کلیه فعالیت های اقتصادی از جمله تولید ، توزیع و مصرف، بلکه کلیه فعالان اقتصادی از قبیل تجار ، شرکت های تجاری و عاملین را پوشش می دهد. بنا بر این حقوق کسب و کار شامل مباحث مربوط به حقوق بازرگانی، حقوق شرکت ها، حقوق کسب و کار، حقوق رقابت،حقوق ورشکستگی ، حقوق مالیاتی، حقوق قراردادها، وصول مطالبات ، ضمانت نامه ها ، حسابرسی ، داوری و به طور خلاصه هر گونه مقرراتی استکه ناظر به فعالیتهای اقتصادی و تجاری می باشد. از آنجا که کسب و کار بین المللی ، یک فرایند پیچیده است که مستلزم تشخیص و هماهنگی بین عوامل گونگونی مثل تشکیل شرکت ها ، رقابت و انحصارات ، مالیات ها، روابط کار، و سایر الزامات قانونی در کشور های مربوط می باشد ، حقوق کسب و کار بین المللی به قواعد و مقرراتی اطلاق میشود که ناظر به این فرایند پیچیده است.

مثلاً برای انجام فعالیت اقتصادی در یک کشور خارجی باید تصمیم گیری شود که این فعالیت به صورت سرمایه گذاری مستقیم یا غیر مستقیم انجام گیرد ، یا با یک شریک محلی یا بین المللی شراکت نماید، یا از طریق تاسیس شعبه کالاها و خدمات خود را در مقصد به فروش برساند ، یا از طریق انعقاد قراردادهای توزیع و نمایندگی از خدمات و امکانات محلی استفاده نماید ، و یا از سایر شیوه های قراردادی بهره ماند شود . همینطور در خصوص تامین منابع مالی باید تصمیم گیری شود که نقدینگی لازم برای انجام فعالیت اقتصادی از طریق اخذ وام تامین گردد و یا از شیوه های تامین مالی پروژه استفاده شود و یا با تشکیل شرکت های عام در کشور مقصد از طریق فروش سهام و یا اوراق مشارکت و قرضه منابع لازم تامین گردد . در این تصمیم گیری ها باید به قوانین ناظر بر سرمایه گذاری خارجی ، تملک املاک توسط خارجیان ، تشکیل شرکتها ، رقابت و انحصارات ، مالکیت معنوی ، حمایت از مصرف کنندگان ، روابط کار و تامین اجتماعی ، امور مالیاتی ، ورود و خروج ارز ، واردات و صادرات ، انتقال تکنولوژی و ده ها قانون و مقررات دیگر توجه شود.

حقوق کسب و کار بین المللی را می توان به سه بخش عمده تقسیم کرد: مسائل قراردادی، حل و فصل اختلافات، و مقررات کنترل کننده.

بنا بر این حقوق کسب و کار بین المللی ، نسبت به حقوق بازرگانی بین المللی گستره عام تری دارد و متکفل بیان کلیه مقرراتی است که بر فعالیت های اقتصادی فرامرزی ناظر می باشد . از جهت نگرش در طرح مباحث نیز بین حقوق کسب و کار بین المللی و حقوق بازرگانی بین المللی تفاوت وجود دارد ، این تفاوت در واقع با تفاوت بین حقوق کسب و کار و حقوق بازرگانی ارتباط دارد . حقوق بازرگانی یا حقوق تجارت ، به طور سنتی شامل مباحث عمدتا نظری و حقوقی می شد که بیان کننده قواعد کلی و عام ناظر به روابط بازرگانی و تجاری بود . این مباحث نظری و کلّی ، دارای چند اشکال عمده بود . اول اینکه مباحث حقوق بازرگانی یا حقوق تجارت با واقعیت های کسب و کار متناسب نبود و بسیاری از مباحث مطروهه فایده عملی قابل توجهی به همراه نداشت ، دوم اینکه نحوه اعمال و انطباق این مباحث کلی و نظری با واقعیت های عملی مشخص نبود . سوم اینکه بسیاری از نکات و مسائل مهم که در عمل بروز می کرد در این کتب به آن توجهی نشده بود . و نهایتاً اینکه ادبیات مورد استفاده در این نوشته ها خیلی پییچیده و حقوقی بود به نحوی که بازرگانان و تجار از درک آن عاجز بودند . توجه به جنبه های عملی کسب و کار و پاسخ به نیاز افراد درگیر در کسب و کار باعث شد که رشته حقوقی جدیدی تحت عنوان حقوق کسب و کار ایجاد شود .

نتیجه : اولاً حقوق کسب و کار بین المللی در مقایسه با حقوق تجارت بین الملل و یا حقوق بازرگانی بین المللی از ادبیت ساده تر و قابل فهم تری برخوردار است و بنابرین درک آن برای غیر حقوقدانان امکان پذیر می باشد . ثانیا تجزیه و تحلیل های حقوقی و نظریه پردازی در کتاب های حقوق کسب و کار بین المللی کمتر دیده میشود و بیشتر به نیاز های عملی و رویه های تجاری توجه میشود . ثالثاً ، مسائل مطروحه در حقوق کسب و کار بین المللی از مباحث حقوق تجارت بین المللی و حقوق بازرگانی بین المللی گسترده تر است .

حقوق اقتصادی بین‌المللی – International economic law

حقوق اقتصادی بین‌المللی به آان دست از اصول ، قوانین ، مقررات بین‌المللی اطلاق میشود که رفتار دولت‌ها را در خصوص اتخاذ سیاست‌ها و وضع قوانین و مقررات راجع به تبادلات اقتصادی ، تجاری و مالی‌ فرامرزی تنظیم و کنترل می‌کند .حقوق اقتصادی بین‌المللی شامل مباحث مربوط به سازمانهای اقتصادی و تجاری بین‌المللی ( مانند سازمان تجارت جهانی‌ ) ، ایجاد مناطق آزاد تجاری به کشور‌ها ( مثل اتحادیه اروپا و نفتا ) ، پیمان‌های منطقه‌ای ( مثل اکو و آسه آن ) ، مقررات بین‌المللی راجع به کنترل و تنظیم تجارت کالا و خدمات ، تعهدات کشور‌ها در اتخاذ سیاست‌های تجاری در بخش کالا و خدمات، مقررات مالی‌ بین‌المللی، برقراری سیستم ترجیحی گمرکی، حق حاکمیت اقتصادی دولت‌ها و محدوده ی آن ، نظم نوین اقتصادی بین‌المللی، منابع طبیعی و حمایت از حقوق دولت‌ها ، مجازات‌های بین‌المللی، شناسایی بین‌المللی مالکیت معنوی، برقراری سیاست‌های مربوط به سرمایه گذاری خارجی‌، حل و فصل اختلافات تجاری بین کشورها می‌‌باشد.

حقوق اقتصادی بین‌المللی عمد‌تاً ناظر به تنظیم روابط دولت‌ها و سازمان‌های تجاری بین‌المللی در خصوص فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است. شرکت‌های تجاری و تجار معمولا به طور مستقیم موضوع حقوق اقتصادی بین‌المللی قرار نمی گیرند بلکه به طور غیرمستقیم از آن متاثر میشوند . مثلا اگر کشوری تعهدات خود در خصوص یک معاهده یا کنوانسیون را رعایت نکند ، تجار و شرکت‌های تجاری از کشور دیگر عضو نمی توانند مستقیماً علیه کشور نقض کنند طرح دعوا کنند، بلکه باید موضوع رو به کشور متبوع خود منعکس و موضوع از طریق دولت متبوع پیگیری شود . با این وجود ، در برخی‌ از موارد مثل مقررات راجع به تشویق و حمایت از سرمای گذاری خارجی‌ ، سرمایه گذاران خارجی‌ مستقیماً از کنوانسیون‌های مربوط منتفع میشوند و میتوانند به استناد آن علیه دولت طرف دیگر معاهده طرح دعوا کنند

برخی‌ از سوالاتی که حقوق بین‌الملل اقتصادی متکفل پاسخ به آنهاست عبارتند از :

۱-چنانچه شرکتی تصمیم داشته باشد که در کشور دیگری به فعالیت اقتصادی مشغول شود ، مثل اینکه در آنجا کارخانه تولیدی دایر کند و یا محصولات خود را از طریق نمایندگی‌ یا شعبه به فروش برساند یا خدمات مهندسی‌ ارائه نماید ، آیا این شرکت در کشور مقصد با چه موانع گمرکی و غیر گمرکی ممکن است مواجه شود که انجام فعالیت اقتصادی وی را و یا اساسا منع نماید ؟

۲-در صورتی‌ که یک کارخانه بزرگ تولیدی در ایران دایر شود که بناست محصولات آن به کشور‌های منطقه و یا به اروپا صادر شود ، چه تزمینتی برای ورود آن محصولات تولیدی به آن بازار‌ها وجود دارد و آیا در آینده موانع تجاری افزایش پیدا نخواهد کرد؟

۳-دولت‌ها تا چه اندازه قدرت دارند که واردات از یک کشور را محدود و یا اساسا ممنوع نمایند؟

۴-آیا یک شرکت تجاری توانایی دارد که از طریق دولت متبوع خود بر دولت‌های دیگر فشار وارد کند تا موانع تجاری و اقتصادی را بازرگانی بین الملل چیست؟ کاهش دهند و یا آنها را رفع نمایند؟

۵-در صورتی‌ که واردات به یک کشور به تولیدات داخلی‌ یک شرکت صدمه بزند ، آیا شرکت مزبور میتواند از دولت متبوع خود تقاضا نماید که واردات را محدود نماید؟

۶-تا چه اندازه تصمیمات دولت بر تجارت بین‌المللی تاثیر دارد؟

۷-در صورتی‌ که مالکیت صنعتی متعلق به یک شرکت در کشور دیگری مورد سؤ استفاده قرار گیرد و از طریق آن کالاهایی تولید و به بازار عرضه گردد ، آن شرکت از طریق دولت خود چه اقداماتی میتواند انجام دهد تا از توزیع کالاهای مزبور در سطح بین‌المللی جلوگیری نماید؟

۸-آیا در کشور مقصد ، سرمای گذران خارجی‌ نسبت به سرمای گذران داخلی‌ در شرایط یکسانی قرار دارند و یا اینکه نسبت به سرمای گذران خارجی‌ تبعیض وجود دارد؟

به طور خلاصه رابطه بین مفهوم حقوق اقتصادی بین‌المللی و حقوق بازرگانی بین‌المللی عموم و خصوص من وجه می‌‌باشد . مباحث حقوق خصوصی ، مربوط به روابط بازرگانی و تجاری جزو حقوق بازرگانی بین‌المللی است و در حالی‌ که از حیطه ی مباحث حقوق اقتصادی بینلمللی خارج می‌باشد . مباحث مربوط به حق حاکمیت دولت‌ها ، نظم نوین اقتصادی ، تحریم‌های اقتصادی ، حمایت از حق دولت‌ها بر منابع طبیعی از جمله مباحثی است که در حقوق اقتصادی بین‌المللی مورد بحث قرار می‌گیرد ولی‌ خارج از حیطه حقوق بازرگانی بین‌المللی است . مباحث مربوط به کنترل صادرات و واردات کالاها و خدمات ، کنترل ورود و خروج ارز ، حمایت از سرمای گذاری خارجی‌ هم در حقوق اقتصادی بین‌المللی و هم در حقوق بازرگانی بین‌المللی مورد بحث و بررسی قرار میگیرند

منبع : کتاب حقوق تجارت بین الملل دکتر عبدالحسین شیروی انتشارت سمت

این مقاله بر گرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد.

کلینیک حقوقی استیناف گر با سال ها تجربه در خصوص مسائل مختلف حقوقی آماده ارائه هرگونه مشاوره رایگان به شما هم میهنان عزیز می باشد.

بررسی نقش بازرگانی بین الملل و استراتژی صادراتی محصولات در ورود به بازارهای خارجی و عملکرد سرمایه گذاری خارجی

چهارمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 26 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله بررسی نقش بازرگانی بین الملل و استراتژی صادراتی محصولات در ورود به بازارهای خارجی و عملکرد سرمایه گذاری خارجی

چکیده مقاله :

امروزه جهانی شدن فرصت ها و چالش های جدیدی را برای کشورهای مختلف از طریق آزادسازی اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی گردش سرمایه تبادل اطلاعات، تغییرات تکنولوژیکی ایجاد کرده است. در شرایط حاضر و تحریم های بی سابقه ای که بر اقتصاد کشور سایه انداخته است نیاز به مبادلات مالی چه به صورت جذب سرمایه گذاری خارجی و چه به صورت صادرات، بیش از پیش احساس می شود. در این پژوهش با استفاده از مبانی مدیریت بازاریابی و تجارت بین الملل در یک بازه زمانی شش ماهه از اسفند ماه 96 لغایت شهریور 97 به بررسی استراتژیهای ورود به بازارهای خارجی و عملکرد سرمایه گذاری خارجی و نقش تجارب بین الملل و سازگاری محصولات بر این عوامل در شرکت های دارویی عضو وابسته سندیکا پرداخته شد. . نتایج آمار توصیفی متغیرهای پژوهش نیز نشان داد متغیر استراتژی ورود بازار خارجی بیشترین میانگین را دارد و متغیر سازگاری محصول کوچکترین میانگین و کوچکترین دامنه تغییرات را دارد و انحراف معیار عملکرد سرمایه گذاری خارجی نیز از سایر متغیرها کوچکتر است که نشان از وحدت نظر میان پاسخدهندگان دارد. همچنین بین استراتژیهای ورود به بازارهای خارجی و عملکرد سرمایه گذاری خارجی؛ و بین استراتژیهای ورود به بازارهای خارجی و تجارب بین الملل؛ و بین استراتژیهای ورود به بازارهای خارجی و سازگاری محصولات رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین تجارب بین الملل در رابطه بین استراتژی های ورود به بازارهای خارجی بازرگانی بین الملل چیست؟ و عملکرد سرمایه گذاری خارجی نقش میانجی بازی میکند.

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا PECONF04_080 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

کیان، مرتضی و خانلری، امیر و معصومی، حمیدرضا،1398،بررسی نقش بازرگانی بین الملل و استراتژی صادراتی محصولات در ورود به بازارهای خارجی و عملکرد سرمایه گذاری خارجی،چهارمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی،https://civilica.com/doc/879990


در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1398، کیان، مرتضی؛ امیر خانلری و حمیدرضا معصومی )
برای بار دوم به بعد: ( 1398، کیان؛ خانلری و معصومی )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

بازرگانی بین الملل چیست؟

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال

اتاق بازرگانی بین المللی به موجب اساسنامه خود در سال 1919 تاسیس گردید و مقر آن در پاریس می باشد. این اتاق شخصیت حقوقی مستقل داشته و وابسته به سازمان ملل متحد نمی باشد ولی با آن سازمان ارتباط بسیار نزدیک دارد. فعالیت این اتاق در زمینه متحد الشکل کردن عرف های بازرگانی بین المللی مانند:

 • اعتبارات اسنادی
  ICC
  Uniform Customs and Practice for Documentary Credits
 • مقررات متحدالشکل اسناد وصولی بانکی
  ICC
  Uniform Rules for Collections
 • مقررات متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه
  ICC
  Uniform Rules for Demand Guarantees
 • مقررات متحدالشکل کاربردی ضمانت نامه ها
  ICC
  International Standby Practices.ISP 98
 • واژگان بازرگانی بین المللی
  Incoterms

و بالاخره مقررات متحدالشکل سازش و داوری در حل و فصل اختلافات بازرگانی و تنظیم قراردادهای نمونه می باشد.

اتاق بازرگانی بین المللی کمیسیون ها یا کمیته های وابسته به خود مانند:کمیسون بانکی، کمیته تهیه و تنظیم روابط قراردادی،کمیته سازش و داوری و کمیته بین المللی وحمل و نقل دریایی مرکز بین المللی کارشناسی دارد.
هدف این سازمان، جمع آوری اصطلاحات بازرگانی بین المللی است تا تجار و شرکت های بین المللی بتوانند قراردادهای خود را بر پایه عدالت و با رعایت مقررات عرفی بین المللی و شرایط دلخواه خود،بدون وابستگی به قانون یک کشور خاص تنظیم نمایند تا در نتیجه آن از بروز اختلافات جلوگیری کرده و در صورت بروز اختلاف در دیوان داوری اتاق بازرگانی مشکلات را حل نموده و به نتیجه معقولی برسند.

نتایج تلاش آن ها انتشار جزوه ای به نام اینکوترمز بوده که مختصراَ به آن می پردازیم:
اینکوترمز همان طور که گفته شد اتاق بازرگانی بین المللی با هدف حل اختلافات ناشی از وجود مقررات گوناگون مربوط به کشورهای مختلف در تجارت بین المللی درصدد تهیه عناوین و تعابیر و اصطلاحات بازرگانی بین المللی برآمد و سرانجام توانست با استفاده از نظریات حقوقدانان،بازرگانان و شرکت های تجاری و سایر اشخاص متخصص در حقوق تجارت بین الملل جزوه ای به نام اینکوترمز در 69 صفحه در سال 1936 منتشر نماید.

طرفین قرارداد می توانند با مراجعه به این کتاب قراردادهای خود را مطابق هر گروهی که مناسب می بینند منعقد نمایند و همینطور به وظایف و حقوقشان نیز واقف می گردند، اصطلاحات در 4 گروه تنظیم شده و در هر گروه یک یا چند اصطلاح وجود دارد و جمعاَ 13 اصطلاح توسط اتاق بازرگانی بین المللی پیش بینی گردیده است.

واژگان بین المللی در تعیین نقطه انتقال خطر و تحویل کالا و تعیین قلمرو و وظایف و اختیارات ارسال کننده، متصدی حمل و نقل و مرسل الیه (گیرنده کالا) و میزان مسئولیت مدنی هر یک از آنان در حمل و نقل بین المللی نقش بسیار مهمی را در دنیای حمل و نقل ایفاء می نماید. خوشبختانه اتاق بازرگانی بین المللی که بخش خصوصی بوده توانسته به کمک متخصصین شایسته خود دنیا را تحت تاثیر واژگان خود (عرف بازرگانی بین المللی) قرار بدهد که از هر لحاظ قابل تحسین می باشد.

در روابط بازرگانی حل و فصل اختلافات ممکن است از طریق سازش یا مراجعه به محاکم قضایی یا سازش و با ارجاع به داوری صورت پذیرد. داوری بین المللی مرضی الطرفین ممکن است از طریق داوری خاص یا موردی ad hoc یا از طرفین داوری سازمانی institutional arbitration انجام پذیرد.

داوری خاص ad hoc arbitration تابع قوانین و مقرراتی است که طرفین آن را تعیین می نمایند.مثل بیانیه الجزایر که در دیوان داوری لاهه صورت گرفت دعوی دولت علیه دولت یا اتباع علیه دولت و اتباع علیه اتباع دو طرف پیش بینی گردید.

این نوع داوری در آیین دادرسی مدنی ایران پیش بینی شده و بر اساس رضایت طرفین و یا با ارجاع به دادگاه رسیدگی می شود و با تاسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران داوری سازمانی برای اولین بار در نظام حقوقی ایران مطرح گردیده است که برای حل و فصل اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی بر طبق قانون مستقل خود تحت عنوان قانون اساسنامه مرکز داوری ایران مصوب 1380 به اختلافات ارجاعی رسیدگی می نماید.در ضمن داوری خاص می تواند طبق قواعد اتاق بازرگانی بین المللی یا قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحدUNCITRAL با جرح و تعدیل انجام شود. مانند تاسیس دیوان داوری ایران و ایالات متحده امریکا در سال 1981

در موقع مذاکره و تنظیم قرارداد، دو طرفی که از وضعیت چانه زنی یکسانی برخوردار هستند و معمولاَ ترجیح می دهند که با عدم قبول حل اختلافات در کشور طرف دیگر که مستلزم اعمال قوانین آن کشور است به بازرگانی بین الملل چیست؟ او مزیتی ندهند طرفین مرجحاً خود را به مقررات یک موسسه ی بین المللی وابسته کرده و در صورت بروز اختلاف از قواعد آن پیروی می نمایند.

مشهورترین مرجع دسترسی به داوری بازرگانی دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی است که دو وظیفه عمده ذیل را انجام می دهد:

-سازش و داوری
-تهیه قواعد عرفی بازرگانی بین المللی.قابل ذکر است اتاق بازرگانی بین المللی تاکنون بیش از بازرگانی بین الملل چیست؟ 12000 دعوی مهم بازرگانی را حل و فصل کرده و از شهرت و اعتبار بین المللی قابل توجهی برخوردار می باشد.

در قراردادهای بازرگانی خارجی قید شرط داوری برای حل و فصل اختلافات در اتاق بارگانی بین المللی از طرف ICC پیشنهاد گردیده است. تمام اختلافات ناشی در رابطه با قرارداد حاضر در نهایت بر اساس قاعده سازش و داوری اتاق بازرگانی بین المللی به وسیله یک یا چند داور انتخابی به موجب داوری ICC با داوری سه نفر طبق قواعد مذکور در نهایت حل و فصل می شود.

دیوان داوری اتاق بازرگانی راساَ به کار داوری و حل و فصل اختلافات نمی پردازد بلکه انجام داوری به وسیله یک یا سه داور بر طبق مقررات اتاق صورت می گیرد و دیوان فقط اداره و سرپرستی رسیدگی و رعایت قواعد داوری را کنترل می نماید.

دبیرخانه دیوان داوری که مقر آن نیز در پاریس (ساختمان دیوان) می باشد وظیفه اش دریافت دادخواست و لوایح و ارسال آن ها به طرف مقابل و مکاتبات و ابلاغ به طرفین اختلاف و برقراری ارتباط بین طرفین و داور یا داوران و بالاخره با دیوان داوری می باشد.کشورهای عضو اتاق مجمع عمومی ICC را تشکیل می دهند. همان طور که در فوق نیزاشاره نمودیم، این اتاق تاکنون موفقیت های قابل توجهی در تهیه و تدوین عرف های بازرگانی بین المللی و مقررات راجع به سازش و داوری کسب کرده است. قابل ذکر است ایران عضو اتاق بازرگانی بین المللی بوده و از طریق کمیته ملی خود با این اتاق ها ارتباط دارد.

ثبت شرکت فکر برتر، ارائه دهنده ی سریع ترین خدمات ثبتی در ایران و جهان: 42143-021

از تجارت بین الملل چه می بازرگانی بین الملل چیست؟ دانید؟

تجارت بین الملل

تجارت بین الملل یکی از انواع تجارت ها است که بسیار سودمند و به نفع هر کشوری که آن را انجام می دهد می باشد. هر فردی که می خواهد تجارت خود را در سطح بین المللی گسترش دهد باید نکاتی را در رابطه با آن رعایت کند و در چارچوب قوانین مربوط به آن اقدام نماید. در این مطلب سعی داریم تا برخی قوانین مربوط به تجارت بین الملل و مفاهیم مربوط به آن را بررسی کنیم.

تجارت بین الملل چیست؟

تجارت بین الملل عبارت است از مبادله آزاد و عادلانه و متقابل کالاها و خدمات بین دو کشور و صادرات و وارداتی را شامل می شود که هدف آن ها تامین یک نیاز خاص، خواسته های یک کشور یا نیازهای مربوط به سبد اقتصادی یک کشور باشد.

تجارت بین المللی در طی چند دهه اخیر بسیار افزایش پیدا کرده و برای بسیاری از کشورها مقبول و مورد استقبال محسوب شده است. تجارت بین الملل به منظور دریافت سود بیشتر برای کشور انجام می شود.

تجارت بین الملل

مزایا و معایب تجارت بین المللی

در حالت کلی تجارت بین الملل دارای مزایای بسیار زیادی می باشد، چرا که بزرگترین دلیل کشورهای مختلف برای تجارت، توزیع نامتعادل منابع و امکانات طبیعی و همچنین نیروی کار و منابع انسانی می باشد و با این کار می توانند به آسانی از تمامی منابع و امکانات استفاده نمایند.

تجارت بین الملل

–

برای مثال در کشورهای افریقایی، میوه هایی رشد و پرورش پیدا می کنند که در شرایط های آب و هوایی دیگر، امکان پرورش آن ها وجود ندارد و همینطور برعکس. همچنین در برخی کشورها، مانند کشورهای اروپایی و پیشرفته، نیروی کار بامهارت و علم کافی موجود است و از لحاظ منابع انسانی غنی اند، در حالی که برخی کشورهای جهان سوم و در حال توسعه فاقد آن هستند.

تجارت بین الملل همچنین باعث می شود که رقابت در سطح جهانی افزایش یافته و تولیدکنندگان در پی این باشند که بهترین کیفیت را تولید و عرضه نمایند. از طرف دیگر باعث افزایش اشتغال و ایجاد فرصت های شغلی برای افراد در کشورهای مختلف می شود و افراد مختلف می توانند از آن بهره ببرند و در شرایطی که شایستگی آن را دارند، مشغول به کار شوند.

تمامی این مسائل و همچنین موضوعات دیگر باعث می شود که کشورها به دلایل مختلفی نیازمند برقراری روابط تجاری و اقتصادی و غیره باشند و از آن بهره ببرند.

اما لازم است بدانیم که تجارت بین الملل به طور کامل سودمند نیست، برای مثال یکی از بزرگترین مشکلاتی که تجارت بین الملل با خود به همراه دارد، این است که باعث می شود کشورهایی که واردات کالا انجام می دهند و قیمت تمام شده آن برایشان ارزان تر است و با سود بیشتری آن را به فروش می رسانند، به واردات کالا عادت کنند و از تولیدات داخلی خود بازمانند.

این در حالی است که می دانیم واردات در صورتی ارجحیت دارد که کالای مشابه کالای وارداتی در کشور وجود نداشته و نتوان آن را جایگزین نمود یا تولید آن در کشور با قیمت تمام شده زیادی باشد و صرفه اقتصادی نداشته باشد.

تجارت بین الملل

کشورهایی که به واردات غیر ضروری از کشورهای دیگر عادت کرده باشند، می توانند برای بهبود وضعیت، سعی کنند تا تولیدات داخلی خود را افزایش داده و کالاهای باکیفیت و قیمت کمتری به مردم ارائه دهند.

افزایش واردات کالاها از کشورهای دیگر و بازرگانی بین الملل چیست؟ عدم توجه به تولیدات داخلی باعث ایجاد وابستگی می شود و ضعف اقتصادی به وجود می آورد. این ضعف به این دلیل است که اگر کشوری که از آن محصول صادر می شود، اقدام به تحریم کشور مقابل کند، کشور تحریم شده زیان می بیند و نمی تواند هیچ اقدامی انجام دهد، چرا که جایگزینی را برای آن دسته از کالاها و محصولات در کشور خود در نظر نگرفته است.

یکی دیگر از معایب تجارت بین الملل، هزینه های حمل و نقل آن است. هزینه های ایجاد ارتباطات و حمل و نقل زیاد است و باعث می شود تا در بسیاری از مواقع بر هزینه خود آن کالا نیز افزوده شود. البته شایان ذکر است که هزینه حمل و نقل زمینی کمتر از حمل و نقل هوایی است.

مشکلات مربوط به پرداخت هزینه کالاها و غیره نیز از دیگر معایب آن است و همچنین محدودیت هایی که دولت ها برای صادرات و واردات کالاها و گمرکی در نظر می گیرند از بزرگترین ضعف های مربوط به تجارت بین الملل است که تاجران را تا حدی محدود می سازد.

بنابراین متوجه می شویم که این عمل نیز مانند بسیاری از کارهای دیگر، دارای مزایا و معایب خاص خودش است و به طور کامل نمی توان گفت که این کار هیچ نقصی ندارد یا پس از نقص است و نباید انجام داد.

تجارت بین الملل

نکات حقوقی تجارت بین الملل

در این بخش از مطلب قصد داریم تا برخی از نکات مربوط به تجارت را بیان نماییم.

 • در حالت کلی اگر کسی یک مال را به قصد فروش یا تجارت خریداری نماید، این کار وی تجارت محسوب می شود و کسی که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد تاجر نامیده می شود.
 • هر تاجر باید یک دفتر روزنامه، دفتر کل و دفتر دارایی داشته باشد.
 • عملیات بیمه یک عملیات تجاری محسوب می شود و برات نیز معامله ای است که اساسا تجاری است.
 • یکی دیگر از نکات قابل توجه این است که اگر کسی اقدام به انجام عمل حراجی کند، اگر آن را تکرار نماید به آن تجارت گفته می شود.
 • لازم به ذکر است که عملیات صرافی و بانکی تجارت ذاتی محسوب می شوند و کشتی سازی نیز از روابط تجاری ذاتی است.

قوانین مربوط به تجارت بین الملل

برای تجارت بین الملل قوانین مختلفی در نظر گرفته شده است که از آن می توان به قوانین اینکوترمز اشاره نمود. این قانون برای فروش محصولات در قراردادها است و مانند یک راهنما برای صادرکنندگان و واردکنندگان عمل می نماید.

با توجه به این قانون می توان هزینه ها و تعهدات و غیره بین فروشندگان را تعیین نمود. چرا که این قانون بین تمامی افراد در کشورهای مختلف پذیرفته شده است و از آن تبعیت می نمایند.

اینکوترمز به معنی تجارت بین الملل تلقی می شود و جزئیات مربوط به آن در هر دسته، در هر دوره توسط اتاق بازرگانی مورد ویرایش قرار می گیرد.

تجارت بین الملل

قوانین اینکوترمز به دو دسته کلی (براساس حمل و نقل) تقسیم می شود:

 1. دسته اول از آن روش های مختلف حمل و نقل را مورد بررسی قرار می دهد و مسائل مانند: تحویل درب کارخانه، تحویل رایگان در مبدا، تحویل در نقطه پایانه و تحویل در مقصد با پرداخت هزینه عوارض و غیره را بررسی می نماید.
 2. دومین دسته آن نیز روش های مختلف و متفاوت حمل و نقل دریایی را توضیح می دهد و جزئیات آن مانند هزینه و کرایه حمل، تعهدات سلامت کالا بین خریدار و فروشنده و موضوعات دیگر را بررسی می کند.

با ما در پایگاه حقوقی یاسا همراه باشید تا به طور روزانه از تازه های خبری و مطالب حقوقی مختلف آگاهی یابید و بهره مند شوید. شما همچنین می توانید از این بستر برای ثبت درخواست مشاوره حقوقی آنلاین تلفنی یا متنی با وکلا و کارشناسان حقوقی مختلف استفاده نمایید.

خدمات مشاوره بازرگانی

با توجه به تغییر و تحولات پیش آمده در حوزه تجارت های بین المللی، امروزه شرکت های تجاری که به دنبال واردات کالا یا صادرات محصولات خود می باشند، می بایست گزینه های متعددی را در این زمینه ها بررسی کنند و با برخورداری از دانش و اطلاعات کافی در حوزه های مختلف تجاری تصمیم گیری نمایند؛ اما با توجه به گستردگی فعالیت های تجاری و قوانین حاکم بر این فعالیت ها کسب تجربه در تمام این زمینه ها امری دشوار، پر هزینه و زمانبر می باشد، از این رو شرکت های بازرگانی با ارائه خدمات مشاوره بازرگانی در تمام زمینه های تجاری می توانند به تجار و بازرگانان کمک کنند تا تجارت های داخلی و خارجی با کمترین میزان خطا و زیان به انجام برسند.

مشاوره بازرگانی در واقع مجموعه ای از راهنمایی ها است که عموما توسط مشاورین بازرگانی به منظور تسهیل فعالیت های تجاری به تجار و بازرگانان ارائه می شود تا آن ها بتوانند با بینش و آگاهی کاملی به تجارت های بین المللی پرداخته و در طی زمان کوتاهی به سودآوری های کلان اقتصادی دست یابند.

شاید بپرسید یک مشاور بازرگانی چه کسی است یا چه کاری انجام می دهد؟ اگر به طور مختصر بخواهیم به این پرسش پاسخ دهیم باید بگوییم که مشاور بازرگانی فردی است تحصیل کرده و آشنا به قوانین اقتصاد که می تواند با تجربه و تخصص کافی در زمینه ی فعالیت های گوناگون تجاری به تجار و بازرگانان کمک کند. در واقع مشاور با ارائه خدمات گوناگون مشاوره بازرگانی می تواند اطلاعات جامعی را در زمینه چگونگی روش های صادرات یا واردات کالا ارائه نماید تا تجار و بازرگانان بتوانند با علم و آگاهی کامل تری نسبت به این گونه فعالیت های مهم اقتصادی اقدام کنند.

علاوه بر این ها یک تاجر یا بازرگان موفق لازم است که شناخت دقیقی از قوانین داخلی و خارجی کشورها در حوزه های تجاری داشته باشد و علاوه بر شناخت قوانین، با امور گمرک، چگونگی ترخیص کالا ، تشریفات مربوط به صادرات و واردات کالاها و سایر فعالیت های ضروری در حوزه های گوناگون تجارت های بین الملل آشنا بوده و تجربه کافی در این زمینه ها را داشته باشد؛ اما همانطور که مشخص است شناخت این امور و کسب تجربه در این زمینه ها با توجه به مشغله کاری افراد کار دشواری بوده و لذا هرکسی نمی تواند به طور کامل با این اطلاعات آشنایی داشته باشد و همواره اطلاعات خود را مطابق با تغییرات پیش آمده به روز رسانی کند.

بنابراین دریافت مشاوره بازرگانی از مشاورین و متخصصین در این زمینه، امری ضروری و حیاتی بوده و در نتیجه هر تاجر یا بازرگانی برای رسیدن به توسعه اقتصادی و سودآوری های کلان در حوزه تجارت های بین الملل باید از تجربیات و راهنمایی های مشاورین بازرگانی استفاده کند؛ اما اگر همچنان ضرورت استفاده از مشاوره بازرگانی در تجارت های بین الملل را درک نکرده اید، با ما در ادامه این مقاله همراه شوید تا با هم به بررسی خدمات مشاوره بازرگانی پرداخته و ضرورت انجام این کار را به تفصیل بیان کنیم.

انواع خدمات مشاوره بازرگانی

انواع خدمات مشاوره بازرگانی

پیش از آنکه به ضرورت دریافت مشاوره بازرگانی در کسب و کارهای بین المللی و فعالیت های تجاری همچون صادرات و واردات کالا بپردازیم، لازم است بگوییم که خدمات مشاوره بازرگانی شامل چه مواردی می شود یا در واقع مشاورین و متخصصین در این حوزه در چه زمینه هایی به تجار و بازرگانان مشاوره می دهند.

با توجه به گستردگی فعالیت های تجاری در حوزه های مختلف داخلی و خارجی تجار و بازرگانان باید اطلاعات جامعی در زمینه انواع فعالیت های تجاری چه در داخل و چه در خارج از مرزهای کشور را داشته باشند، به همین جهت به منظور تسهیل در روند انجام فعالیت های تجاری و آشنایی کامل تجار و بازرگانان با امور مختلف این فعالیت ها همواره خدمات مشاوره بازرگانی را به دسته های مختلف مشاوره صادرات و واردات کالا، مشاوره بازرگانی خارجی و مشاوره در زمینه انجام امور گمرکی تقسیم بندی می کنند.

 • مشاوره در زمینه صادرات و واردات کالا: برای انجام صادرات یا واردات هر کالایی علاوه بر آنکه لازم است با قوانین خاص داخلی و خارجی این فعالیت ها آشنا باشید، لازم است که چگونگی روند انجام این فعالیت ها نیز آشنا باشید تا بتوانید در کوتاه ترین زمان و با کمترین سرمایه گذاری به سودهای کلان اقتصادی دست یابید.

به عنوان مثال در زمینه صادرات کالا شما باید به طور کامل با قوانین تدوین شده در این زمینه آشنا باشید و علاوه بر شناخت کامل فرآیندها و دستورالعمل های لازم در این زمینه با مهارت لازم در این زمینه نیز آشنا باشید که از جمله این مهارت ها آشنایی با فرآیندهای مربوط به بازاریابی فروش کالاهای صادراتی در کشورهای مختلف می باشد.

و همچنین در زمینه واردات کالا شما باید علاوه بر شناخت قوانین و آیین نامه های موجود در این زمینه، نیازهای بازار را در زمینه تامین کالاهای مصرفی مورد نیاز جامعه بررسی کرده، کالاهای مجاز به واردات را شناسایی و سپس برای واردات کالاهای پر سود اقدام کنید که شناخت چنین مسائلی به تخصص و تجربه کافی نیاز دارد، چیزی که یک تاجر یا بازرگان تازه کار قادر به انجام آن نخواهد بود؛ بنابراین به یک مشاوره بازرگانی نیاز داریم تا بتوانیم بهترین تصمیم را در زمینه انجام فعالیت های تجاری خود داشته باشیم.

 • مشاوره بازرگانی خارجی: با توجه به پیشرفت روز افزون تکنولوژی و به وجود آمدن تغییر و تحولات دائمی در زندگی بشر، قوانین و سیاست های حاکم بر هر جامعه ای متناسب با نیازهای روز جوامع تغییر می کنند و همواره شکل جدیدی به خود می گیرند تا با تغییرات پیش آمده در تناسب و تعامل باشند. از آنجا که فعالیت های تجاری نیز در گرو این تغییرات دائما در حال تغییر می باشد، قوانین مرتبط با این فعالیت ها نیز دائما دچار تغییر می شوند.

بنابراین همواره یک سری مشکلات ناشناخته و اتفاقات جدید وجود دارند که می توانند تجارت شما را با تهدیدهای جدی مواجه کنند که از جمله این اتفاقات تغییر و تحولات به وجود آمده در قوانین تجارت های بین المللی می باشد و لذا لازم است که برای جلوگیری از هرگونه خطای احتمالی در خصوص عدم شناخت قوانین و سیاست های جدید، تجار و بازرگانان اطلاعات خود را در زمینه تجارت های بین المللی به روز نمایند.

بر همین اساس مشاورین بازرگانی با ارائه مشاوره بازرگانی خارجی همواره در تلاش هستند تا شما را از قوانین روز جهان و اتفاقات مهم در حوزه های گوناگون دنیای اقتصاد آگاه کنند و دید گسترده تر و جامع تری از قوانین روز جهان اقتصاد برای شما به وجود آورند.

 • مشاوره در خصوص انجام امور گمرک: برای صادرات و واردات هر نوع کالا شما باید با گمرک های داخلی یا خارجی کشورها ارتباط داشته باشید. در واقع چه برای واردات کالا و چه برای صادرات کالا لازم است که از اداره گمرک کمک بگیرید تا کالای وارداتی یا صادراتی شما با عنوان کالای قاچاق از مرز عبور نکرده و اعتبار تجارت شما را زیر سوال نبرد.

بنابراین برای پیشگیری از چنین اتفاقی لازم است که با تمامی امور مربوط به گمرک آشنا باشید و تمام این فعالیت ها را به خوبی بشناسید که از جمله امور گمرکی در زمینه واردات کالا می توان به ترخیص کالا از گمرک اشاره کرد، این کار فرآیند دشواری است که علاوه بر دانش کافی به تجربه بازرگانی بین الملل چیست؟ و مهارت خاصی نیاز دارد که هر کسی قادر به آن نمی باشد، در نتیجه لازم است که در این خصوص نیز به یک فرد با تجربه مراجعه نموده و از او کسب تکلیف نماییم.

مشاورین بازرگانی از جمله کسانی هستند که می توانند شما را در تسریع بخشیدن روند فعالیت های مربوط به امور گمرک راهنمایی نمایند، چرا که آن ها با ارائه مشاوره های گوناگون در این زمینه و آموزش چگونگی انجام این فعالیت ها به شما کمک می کنند تا با سرعت بیشتری فرآیندهای مربوط به گمرک را در زمینه صادرات یا واردات کالا به انجام برسانید.

چرا یک کسب و کار به مشاوره بازرگانی نیاز دارد؟

چرا یک کسب و کار به مشاوره بازرگانی نیاز دارد؟

با توجه به این دسته بندی ها و خدمات متنوع مشاورین بازرگانی در حوزه های گوناگون فعالیت های تجاری بین المللی می توان گفت که برای پیشبرد هر تجارتی لازم است که با افراد آگاه در این زمینه مشورت نموده و از تجربیات و مهارت های آن ها استفاده نماییم، چرا که فعالیت های تجاری همواره ریسک پذیری بالایی دارند و عدم شناخت کافی در اینگونه مسائل می تواند زیان های جبران ناپذیری را برای شرکت و تجارت شما به همراه داشته باشد.

همچنین استفاده از روش آزمون و خطا برای پیشبرد فعالیت های اقتصادی و تجاری نه تنها هزینه زیادی را از شما می گیرد بلکه وقت شما را نیز تلف می کند؛ بنابراین همواره بهترین راهکار برای پیشبرد و توسعه تجارت ها استفاده از تجربیات و دانش افراد متخصص در این زمینه می باشد، چرا که این افراد علاوه بر دانش کافی و آکادمیک در این زمینه، از تجربه کافی در خصوص انجام انواع فعالیت های تجاری نیز برخوردار بوده و همواره با ارائه مشاوره بازرگانی می توانند به شما کمک کنند تا بهترین تصمیم را در توسعه تجارت خود اتخاذ نمایید.

خدمات شرکت بازرگانی اورانوس در خصوص مشاوره بازرگانی

شرکت بازرگانی اورانوس از جمله شرکت های فعال در زمینه ارائه خدمات مشاوره بازرگانی است که شما می توانید با مراجعه به این شرکت و مشورت با مشاورین مجرب آن اطلاعات خود را در زمینه انجام فعالیت های متنوع تجاری ارتقا بخشیده و تجارت خود را گسترش دهید.

همانطور که گفته شد دریافت مشاوره بازرگانی از الزامات پیشبرد تجارت های بین المللی کوچک و بزرگ می باشد، چرا که با دریافت خدمات متنوع در این زمینه شما با قوانین مربوط به این فعالیت ها، چگونگی انجام مراحل صادرات و واردات کالاها، آشنایی با امور گمرک، شناخت قوانین بین المللی و روز جهان اقتصاد و … آشنا شده و می توانید با دید بهتری در خصوص چگونگی انجام فعالیت های تجارت خود تصمیم بگیرید.

شرکت بازرگانی اورانوس نیز با ارائه خدمات گوناگون در زمینه اجرای فعالیت های تجاری علاوه بر آنکه می تواند شما در انجام فعالیت هایتان راهنمایی کند، می تواند با انجام برخی فعالیت ها همچون ترخیص کالاها از گمرک، انجام فعالیت ها گمرکی، انجام فعالیت های مربوط به حمل و نقل کالاها در خصوص واردات یا صادرات کالاها و … در تسریع روند انجام فعالیت های تجاریتان موثر واقع شود؛ بنابراین شما با سپردن برخی فعالیت های خود به این شرکت می توانید فعالیت های خود را کاهش داده و با دغدغه کمتری به توسعه تجارت خود بپردازید.

همچنین اگر بخواهیم خدمات این شرکت را در خصوص ارائه خدمات مشاوره بازرگانی مشخص کنیم، می توان به موارد ذیل اشاره نمود:اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.